Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.uittreksels.detail.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Uittreksel van Provincieraad Limburg , zitting van 14 juni 2023, 15:00

Datum publicatie: 23 juni 2023

Openbare behandeling van agendapunt

Provinciale Lagere School Voeren en Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren – Schoolreglement met ingang van 1 september 2023 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Carine Achten (Provincieraadslid)
 • Koen Albregts (Provincieraadslid)
 • Ismail Ayed (Provincieraadslid)
 • Huub Broers (Provincieraadslid)
 • Marijke Bruninx (Provincieraadslid)
 • Jessie De Weyer (Provincieraadslid)
 • Peter Deltour (Provincieraadslid)
 • Danny Deneuker (Provincieraadslid)
 • Liesbeth Fransen (Provincieraadslid)
 • Liesbet Gabriels (Provincieraadslid)
 • Myrthe Hoffmeister (Provincieraadslid)
 • Tine Jans (Provincieraadslid)
 • Leo Joosten (Provincieraadslid)
 • Rita Keunen (Provincieraadslid)
 • Yasin Kilic (Provincieraadslid)
 • Bert Lambrechts (Provincieraadslid)
 • Katrien Lambrechts (Provincieraadslid)
 • Ann Leyssens (Provincieraadslid)
 • Inge Moors (Provincieraadslid)
 • Philippe Nys (Provincieraadslid)
 • Koen Ooms (Provincieraadslid)
 • Jean-Paul Peuskens (Provincieraadslid)
 • Igor Philtjens (Provincieraadslid)
 • Raf Truyens (Provincieraadslid)
 • Frederick Vandeput (Provincieraadslid)
 • Tom Vandeput (Provincieraadslid)
 • Maurice Webers (Provincieraadslid)
 • Luc Wouters (Provincieraadslid)
 • Erhan Yilmaz (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Jochen Schuermans (Provincieraadslid)

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

het voorstel van besluit

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Carine Achten
 • Koen Albregts
 • Ismail Ayed
 • Huub Broers
 • Marijke Bruninx
 • Jessie De Weyer
 • Peter Deltour
 • Danny Deneuker
 • Liesbeth Fransen
 • Liesbet Gabriels
 • Myrthe Hoffmeister
 • Tine Jans
 • Leo Joosten
 • Rita Keunen
 • Yasin Kilic
 • Bert Lambrechts
 • Katrien Lambrechts
 • Ann Leyssens
 • Inge Moors
 • Philippe Nys
 • Koen Ooms
 • Jean-Paul Peuskens
 • Igor Philtjens
 • Raf Truyens
 • Frederick Vandeput
 • Tom Vandeput
 • Maurice Webers
 • Luc Wouters
 • Erhan Yilmaz

Effectieve stemmers

 • Carine Achten
 • Koen Albregts
 • Ismail Ayed
 • Huub Broers
 • Marijke Bruninx
 • Jessie De Weyer
 • Peter Deltour
 • Danny Deneuker
 • Liesbeth Fransen
 • Liesbet Gabriels
 • Myrthe Hoffmeister
 • Tine Jans
 • Leo Joosten
 • Rita Keunen
 • Yasin Kilic
 • Bert Lambrechts
 • Katrien Lambrechts
 • Ann Leyssens
 • Inge Moors
 • Philippe Nys
 • Koen Ooms
 • Jean-Paul Peuskens
 • Igor Philtjens
 • Raf Truyens
 • Frederick Vandeput
 • Tom Vandeput
 • Maurice Webers
 • Luc Wouters
 • Erhan Yilmaz

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

Provinciale Lagere School Voeren en Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren – Schoolreglement met ingang van 1 september 2023


Korte openbare beschrijving:


De provincieraad van Limburg,


 • Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 juni 2002 tot de vaststelling van het pedagogisch project van de provinciale onderwijsinstellingen;

 • Gelet op het besluit van de provincieraad van 15 juni 2022 tot de vaststelling, met ingang van 1 september 2022, van het schoolreglement van de Provinciale Basisschool Voeren en de Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren;

 • Gelet op het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, zoals gewijzigd;

 • Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, zoals gewijzigd;

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2007 betreffende het onderwijs aan huis voor zieke kinderen en jongeren;

 • Gelet op het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding, zoals gewijzigd;

 • Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager onderwijs en de engagementsverklaring tussen de school en de ouders in het basis- en secundair onderwijs, zoals gewijzigd;

 • Gelet op de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016;

 • Gelet op het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding;

 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 17 juni 1997, BaO/97/5, Tijdelijk onderwijs aan huis, permanent onderwijs aan huis en vrijstelling van leerplicht in het basisonderwijs;

 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001, BaO/2001/10, Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs;

 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 21 november 2001, BaO/2001/13, Extra-murosactiviteiten in het onderwijs;

 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002, BaO/2020/03, Informatie bij inschrijving en schoolreglement;

 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 16 augustus 2002, BaO/2002/11, Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs;

 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 27 april 2009, BaO/2009/02, Engagementsverklaring in het basisonderwijs;

 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 26 juni 2022, BaO/2022/02, Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het gewoon basisonderwijs voor inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 en volgende;

 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014, BaO/2014/04, Preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014;

 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 12 november 2020, BaO/2020/03, Organisatie van het schooljaar in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs;

 • Overwegende dat het schoolreglement van de Provinciale Basisschool Voeren en de Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren met ingang van 1 september 2023 moet worden aangepast, voornamelijk aan de gewijzigde regelgeving; dat van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het schoolreglement opnieuw in zijn geheel vast te stellen met ingang van 1 september 2023;

 • Gelet op het akkoord van de schoolraad van de Provinciale Basisschool Voeren en de Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren over het ontwerpschoolreglement met ingang van 1 september 2023;

 • Gelet op artikel 42,§3 van het provinciedecreet;Beslist,

Artikel 1

Dit besluit is van toepassing op de Provinciale Lagere School Voeren en de Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren.

Artikel 2

Het schoolreglement (met het pedagogisch project en de engagementsverklaring) van de in artikel 1 van dit besluit vermelde scholen wordt vastgesteld overeenkomstig het ontwerpschoolreglement, als bijlage bij dit besluit, dat er integrerend deel van uitmaakt.

Artikel 3

De deputatie wordt belast met de concrete uitvoering van het in artikel 2 van dit besluit vermelde schoolreglement (met het pedagogisch project en de engagementsverklaring).

Artikel 4

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2023.

Het besluit van de provincieraad van 15 juni 2022 tot de vaststelling, met ingang van 1 september 2022, van het ontwerpschoolreglement van de Provinciale Basisschool Voeren en de Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren, wordt opgeheven met ingang van 1 september 2023.

Bijlagen