Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.uittreksels.detail.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Uittreksel van Provincieraad Limburg , zitting van 14 juni 2023, 15:00

Datum publicatie: 23 juni 2023

Openbare behandeling van agendapunt

Provinciale Centra voor Volwassenenonderwijs – vaststelling van het centrumreglement met ingang van 1 september 2023 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Carine Achten (Provincieraadslid)
 • Koen Albregts (Provincieraadslid)
 • Ismail Ayed (Provincieraadslid)
 • Huub Broers (Provincieraadslid)
 • Marijke Bruninx (Provincieraadslid)
 • Jessie De Weyer (Provincieraadslid)
 • Peter Deltour (Provincieraadslid)
 • Danny Deneuker (Provincieraadslid)
 • Liesbeth Fransen (Provincieraadslid)
 • Liesbet Gabriels (Provincieraadslid)
 • Myrthe Hoffmeister (Provincieraadslid)
 • Tine Jans (Provincieraadslid)
 • Leo Joosten (Provincieraadslid)
 • Rita Keunen (Provincieraadslid)
 • Yasin Kilic (Provincieraadslid)
 • Bert Lambrechts (Provincieraadslid)
 • Katrien Lambrechts (Provincieraadslid)
 • Ann Leyssens (Provincieraadslid)
 • Inge Moors (Provincieraadslid)
 • Philippe Nys (Provincieraadslid)
 • Koen Ooms (Provincieraadslid)
 • Jean-Paul Peuskens (Provincieraadslid)
 • Igor Philtjens (Provincieraadslid)
 • Raf Truyens (Provincieraadslid)
 • Frederick Vandeput (Provincieraadslid)
 • Tom Vandeput (Provincieraadslid)
 • Maurice Webers (Provincieraadslid)
 • Luc Wouters (Provincieraadslid)
 • Erhan Yilmaz (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Jochen Schuermans (Provincieraadslid)

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

het voorstel van besluit

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Carine Achten
 • Koen Albregts
 • Ismail Ayed
 • Huub Broers
 • Marijke Bruninx
 • Jessie De Weyer
 • Peter Deltour
 • Danny Deneuker
 • Liesbeth Fransen
 • Liesbet Gabriels
 • Myrthe Hoffmeister
 • Tine Jans
 • Leo Joosten
 • Rita Keunen
 • Yasin Kilic
 • Bert Lambrechts
 • Katrien Lambrechts
 • Ann Leyssens
 • Inge Moors
 • Philippe Nys
 • Koen Ooms
 • Jean-Paul Peuskens
 • Igor Philtjens
 • Raf Truyens
 • Frederick Vandeput
 • Tom Vandeput
 • Maurice Webers
 • Luc Wouters
 • Erhan Yilmaz

Effectieve stemmers

 • Carine Achten
 • Koen Albregts
 • Ismail Ayed
 • Huub Broers
 • Marijke Bruninx
 • Jessie De Weyer
 • Peter Deltour
 • Danny Deneuker
 • Liesbeth Fransen
 • Liesbet Gabriels
 • Myrthe Hoffmeister
 • Tine Jans
 • Leo Joosten
 • Rita Keunen
 • Yasin Kilic
 • Bert Lambrechts
 • Katrien Lambrechts
 • Ann Leyssens
 • Inge Moors
 • Philippe Nys
 • Koen Ooms
 • Jean-Paul Peuskens
 • Igor Philtjens
 • Raf Truyens
 • Frederick Vandeput
 • Tom Vandeput
 • Maurice Webers
 • Luc Wouters
 • Erhan Yilmaz

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

Provinciale Centra voor Volwassenenonderwijs – vaststelling van het centrumreglement met ingang van 1 september 2023


Korte openbare beschrijving:


De provincieraad van Limburg,


 • Gelet op het besluit van de provincieraad van 14 oktober 2021 tot de vaststelling van het centrumreglement van de provinciale centra voor volwassenenonderwijs;

 • Gelet op het decreet van 15 juni 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden betreffende het volwassenenonderwijs;

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs;

 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 15 juni 2011, VWO/2011/01, De erkenning en financiering of subsidiëring van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie;

 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 15 juni 2011, VWO/2011/02, De centrumorganisatie van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie;

 • Overwegende dat het centrumreglement van de Provinciale Centra voor Volwassenenonderwijs, met ingang van 1 september 2023 moet worden aangepast aan de praktijk en de ter zake geldende regelgeving; dat van deze gelegenheid gebruik wordt gemaakt om het centrumreglement opnieuw in zijn geheel vast te stellen met ingang van 1 september 2023;

 • Gelet op artikel 42,§3 van het provinciedecreet;Beslist,

Artikel 1

Dit besluit is van toepassing op het PCVO Limburg en het PCVO Moderne Talen Hasselt.

Artikel 2

Het centrumreglement van de in artikel 1 van dit besluit vermelde centra wordt vastgesteld overeenkomstig het ontwerpcentrumreglement, als bijlage bij dit besluit, dat er integrerend deel van uitmaakt.

Artikel 3

De deputatie wordt belast met de concrete uitvoering van het in artikel 2 van dit besluit vermelde centrumreglement.

Artikel 4

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2023.
Het besluit van de provincieraad van 14 oktober 2021 tot de vaststelling van het model van centrumreglement van de Provinciale Centra voor Volwassenenonderwijs, wordt opgeheven met ingang van dezelfde datum.

Bijlagen