Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 26 april 2022

Notulen van de Provincieraad Vlaams-Brabant, van 15/02/2022 14:00

Geplande start: 15/02/2022 14:00

Locatie: Digitaal via Teams

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Leentje Van Aken (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

De voorzitter opent de zitting op 15/02/2022 14:00 .

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. Strategische ICT consultancy voor provinciale overheden - deelname aan raamcontract Vlaanderen

  Voorstel nr. 7

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. Opstarten gunningsprocedure i.v.m. raamovereenkomst voor aanpassingen en onderhoud van het documentmanagementsysteem van het provinciebestuur Vlaams-Brabant. Goedkeuring wijze van gunnen en bestek.

  Voorstel nr. 8

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. Raamcontract voor de implementatie van een webgebaseerde toepassing voor werving en selectie voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant - principe en goedkeuring bestek

  Voorstel nr. 9

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. Raamovereenkomst i.v.m. de huur en onderhoud van multifunctionals voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant. Opstart van een plaatsingsprocedure.

  Voorstel nr. 10

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. Verlengen contract E2E

  V​oorstel nr. 11 

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  6. Wijziging Provinciaal reglement ter versterking van de handelskernen en het gemeentelijk detailhandelsbeleid

  Voorstel nr. 12

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  7. Voorstel nieuw reglement inzake de toekenning van subsidies aan organisaties die AMA (Arbeidsmatige activiteiten) medewerkers begeleiden in Vlaams-Brabant

  Voorstel nr. 13

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  8. Interreg A Vlaanderen Nederland, zesde programmaperiode 2021-2027. Aanduiding van vertegenwoordigers

  Voorstel nr. 14

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

Strategische ICT consultancy voor provinciale overheden - deelname aan raamcontract Vlaanderen (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Leentje Van Aken (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 7

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

Strategische ICT consultancy voor provinciale overheden - deelname aan raamcontract Vlaanderen
 

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 7


Provincie Vlaams-Brabant,


 • Gelet op 43, §2, 11° van het provinciedecreet;

  Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

  Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 inzake plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;

  Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en gewijzigd door het Koninklijk besluit van 22 juni 2017 betreffende de wijziging voornoemd KB;

  Gelet op het besluit van de Vlaamse Overheid waarbij goedkeuring werd verleend aan de gunningsprocedure volgens het bestek "raamovereenkomsten voor onafhankelijke strategische ICT-adviesverlening" volgens een openbare procedure voor diensten;

  Gelet op het voornoemde bestek waarin volgende bepaling werd opgenomen: “Alle entiteiten en rechtspersonen waarvoor de aanbestedende overheid optreedt als aankoopcentrale kunnen toetreden tot deze raamovereenkomst. […] Volgende entiteiten en rechtspersonen kunnen naargelang hun concrete behoefte bestellingen plaatsen op de raamovereenkomsten  […] 13.3 de provincies.

  Gelet op het gemotiveerde gunningsbesluit van de Vlaamse Regering van 2 augustus 2021 waarbij het raamcontract wordt gegund aan de firma Gartner.


 • Overwegende dat het provinciebestuur op basis van artikel 2, 6° van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 gebruik kan maken van deze aankoopcentrale waardoor zij is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningprocedure te organiseren;

  Overwegende dat door zelf geen gunningprocedure te moeten voeren, dit een besparing van tijd en geld betekent;

  Overwegende dat de schaalgrootte van dit raamcontract toelaat om gunstiger voorwaarden te bekomen dan mogelijk is via een eigen gunningsprocedure;

  Overwegende dat de behoeftes van het provinciebestuur overeenstemmen met de bepalingen in het bestek;

  Overwegende dat het gebruik van het raamcontract geen exclusiviteit inhoudt;  Voeg motivering in;


Beslist,

Artikel 1
 

Het bestek en wijze van gunnen en deelname aan de aankoopcentrale " raamovereenkomsten voor onafhankelijke strategische ICT-adviesverlening" van de Vlaamse Overheid, worden goedgekeurd.


Artikel 2
 

De kosten voor de strategische ICT consultancy worden geraamd op 210.000 euro over een periode van 3 jaar en zijn voorzien op 220INF04/001/6140 in de meerjarenplanning van 2022-2024.


