Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 2 december 2022

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Baarle-Hertog, van 20/10/2022 20:52

Geplande start: 20/10/2022 20:52

Locatie: Gemeentehuis Baarle-Hertog

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mark Bruurs (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Frans De Bont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mano Jansens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philip Loots (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Mertens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Raeijmaekers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Tilburg (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jef Van de Perre (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Van den Bogaert (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

De voorzitter opent de zitting op 20/10/2022 20:52 .

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. Opening

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. Uitloting voorstemmer

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. Pensioenverzekering mandatarissen en statutairen gemeente en OCMW – lastvoorwaarden – goedkeuring

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. Financiën – jaarrekening 2021 – besluit goedkeuring gouverneur – kennisneming (nieuw)

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  6. Rondvraag

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  7. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 juni 2022

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  8. Sluiting

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

Opening (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mark Bruurs (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Frans De Bont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mano Jansens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philip Loots (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Mertens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Raeijmaekers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jef Van de Perre (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Van den Bogaert (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Tilburg (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Om 20.52 uur opent de voorzitter de vergadering.

Openbare behandeling van agendapunt

Uitloting voorstemmer (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mark Bruurs (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Frans De Bont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mano Jansens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philip Loots (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Mertens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Raeijmaekers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jef Van de Perre (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Van den Bogaert (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Tilburg (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Als voorstemmer wordt uitgeloot: raadslid J. Van de Perre.

Openbare behandeling van agendapunt

Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mark Bruurs (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Frans De Bont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mano Jansens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philip Loots (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Mertens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Raeijmaekers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jef Van de Perre (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Van den Bogaert (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Tilburg (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 68;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende aanstelling en eedaflegging van de heer Mano Jansens als titelvoerend lid van de gemeenteraad in vervanging van mevrouw Silvie Segers;

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat, uit personen van verschillend geslacht bestaat en derhalve geldig is samengesteld;


Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de geldige samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat.

Openbare behandeling van agendapunt

Pensioenverzekering mandatarissen en statutairen gemeente en OCMW – lastvoorwaarden – goedkeuring (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mark Bruurs (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Frans De Bont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mano Jansens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philip Loots (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Mertens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Raeijmaekers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jef Van de Perre (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Van den Bogaert (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Tilburg (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

stemming over het voorstel van besluit

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Mano Jansens
 • Philip Loots
 • Bart Mertens
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Jef Van de Perre
 • Jeroen Van den Bogaert
 • Leo Van Tilburg

Effectieve stemmers

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Mano Jansens
 • Philip Loots
 • Bart Mertens
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Jef Van de Perre
 • Jeroen Van den Bogaert
 • Leo Van Tilburg

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Pensioenverzekering mandatarissen en statutairen gemeente en OCMW – lastvoorwaarden – goedkeuring

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Pensioenverzekering mandatarissen en statutairen” een bestek pensioenverzekering opgesteld werd door de financiële dienst;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;Besluit

Artikel 1

Het bestek pensioenverzekering voor de opdracht “Pensioenverzekering mandatarissen en statutairen”, opgesteld door de financiële dienst wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Artikel 
De gemeente Baarle-Hertog te machtigen om in naam van het OCMW van Baarle-Hertog op te treden met betrekking tot de overheidsopdracht waarvan sprake in artikel 1.
Bijlagen

Openbare behandeling van agendapunt

Financiën – jaarrekening 2021 – besluit goedkeuring gouverneur – kennisneming (nieuw) (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mark Bruurs (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Frans De Bont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mano Jansens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philip Loots (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Mertens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Raeijmaekers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jef Van de Perre (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Van den Bogaert (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Tilburg (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Financiën – jaarrekening 2021 – besluit goedkeuring gouverneur – kennisneming

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 27 september 2022 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Baarle-Hertog
Bijlagen

Openbare behandeling van agendapunt

Rondvraag (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mark Bruurs (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Frans De Bont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mano Jansens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philip Loots (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Mertens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Raeijmaekers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jef Van de Perre (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Van den Bogaert (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Tilburg (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Openbare behandeling van agendapunt

Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 juni 2022 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mark Bruurs (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Frans De Bont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mano Jansens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philip Loots (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Mertens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Raeijmaekers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jef Van de Perre (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Van den Bogaert (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Tilburg (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Daar tijdens de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn geen opmerkingen zijn gemaakt, worden de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van raad voor maatschappelijk welzijn van 30 juni 2022 als goedgekeurd beschouwd, en worden voormelde notulen ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.

Openbare behandeling van agendapunt

Sluiting (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mark Bruurs (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Frans De Bont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mano Jansens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philip Loots (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Mertens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Raeijmaekers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jef Van de Perre (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Van den Bogaert (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Tilburg (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Om 20.53 uur sluit de voorzitter de vergadering.

De voorzitter sluit de zitting op 20/10/2022 20:53 .