Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.uittreksels.detail.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Uittreksel van Provincieraad Limburg , zitting van 15 december 2021, 16:00

Datum publicatie: 21 december 2021

Openbare behandeling van agendapunt

PLOT – vaststelling nieuwe tarieven (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Carine Achten ( Provincieraadslid )
 • Koen Albregts ( Provincieraadslid )
 • Ismail Ayed ( Provincieraadslid )
 • Huub Broers ( Provincieraadslid )
 • Marijke Bruninx ( Provincieraadslid )
 • Jessie De Weyer ( Provincieraadslid )
 • Peter Deltour ( Provincieraadslid )
 • Danny Deneuker ( Provincieraadslid )
 • Liesbeth Fransen ( Provincieraadslid )
 • Liesbet Gabriels ( Provincieraadslid )
 • Tine Jans ( Provincieraadslid )
 • Leo Joosten ( Provincieraadslid )
 • Rita Keunen ( Provincieraadslid )
 • Yasin Kilic ( Provincieraadslid )
 • Bert Lambrechts ( Provincieraadslid )
 • Ann Leyssens ( Provincieraadslid )
 • Liesbeth Maris ( Provincieraadslid )
 • Sofie Mertens ( Provincieraadslid )
 • Inge Moors ( Provincieraadslid )
 • Philippe Nys ( Provincieraadslid )
 • Koen Ooms ( Provincieraadslid )
 • Jean-Paul Peuskens ( Provincieraadslid )
 • Igor Philtjens ( Provincieraadslid )
 • Jochen Schuermans ( Provincieraadslid )
 • Raf Truyens ( Provincieraadslid )
 • Frederick Vandeput ( Provincieraadslid )
 • Tom Vandeput ( Provincieraadslid )
 • Maurice Webers ( Provincieraadslid )
 • Luc Wouters ( Provincieraadslid )
 • Erhan Yilmaz ( Provincieraadslid )

Afwezige leden

 • Katrien Lambrechts ( Provincieraadslid )

Voorzitter: Jessie De Weyer

Secretaris: Wim Schoepen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

het voorstel van besluit

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Carine Achten ( Provincieraadslid )
 • Koen Albregts ( Provincieraadslid )
 • Ismail Ayed ( Provincieraadslid )
 • Huub Broers ( Provincieraadslid )
 • Marijke Bruninx ( Provincieraadslid )
 • Jessie De Weyer ( Provincieraadslid )
 • Peter Deltour ( Provincieraadslid )
 • Danny Deneuker ( Provincieraadslid )
 • Liesbeth Fransen ( Provincieraadslid )
 • Liesbet Gabriels ( Provincieraadslid )
 • Tine Jans ( Provincieraadslid )
 • Leo Joosten ( Provincieraadslid )
 • Rita Keunen ( Provincieraadslid )
 • Yasin Kilic ( Provincieraadslid )
 • Bert Lambrechts ( Provincieraadslid )
 • Ann Leyssens ( Provincieraadslid )
 • Liesbeth Maris ( Provincieraadslid )
 • Sofie Mertens ( Provincieraadslid )
 • Inge Moors ( Provincieraadslid )
 • Philippe Nys ( Provincieraadslid )
 • Koen Ooms ( Provincieraadslid )
 • Jean-Paul Peuskens ( Provincieraadslid )
 • Igor Philtjens ( Provincieraadslid )
 • Jochen Schuermans ( Provincieraadslid )
 • Raf Truyens ( Provincieraadslid )
 • Frederick Vandeput ( Provincieraadslid )
 • Tom Vandeput ( Provincieraadslid )
 • Maurice Webers ( Provincieraadslid )
 • Luc Wouters ( Provincieraadslid )
 • Erhan Yilmaz ( Provincieraadslid )

Effectieve stemmers

 • Carine Achten
 • Koen Albregts
 • Ismail Ayed
 • Huub Broers
 • Marijke Bruninx
 • Jessie De Weyer
 • Peter Deltour
 • Danny Deneuker
 • Liesbeth Fransen
 • Liesbet Gabriels
 • Tine Jans
 • Leo Joosten
 • Rita Keunen
 • Yasin Kilic
 • Bert Lambrechts
 • Ann Leyssens
 • Liesbeth Maris
 • Sofie Mertens
 • Inge Moors
 • Philippe Nys
 • Koen Ooms
 • Jean-Paul Peuskens
 • Igor Philtjens
 • Jochen Schuermans
 • Raf Truyens
 • Frederick Vandeput
 • Tom Vandeput
 • Maurice Webers
 • Luc Wouters
 • Erhan Yilmaz