Artikel 3
 

De deputatie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.


Voeg nieuw artikel inOpenbare behandeling van agendapunt

Opstarten gunningsprocedure i.v.m. raamovereenkomst voor aanpassingen en onderhoud van het documentmanagementsysteem van het provinciebestuur Vlaams-Brabant. Goedkeuring wijze van gunnen en bestek. (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Leentje Van Aken (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 8

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

Opstarten gunningsprocedure i.v.m. raamovereenkomst voor aanpassingen en onderhoud van het documentmanagementsysteem van het provinciebestuur Vlaams-Brabant. Goedkeuring wijze van gunnen en bestek.
 

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 8


Provincie Vlaams-Brabant,


 • Gelet op het artikel 43 §2, 11° van het provinciedecreet;

  Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

  Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 inzake plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;

  Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en gewijzigd door het Koninklijk besluit van 22 juni 2017 betreffende de wijziging voornoemd KB; • Overwegende dat het documentmanagementsysteem van strategisch belang is en bijgevolg een adequaat onderhoud op het systeem noodzakelijk is;

  Overwegende dat er aanpassingen zullen nodig zijn aan de huidige Documentum-omgeving teneinde de reeds aanwezige dossiers over te hevelen naar een digitaal archief

  Overwegende dat er aanpassingen zullen nodig zijn aan de huidige Documentum-omgeving in de transitieperiode naar het Microsoft Dynamics platform

  Overwegende dat een mededingingsprocedure met onderhandeling, op basis van artikel 38, § 1, 1° c) van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 de meeste garanties biedt om het aanbod van de opdrachtnemers af te stemmen op de noden van het provinciebestuur;

  ;


Beslist,

Artikel 1
 

Het bestek voor de raamovereenkomst voor onderhoud op licenties en aanpassingen en onderhoud van het documentmanagementsysteem van het provinciebestuur Vlaams-Brabant, wordt goedgekeurd.


Artikel 2
 
De opdracht ‘Raamovereenkomst voor onderhoud op licenties en aanpassingen en onderhoud van het documentmanagementsysteem van het provinciebestuur Vlaams-Brabant’ wordt geplaatst in de vorm van een mededingingsprocedure met onderhandeling.

Artikel 3
 

De jaarlijkse kosten voor het onderhoud op de aanwezige licenties worden maximaal geraamd op 45.000 euro inclusief btw en zullen aangerekend worden op budgetartikel 105INF01/003/004/6140 van de gewone begroting van de dienst informatica, van het betrokken dienstjaar.


Artikel 4
 

De kosten voor het uitvoeren van technische en functionele projecten worden geraamd op maximaal 210.000 euro inclusief btw, en zullen aangerekend worden op budgetartikel 105INF01/001/001/2110 van de buitengewone begroting van de dienst informatica, van het betrokken dienstjaar.


Artikel 5
 

De kosten voor het functionele onderhoud, het proactief en correctief onderhoud wordt geraamd op 10.000 euro en zullen worden aangerekend op budgetartikel 105INF01/003/004/6140 van de gewone begroting van de dienst informatica, van het betrokken dienstjaar.


Artikel 6
 

De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit en gemachtigd praktische aanpassingen en aanvullingen te doen aan de opdrachtdocumenten van deze overheidsopdracht, zonder evenwel aan de essentie ervan te mogen raken.


Voeg nieuw artikel in


Openbare behandeling van agendapunt

Raamcontract voor de implementatie van een webgebaseerde toepassing voor werving en selectie voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant - principe en goedkeuring bestek (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Leentje Van Aken (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 9

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

Raamcontract voor de implementatie van een webgebaseerde toepassing voor werving en selectie voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant - principe en goedkeuring bestek
 

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 9


Provincie Vlaams-Brabant,


 • Gelet op het artikel 43 §2, 11° van het provinciedecreet;

  Gelet op de wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

  Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 inzake plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;

  Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

  ;

 • Overwegende dat het provinciebestuur jaarlijks een aanzienlijk aantal vacatures behandelt;

  Overwegende dat het huidige digitale platform niet langer voldoet aan de moderne vereisten voor een digitaal platform voor werving en selectie;

  Overwegende dat het provinciebestuur evolueert naar een volledig digitale werkomgeving;

  Overwegende dat een sollicitatietool bijdraagt tot een modern en dynamisch werkgeversimago;

  Overwegende dat de opvolging van sollicitatieprocedures op een betrouwbare en efficiënte manier dient te gebeuren;

  Overwegende dat het beheer van reserves op een betrouwbare en efficiënte manier dient te gebeuren.

