Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.uittreksels.detail.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Uittreksel van Deputatie Limburg , zitting van 5 mei 2022, 07:30

Datum publicatie: 13 mei 2022

Besloten behandeling van agendapunt

de vaststelling van de aanvullende rechtspositie van het personeel van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/fb21d14b-734b-48f4-bd4e-888163fd08e8

Openbare titel besluit:

besloten tot de vaststelling van de aanvullende rechtspositie van het personeel van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg​
 

Korte openbare beschrijving:


De deputatie van de provincie Limburg,​

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, zoals gewijzigd; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 17 augustus 2009, PERS/2009/06, Aanwending van de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs; 

 

Gelet op de CAO XII van Onderwijs;

 

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 juni 2001 tot de vaststelling van het aanvullend statuut van het personeel van het Provinciaal Onderwijs, zoals gewijzigd;

 

Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 september 2008 tot de vaststelling van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg, zoals gewijzigd;

 

Gelet op het besluit van de deputatie van 17 november 2021 tot de vaststelling van het evaluatiereglement van het personeel van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg;

 

Gelet op het besluit van de deputatie van 1 maart 2022 tot de vaststelling van het evaluatiereglement van de algemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen, de directeurs en de beheerders internaat van de provinciale (onderwijs)instellingen;

 

Gelet op de beslissing van het comité van de afgevaardigden van de inrichtende machten (CAIM) van

29 maart 2022 tot het van toepassing maken van de aanvullende rechtspositie van het personeel van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg op:

- de coördinerend directeur van de scholengemeenschap,

- de personeelsleden ter ondersteuning van de scholengemeenschap via een voorafname van de globale puntenenveloppe;

 

Overwegende dat een aanvullende rechtspositie moet worden vastgesteld voor het personeel van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg en de eraan verbonden internaten, de algemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen, en de coördinerend directeur / de personeelsleden ter ondersteuning van de scholengemeenschap via een voorafname van de globale puntenenveloppe; aanvullende rechtspositie: ter aanvulling van de door het decreet van 27 maart 1991 vastgestelde rechtspositie; dat de aanvullende rechtspositie het resultaat is van een actualisering, een aanpassing aan de ter zake geldende regelgeving van het bovenvermelde aanvullend statuut van 17 september 2008, waaruit de bepalingen werden gelicht die in een arbeidsreglement thuishoren; 

 

dat onder andere de volgende aanpassingen werden gedaan: aanpassing van de verloven en afwezigheden, en aanvraagprocedure; regeling dienstvrijstellingen conform CAO XII; optimalisering van het recht op inzage, toelichting en kopie met betrekking tot documenten in het personeelsdossier; opname van de in vorige protocolakkoorden van het afzonderlijk bijzonder comité gemaakte afspraken over de voorrangsregeling bij een vaste benoeming, personeelsvergaderingen, …; opname van de evaluatiereglementen het personeel van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg en de directeurs en de beheerders van de internaten;

 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974  tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;


Gelet op de codex secundair onderwijs, in het bijzonder deel III, titel 1, hoofdstuk 5, afdeling 3, onderafdeling 1 - Scholengemeenschap gesubsidieerd officieel onderwijs;

 

Gelet op de akkoordprotocol van de vergaderingen van 29 maart 2022 van het afzonderlijk bijzonder comité van het Provinciaal Onderwijs en het onderhandelingscomité van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg met betrekking tot de aanvullende rechtspositie van het personeel van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg;

 

Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 juni 2020 tot de delegatie van de bevoegdheid met betrekking tot de vaststelling en de wijziging van de rechtspositieregeling van het personeel van de provinciale onderwijsinstellingen aan de deputatie (het aanvullend statuut, het arbeidsreglement, het reglement psychosociale risico’s op het werk personeel provinciaal onderwijs, het evaluatiereglement, …);


Gehoord het verslag van Bert Lambrechts, lid van het college

Beslist,

 
 

Artikel 1 

De aanvullende rechtspositie van het personeel van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg wordt vastgesteld zoals bepaald als bijlage, die integrerend deel uitmaakt van dit besluit
 

Artikel 2

§1. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2022.

 

§2. Worden opgeheven met ingang van dezelfde datum:

-        het besluit van de provincieraad van 20 juni 2001 tot de vaststelling van het aanvullend statuut van het personeel van het Provinciaal Onderwijs, zoals gewijzigd;

-        het besluit van de provincieraad van 17 september 2008 tot de vaststelling van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg, zoals gewijzigd;

-        het besluit van de provincieraad van 19 april 2017 tot de vaststelling van het evaluatiereglement van de directeurs en de beheerders van de internaten;

-         het besluit van de deputatie van 17 november 2021 tot de vaststelling van het evaluatiereglement van het personeel van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg.Bijlagen