Totaal aantal voorstanders: 26

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 0

Voorstanders

 • Carine Achten
 • Ismail Ayed
 • Huub Broers
 • Marijke Bruninx
 • Jessie De Weyer
 • Peter Deltour
 • Danny Deneuker
 • Liesbeth Fransen
 • Liesbet Gabriels
 • Tine Jans
 • Rita Keunen
 • Yasin Kilic
 • Bert Lambrechts
 • Ann Leyssens
 • Liesbeth Maris
 • Sofie Mertens
 • Philippe Nys
 • Koen Ooms
 • Jean-Paul Peuskens
 • Igor Philtjens
 • Jochen Schuermans
 • Raf Truyens
 • Frederick Vandeput
 • Tom Vandeput
 • Maurice Webers
 • Luc Wouters

Met als gevolg,

goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

PLOT – vaststelling nieuwe tarieven
 De provincieraad van Limburg,


 • Gelet op de bevoegdheden van de provincieraad en de deputatie, zoals vastgelegd in het provinciedecreet;

 • Gelet op de wetten, koninklijke en ministeriële besluiten met betrekking tot de opleiding van de leden van de politiediensten, de leden van de openbare hulpdiensten en de opleiding van hulpverlener-ambulanciers;

 • Overwegende de vormings-trainings- en opleidingsactiviteiten van het PLOT in ruimere zin;

 • Gelet op het besluit van de provincieraad van 16 december 2020 waarin de tarieven en de betaalmiddelen voor klanten van PLOT werden vastgesteld;

 • Overwegende dat de organisatie van het provinciaal veiligheidsonderwijs voortdurend wijzigingen ondergaat als gevolg van wijzigende regelgeving en wijzigende onderwijskundige inzichten;

 • Overwegende dat er een gestage toename is van de opleidingskosten, onder meer als gevolg van de stijgende uitgaven voor vergoedingen van onderwijzend personeel en gedetacheerd personeel omdat deze vergoedingen gebonden zijn aan de index der consumptieprijzen;

 • Overwegende dat de inkomsten en de uitgaven van het PLOT in evenwicht moeten blijven en dat dit een invloed heeft op het tarievenstelsel;

 • Overwegende dat het PLOT inkomsten heeft van zowel publieke als private klanten;

 • Overwegende de betrachting om zoveel mogelijk met standaardtarieven te werken maar tegelijk het PLOT in staat te stellen op een flexibele wijze in te spelen op wijzigende behoeften van het werkveld en op fluctuerende marktsituaties;

 • Gelet op het feit dat de deputatie het voorstel tot aanpassing van het voorliggende tarievenstelsel, zoals weergegeven in de bijlage die integrerend deel uitmaakt van dit besluit, gunstig heeft geadviseerd;
Beslist,

Artikel 1
 

Het tarievenstelsel van het PLOT wordt vastgesteld zoals weergegeven in bijlage 1 die integrerend deel uitmaakt van dit besluit.


Artikel 2
 
De directeur van het PLOT wordt gemachtigd tot het vaststellen van tarieven die nog niet in de tarievenlijst voorkomen, dit in afwachting van de eerstvolgende jaarlijkse vaststelling door de provincieraad. Hij hanteert daarbij de regels zoals weergegeven in de afwijkingen in bijlage 1 die integrerend deel uitmaakt van dit besluit.

Artikel 3
 
De prestaties van het PLOT worden in principe aangerekend in euro. De directeur van het PLOT kan evenwel overheidsklanten een creditstatuut toekennen. In dit geval mogen prestaties van het PLOT door deze klanten ook vereffend worden via credits die het PLOT het recht geven op gelijkwaardige tegenprestaties via dienstverlening door deze overheidsklant aan het PLOT. Het aantal toegekende credits wordt onderhandeld door de directeur van het PLOT, waarbij één credit de waarde van één euro heeft. Het restkrediet wordt elk jaar op 31 december automatisch herleid naar nul. Een eventueel niet opgebruikt saldo aan credits wordt niet financieel gecompenseerd.

 
Artikel 4
 
De bepalingen van dit besluit worden van kracht op 1 januari 2022 en vervangen alle eerder vastgestelde bepalingen met betrekking tot de tarieven van het PLOT.

Bijlagen