  ​ ;


Beslist,

Artikel 1

Het bestek voor ‘Raamovereenkomst i.v.m. de implementatie van een webgebaseerde toepassing voor werving en selectie voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant’ wordt goedgekeurd.

 
Artikel 2
 

De opdracht ‘Raamovereenkomst i.v.m. de implementatie van een webgebaseerde toepassing voor werving en selectie voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant’ wordt gegund in de vorm van een mededingingsprocedure met onderhandeling.


Artikel 3
 

De kosten voor de implementatie van het project worden geraamd op 50.000 euro inclusief btw en zullen aangerekend worden op budgetartikel 220INF03/001/2110 van de buitengewone begroting van de dienst informatica, van het dienstjaar 2022.


Artikel 4
   

De jaarlijkse abonnementskosten worden geraamd op 15.000 euro inclusief btw en zullen aangerekend worden op budgetartikel 220INF04/001/6140 en 220INF04/001/6130 van de gewone begroting van de dienst informatica, van het betrokken dienstjaar.


Artikel 5
 

De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit en gemachtigd praktische aanpassingen en aanvullingen te doen aan de opdrachtdocumenten van deze overheidsopdracht, zonder evenwel aan de essentie ervan te mogen raken.


Voeg nieuw artikel in

Openbare behandeling van agendapunt

Raamovereenkomst i.v.m. de huur en onderhoud van multifunctionals voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant. Opstart van een plaatsingsprocedure. (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Leentje Van Aken (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 10

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

Raamovereenkomst i.v.m. de huur en onderhoud van multifunctionals voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant. Opstart van een plaatsingsprocedure.
 

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 10


Provincie Vlaams-Brabant,


 • Gelet op het artikel 43 §2, 11° van het provinciedecreet;

  Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

  Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 inzake plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;

  Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en gewijzigd door het Koninklijk besluit van 22 juni 2017 betreffende de wijziging voornoemd KB;

  ;

 • Overwegende dat een raamcontract de beste garanties biedt op goede prijzen, een lagere administratieve overhead per opdracht en de nodige continuiteit en uniformiteit tussen verschillende opdrachten;

  Overwegende dat een mededingingsprocedure met onderhandeling volgens het artikel 38, §1, 1°, c van Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten een noodzaak is wegens de zeer hoge technische en inhoudelijke complexiteit van de opdracht, waardoor de opdracht enkel kan tot stand komen via onderhandelingen;

  ;


Beslist,

Artikel 1
 

Het bestek voor een “Raamcontract voor huur en onderhoud van multifunctionals incl. beheersysteem en integratie met de IT-systemen voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant”, met referentie INF/BUR/multifunctionals2022, wordt goedgekeurd.


Artikel 2
 

De opdracht wordt geplaatst in de vorm van een mededingingsprocedure met onderhandeling op Europees niveau.


Artikel 3
   

De geraamde jaarlijkse waarde van de opdracht bedraagt 150.000 euro incl. BTW voor het provinciebestuur en is voorzien op 220INF04/001/6140 van de dienst informatica en diverse budgetten van de provinciale scholen, domeinen en andere buitendiensten vanaf 2022.


Artikel 4
 

De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit en gemachtigd praktische aanpassingen en aanvullingen te doen aan de opdrachtdocumenten van deze overheidsopdracht, zonder evenwel aan de essentie ervan te mogen raken.


