Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.uittreksels.detail.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Uittreksel van Deputatie Limburg , zitting van 5 mei 2022, 07:30

Datum publicatie: 13 mei 2022

Besloten behandeling van agendapunt

de vaststelling van het arbeidsreglement van: - het personeel van de Provinciale Middenschool Hasselt, de Provinciale Handelsschool Hasselt, de Provinciale Secundaire School Hasselt-Kunst en Verpleegkunde, de Provinciale Middenschool Diepenbeek, de Provinciale Secundaire School Diepenbeek, de Provinciale Secundaire School Bilzen, het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs Tongeren, de Provinciale Secundaire School Voeren, de Provinciale Technische School Maasmechelen, het Provinciaal Instituut Lommel, het Provinciaal Instituut Lommel Individueel Onderwijs, de Provinciale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs De Wissel Genk; - het personeel van het internaat van de Provinciale Secundaire School Hasselt-Kunst en Verpleegkunde en het internaat van het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs Tongeren; - de ALDI, de CODI en de stafmedewerkers van de Kunstlaan 20, 5de verdieping, Hasselt

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e8aee49e-8762-4db2-acfe-2d5dd3c37619

Openbare titel besluit:

besloten tot de vaststelling van het arbeidsreglement van: - het personeel van de Provinciale Middenschool Hasselt, de Provinciale Handelsschool Hasselt, de Provinciale Secundaire School Hasselt-Kunst en Verpleegkunde, de Provinciale Middenschool Diepenbeek, de Provinciale Secundaire School Diepenbeek, de Provinciale Secundaire School Bilzen, het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs Tongeren, de Provinciale Secundaire School Voeren, de Provinciale Technische School Maasmechelen, het Provinciaal Instituut Lommel, het Provinciaal Instituut Lommel Individueel Onderwijs, de Provinciale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs De Wissel Genk; - het personeel van het internaat van de Provinciale Secundaire School Hasselt-Kunst en Verpleegkunde en het internaat van het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs Tongeren; - de ALDI, de CODI en de stafmedewerkers van de Kunstlaan 20, 5de verdieping, Hasselt​
 

Korte openbare beschrijving:


 De deputatie van de provincie Limburg,


Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, zoals gewijzigd;

 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, zoals gewijzigd; 

 

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;

 

Gelet op het decreet van 28 mei 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding;

 

Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 juni 2015 tot de vaststelling van het reglement psychosociale risico’s op het werk personeel Provinciaal Onderwijs;

 

Gelet op het besluit van de deputatie van heden tot de vaststelling van de aanvullende rechtspositie van het personeel van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg; 

 

Gelet op de beslissing van het comité van de afgevaardigden van de inrichtende machten (CAIM) van

29 maart 2022 tot het van toepassing maken:

- voor de personeelsleden ter ondersteuning van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg via een voorafname van de globale puntenenveloppe, met hoofdzakelijke tewerkstelling in een school: van het arbeidsreglement van de betrokken school;

- voor de algemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen, de coördinerend directeur van de scholengemeenschap en de stafmedewerkers met hoofdzakelijke tewerkstelling op Kunstlaan 20, 5de verdieping, Hasselt: van het arbeidsreglement van Kunstlaan 20;


Overwegende dat voor het personeel van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg en de eraan verbonden internaten, en de algemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen / coördinerend directeur van de scholengemeenschap / stafmedewerkers met hoofdzakelijke tewerkstelling op Kunstlaan 20, 5de verdieping, Hasselt, een arbeidsreglement moet worden vastgesteld; dat het merendeel van de verplichte bepalingen reeds was opgenomen in het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg; dat voor de concrete arbeidsreglementen werd vertrokken van een in het vakbondsoverleg goedgekeurd model van arbeidsreglement, opgesteld conform de ter zake geldende regelgeving; dat dit
door elke (onderwijs)instelling werd geconcretiseerd vanuit de lokale (school)situatie; dat zo een uniformiteit in de arbeidsreglementen wordt bekomen, met een beperkt aantal afwijkingen in functie van de plaatselijke situatie;

 


Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974  tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;

Gelet op de codex secundair onderwijs, in het bijzonder deel III, titel 1, hoofdstuk 5, afdeling 3, onderafdeling 1 - Scholengemeenschap gesubsidieerd officieel onderwijs

Gelet op de akkoordprotocol van de vergaderingen van 29 maart 2022 van het afzonderlijk bijzonder comité van het Provinciaal Onderwijs en van het onderhandelingscomité van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg, met betrekking tot de arbeidsreglementen van het personeel van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg en de eraan verbonden internaten, en de algemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen / coördinerend directeur van de scholengemeenschap / stafmedewerkers met hoofdzakelijke tewerkstelling op Kunstlaan 20, 5de verdieping, Hasselt;

 

Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 juni 2020 tot de delegatie van de bevoegdheid met betrekking tot de vaststelling en de wijziging van de rechtspositieregeling van het personeel van de provinciale onderwijsinstellingen aan de deputatie (het aanvullend statuut, het arbeidsreglement, het reglement psychosociale risico’s op het werk personeel Provinciaal Onderwijs, het evaluatiereglement, …);


Gehoord het verslag van Bert Lambrechts, lid van het college;Beslist,


Artikel 1

Het arbeidsreglement van:

-        de Provinciale Middenschool Hasselt,

-        de Provinciale Handelsschool Hasselt,

-        de Provinciale Secundaire  School Hasselt-Kunst en Verpleegkunde,

-        de Provinciale Middenschool Diepenbeek,

-        de Provinciale Secundaire  School Diepenbeek,

-        de Provinciale Secundaire  School Bilzen,

-        het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs Tongeren,

-        de Provinciale Secundaire  School Voeren,

-        de Provinciale Technische  School Maasmechelen,

-        het Provinciaal Instituut Lommel,

-        het Provinciaal Instituut Lommel-Individueel Onderwijs,

-        de Provinciale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs De Wissel Genk,

-        het internaat van de Provinciale Secundaire  School Hasselt-Kunst en Verpleegkunde,

-        het internaat van het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs Tongeren,

-        de algemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen, de coördinerend directeur van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg en de stafmedewerkers met hoofdzakelijke tewerkstelling op Kunstlaan 20, 5de verdieping, Hasselt,

wordt vastgesteld zoals bepaald als bijlage, die integrerend deel uitmaakt van dit besluit.


Artikel 2

§1. Elk personeelslid krijgt bij zijn indiensttreding een kopie van het arbeidsreglement en nadien van iedere wijziging ervan.

Een afschrift van het arbeidsreglement en de teksten waarnaar het verwijst, worden bijgehouden op iedere plaats waar de personeelsleden worden tewerkgesteld. De personeelsleden kunnen er op elk ogenblik en zonder tussenpersoon inzage van nemen.

Een bericht waarin de plaats van raadpleging van het arbeidsreglement wordt vermeld en de van toepassing zijnde teksten waarnaar het reglement verwijst, wordt aangeplakt in de instelling, op een gemakkelijk toegankelijke plaats.


§2. Een afschrift van dit besluit wordt voor kennisgeving bezorgd aan de Inspectie van de Sociale Wetten, die het toezicht uitoefent op de correcte toepassing van de wet van 8 april 1965


Artikel 3

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2022

 
 

Bijlagen