Voeg nieuw artikel in
Openbare behandeling van agendapunt

Verlengen contract E2E (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Leentje Van Aken (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 11

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

Verlengen contract E2E
 

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 11 


 provincie Vlaams-Brabant,


 • Gelet op het artikel 43 §2, 11° van het provinciedecreet;

 • Gelet op de wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

 • Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 inzake plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;

 • Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;


 

 • Overwegende dat het provinciebestuur de verplichting heeft om zijn goederen goed te beheren en dat hiervoor een geïnformatiseerd systeem de inspanningen hiervoor kan verminderen én de kwaliteit kan verhogen;

 • Overwegende dat het softwarepakket van E2E tegemoet komt aan de noden rond het reserveren van zalen door interne en externe klanten binnen het provinciebestuur;

 • Overwegende dat het softwarepakket van E2E tegemoet komt aan de noden rond de reserveringen in de provinciale domeinen;

 • Overwegende dat het provinciebestuur reeds een grote inspanning geleverd heeft om de interne processen af te stemmen op de werking van de tool;

 • Overwegende dat het bestuur een grote inspanning leverde om de volledige organisatie het gebruik van deze tool aan te leren en om op deze manier de werkzaamheden te optimaliseren;

 • Overwegende dat het provinciebestuur reeds een grote inspanning leverde om alle relevante data in het systeem te consolideren;

 • Overwegende dat er een duidelijke inspanning geleverd is om de nodige know how op te bouwen om zo de gebruikers te ondersteunen en om zelf configuratieaanpassingen uit te voeren.Beslist,

Artikel 1
 

Het bestek voor de opdracht ‘Raamovereenkomst E2E voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant’, wordt goedgekeurd.


Artikel 2​
 

In navolging van artikel art. 42, 1e d, III) van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 van de wet op de overheidsopdrachten, wordt bestek enkel naar de firma E2E Solutions NV - Bruiloftstraat 127 - 9050 Gentbrugge gestuurd.


Artikel 3
 

De kosten voor het uitvoeren van bijkomende projecten worden geraamd op 40.000 euro en zullen worden aangerekend op het budget 220INF03/001/2110 van de dienst informatica.

  
Artikel 4
 

De jaarlijkse kosten voor het gebruik van de software wordt geraamd op 25.000 euro per jaar en zullen worden aangerekend op het budget 220INF04/001/6140 van de dienst informatica van het betrokken dienstjaar.


Artikel 5
 

De kosten voor functionele ondersteuning worden geraamd op 4.000 euro per jaar en zullen worden aangerekend op het budget 220INF04/001/6130 van de dienst informatica.


Artikel 6
 

De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit en gemachtigd praktische aanpassingen en aanvullingen te doen aan de opdrachtdocumenten van deze overheidsopdracht, zonder evenwel aan de essentie ervan te mogen raken.


Voeg nieuw artikel in


Openbare behandeling van agendapunt

Wijziging Provinciaal reglement ter versterking van de handelskernen en het gemeentelijk detailhandelsbeleid (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Leentje Van Aken (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 12

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/84121221-4217-40e3-ada2-cd1379b168e1

Openbare titel besluit:

Wijziging Provinciaal reglement ter versterking van de handelskernen en het gemeentelijk detailhandelsbeleid
 

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 12


provincie Vlaams-Brabant, • Gelet op artikel 42, § 3 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

 • Gelet op het provinciaal reglement ter versterking van de handelskernen en het gemeentelijk detailhandelsbeleid goedgekeurd op 5 november 2019;


 • Overwegende dat Artikel 3 paragraaf §2 3° van het provinciaal reglement ter versterking van de handelskernen en het gemeentelijk detailhandelsbeleid luidt als volgt:

   

  Volgende projecten zijn uitgesloten binnen het reglement:

  Infrastructurele ingrepen met een totale projectkost van meer dan 250.000 euro;

   

 • Overwegende dat Artikel 4, §3 van het provinciaal reglement ter versterking van de handelskernen en het gemeentelijk detailhandelsbeleid luidt als volgt:

   

  De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval uiterlijk 15 april ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de verwerkingsronde van dat jaar.

   

 • Overwegende dat Artikel 5, §4 van het provinciaal reglement ter versterking van de handelskernen en het gemeentelijk detailhandelsbeleid luidt als volgt:

   

  De ingediende projecten die ontvankelijk zijn, worden gerangschikt op basis van de evaluatie van bovenvermelde criteria. Door de deputatie zal, binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde kredieten, een selectie gebeuren van de best geëvalueerde projecten. Binnen de doelstelling ‘ondersteunen van vernieuwende projecten ter promotie van de collectieve belangen van de plaatselijke detailhandelaars en middenstanders’, subsidiëren we jaarlijks maximaal 5 projecten.

   

 • Overwegende dat artikel 6 punten 6° en 7° van het provinciaal reglement ter versterking van de handelskernen en het gemeentelijk detailhandelsbeleid luidt als volgt:

   

  Enkel werkings- en investeringskosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het project komen in aanmerking voor subsidiëring.

  Daarenboven komen o.a. volgende kosten niet in aanmerking voor subsidiëring: uitgaven voor relatiegeschenken, aankoop van prijzen voor tombola’s, waardebonnen, trofeeën, …;

  Aankoop van LED-schermen, informatieborden, displays, … en de daarbij horende kosten;

   

 • Overwegende dat Artikel 9 paragraaf §3 van het provinciaal reglement ter versterking van de handelskernen en het gemeentelijk detailhandelsbeleid luidt als volgt:

   

  Alle bewijsstukken moeten uiterlijk twee maanden na de uiterste uitvoeringstermijn, zoals beschreven in artikel 3 § 4, ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 4 § 4.

 • Overwegende dat gemeentes de mogelijkheid moet geboden worden om projecten te realiseren gedurende het volledig jaar;

   

 • Overwegende dat gezien de lokale handel nood heeft aan promotie in de huidige economische omstandigheden, het aangewezen is om geen beperking op het aantal promotieprojecten te voorzien;

   

 • Overwegende dat gemeentes de mogelijkheid moet geboden worden om de bewijstukken sneller in te dienen om het saldo van de subsidie te ontvangen;

   

 • Overwegende dat er duidelijkheid moet gecreëerd worden over het al niet subsidiabel zijn van kosten;

   

 • Overwegende dat ten gevolge daarvan ook enkele andere bepalingen dienen te worden aangepast:

   

  ·         Zo worden er 2 verwerkingsrondes voorzien in plaats van 1;

  ·         Wordt binnen de doelstelling “ondersteunen van vernieuwende projecten ter promotie van de collectieve belangen van de plaatselijke detailhandelaars en middenstanders” geen maximaal aantal te subsidiëren projecten bepaald per periode van indiening;

  ·         Worden alle aanvragen met een totale projectkost van meer dan 250.000 euro uitgesloten,

  ·         Moeten alle bewijsstukken uiterlijk vier maanden na de effectieve projectperiode ingediend worden;

  ·         Wordt de term waardebonnen geschrapt;

  ·         Wordt de term geluidsinstallaties toegevoegd aan de lijst van niet subsidiabele kosten.

   

 • Overwegende dat deze wijzigingen vanaf het werkingsjaar 2022 moeten gelden;
Beslist,

Artikel 1
 

Vanaf 1 januari 2022 wordt de bepaling van artikel 3, §3 vervangen als volgt:

“Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, kunnen projecten ingediend worden gedurende twee periodes. De eerste periode loopt vanaf 16 oktober en heeft als uiterste indiendatum 15 april; de tweede periode loopt vanaf 16 april en heeft als uiterste indiendatum 15 oktober.

Projecten kunnen starten vanaf hun respectievelijke uiterste indiendatum. Projecten die voordien van start gingen, komen niet meer in aanmerking voor subsidiëring.”


Artikel 2
 

Vanaf 1 januari 2022 wordt de bepaling van artikel 3, §4 vervangen als volgt:

“De maximum uitvoeringstermijn loopt tot de respectievelijke uiterste indiendatum van het jaar x + 2 jaar. Het jaar x is het jaar van indiening.”

  
Artikel 3
 

Vanaf 1 januari 2022 wordt de bepaling van artikel 4, §3 vervangen als volgt:

Er wordt voor elke voorziene periode van indiening een verwerkingsronde georganiseerd. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval uiterlijk 15 oktober ingediend zijn om nog in aanmerking te komen voor de laatste verwerkingsronde van dat jaar.”

  
Artikel 4
 

Vanaf 1 januari 2022 wordt de bepaling van artikel 5, §4 vervangen als volgt:

“De ingediende projecten die ontvankelijk zijn, worden per respectievelijke periode gerangschikt op basis van de evaluatie van bovenvermelde criteria.

  
Artikel 5
 

Vanaf 1 januari 2022 wordt de bepaling van artikel 5, §5 vervangen als volgt:

De definitieve beslissing zal telkens uiterlijk 3 maanden na de respectievelijke uiterste indiendatum genomen worden.”


Artikel 6
 

Vanaf 1 januari 2022 wordt de bepaling van Artikel 3 paragraaf §2 3° vervangen als volgt:

Alle projecten met een totale projectkost van meer dan 250.000 euro.”


Artikel 7
 

Vanaf 1 januari 2022 wordt de bepaling van artikel 9 §3 vervangen als volgt:
Alle bewijsstukken moeten uiterlijk vier maanden na de effectieve projectperiode per mail worden ingediend worden bij de dienst economie via detailhandel@vlaamsbrabant.be. De datum van verzending van de mail is de ontvangst datum. “


Artikel 8
 

Vanaf 1 januari 2022 wordt de bepaling van artikel 6, 6° en 7° vervangen als volgt:

uitgaven voor relatiegeschenken, aankoop van prijzen voor tombola’s, trofeeën, …”.  

“Aankoop van LED-schermen, informatieborden, displays, geluidsinstallaties … en de daarbij horende kosten”.


Artikel 9
 

Vanaf 1 januari 2022 wordt de bepaling van artikel 13 vervangen als volgt:

Dit reglement heft het provinciaal reglement voor handelskernversterking in Vlaams-Brabant, goedgekeurd door de provincieraad op 05 november 2019, integraal op.”


Artikel 10
 

Vanaf 1 januari 2022 wordt de bepaling van artikel 14 vervangen als volgt:

De bepalingen van het provinciaal reglement voor handelskernversterking in Vlaams-Brabant, goedgekeurd door de provincieraad op 5 november 2019, blijven van toepassing voor de afhandeling van goedgekeurde projecten.”


Artikel 11
 

Vanaf 1 januari 2022 wordt de bepaling van artikel 15 vervangen als volgt:

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022.”


Voeg nieuw artikel inOpenbare behandeling van agendapunt

Voorstel nieuw reglement inzake de toekenning van subsidies aan organisaties die AMA (Arbeidsmatige activiteiten) medewerkers begeleiden in Vlaams-Brabant (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Leentje Van Aken (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 13

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/d7060f97-c417-474c-abc6-ef006cb61f41https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/84121221-4217-40e3-ada2-cd1379b168e1

Openbare titel besluit:

Voorstel nieuw reglement inzake de toekenning van subsidies aan organisaties die AMA (Arbeidsmatige activiteiten) medewerkers begeleiden in Vlaams-Brabant
 

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 13


provincie Vlaams-Brabant, • Gelet op het artikel 42, §3 van het provinciedecreet;

 • Gelet op het provinciaal reglement van 19 juni 2018 inzake de toekenning van subsidies aan begeleiders arbeidsmatige activiteiten in Vlaams-Brabant;
 • Overwegende dat het in tijden van krapte op de arbeidsmarkt van belang is alle talenten in te zetten en ook voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tot een zo hoog mogelijke vorm van tewerkstelling te brengen;

 • Overwegende dat het van belang is de socio-economische positie van de AMA medewerkers te verbeteren omdat die vaak precair is;

 • Overwegende dat het Vlaams beleid op vlak van AMA na de goedkeuring van 19 juni 2018 is gewijzigd en het provinciaal beleid hieraan moet worden aangepast;

 • Overwegende dat de procedures van het reglement van 19 juni 2018 te complex zijn en sterk kunnen worden vereenvoudigd;Beslist,

Artikel 1
 

Het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies aan organisaties die AMA (Arbeidsmatige activiteiten) medewerkers begeleiden in Vlaams-Brabant, wordt goedgekeurd.


Artikel 2
 

Het provinciaal reglement van 19 juni 2018 inzake de toekenning van subsidies aan begeleiders arbeidsmatige activiteiten in Vlaams-Brabant, wordt opgeheven.

Openbare behandeling van agendapunt

Interreg A Vlaanderen Nederland, zesde programmaperiode 2021-2027. Aanduiding van vertegenwoordigers (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Leentje Van Aken (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen geheim

voorstel nr. 14 stemming effectieve vertegenwoordiger

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens