Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.uittreksels.detail.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Uittreksel van Provincieraad Limburg , zitting van 19 oktober 2022, 15:00

Datum publicatie: 28 oktober 2022

Openbare behandeling van agendapunt

Voorstel tot wijziging van het Provinciaal Reglement betreffende het betalen van een dossiervergoeding bij de indiening van een omgevingsvergunningsdossier

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Carine Achten (Provincieraadslid)
 • Koen Albregts (Provincieraadslid)
 • Ismail Ayed (Provincieraadslid)
 • Huub Broers (Provincieraadslid)
 • Marijke Bruninx (Provincieraadslid)
 • Jessie De Weyer (Provincieraadslid)
 • Peter Deltour (Provincieraadslid)
 • Danny Deneuker (Provincieraadslid)
 • Liesbeth Fransen (Provincieraadslid)
 • Liesbet Gabriels (Provincieraadslid)
 • Myrthe Hoffmeister (Provincieraadslid)
 • Tine Jans (Provincieraadslid)
 • Leo Joosten (Provincieraadslid)
 • Rita Keunen (Provincieraadslid)
 • Yasin Kilic (Provincieraadslid)
 • Bert Lambrechts (Provincieraadslid)
 • Katrien Lambrechts (Provincieraadslid)
 • Ann Leyssens (Provincieraadslid)
 • Liesbeth Maris (Provincieraadslid)
 • Inge Moors (Provincieraadslid)
 • Philippe Nys (Provincieraadslid)
 • Koen Ooms (Provincieraadslid)
 • Jean-Paul Peuskens (Provincieraadslid)
 • Igor Philtjens (Provincieraadslid)
 • Jochen Schuermans (Provincieraadslid)
 • Raf Truyens (Provincieraadslid)
 • Frederick Vandeput (Provincieraadslid)
 • Tom Vandeput (Provincieraadslid)
 • Maurice Webers (Provincieraadslid)
 • Luc Wouters (Provincieraadslid)
 • Erhan Yilmaz (Provincieraadslid)

Voorzitter: Jessie De Weyer

Secretaris: Wim Schoepen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

het voorstel van besluit

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Carine Achten
 • Koen Albregts
 • Ismail Ayed
 • Huub Broers
 • Marijke Bruninx
 • Jessie De Weyer
 • Peter Deltour
 • Danny Deneuker
 • Liesbeth Fransen
 • Liesbet Gabriels
 • Myrthe Hoffmeister
 • Tine Jans
 • Leo Joosten
 • Rita Keunen
 • Yasin Kilic
 • Bert Lambrechts
 • Katrien Lambrechts
 • Ann Leyssens
 • Liesbeth Maris
 • Inge Moors
 • Philippe Nys
 • Koen Ooms
 • Jean-Paul Peuskens
 • Igor Philtjens
 • Jochen Schuermans
 • Raf Truyens
 • Frederick Vandeput
 • Tom Vandeput
 • Maurice Webers
 • Luc Wouters
 • Erhan Yilmaz

Effectieve stemmers

 • Carine Achten
 • Koen Albregts
 • Ismail Ayed
 • Huub Broers
 • Marijke Bruninx
 • Jessie De Weyer
 • Peter Deltour
 • Danny Deneuker
 • Liesbeth Fransen
 • Liesbet Gabriels
 • Myrthe Hoffmeister
 • Tine Jans
 • Leo Joosten
 • Rita Keunen
 • Yasin Kilic
 • Bert Lambrechts
 • Katrien Lambrechts
 • Ann Leyssens
 • Liesbeth Maris
 • Inge Moors
 • Philippe Nys
 • Koen Ooms
 • Jean-Paul Peuskens
 • Igor Philtjens
 • Jochen Schuermans
 • Raf Truyens
 • Frederick Vandeput
 • Tom Vandeput
 • Maurice Webers
 • Luc Wouters
 • Erhan Yilmaz

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

Voorstel tot wijziging van het Provinciaal Reglement betreffende het betalen van een dossiervergoeding bij de indiening van een omgevingsvergunningsdossier

Korte openbare beschrijving:


De provincieraad van Limburg, 


 • Gelet op volgende beleidsdoelstelling en actie van het provinciaal meerjarenplan 2020-2025:
- Beleidsdoelstelling: BD000003 _ Provincie Limburg transparante en ondersteunende organisatie 2020-2025
- Actieplan: AP0000026 - De provinciale administratie verder ontwikkelen tot een dynamische en hedendaagse organisatie 2020-2025
- Actie: AC000116 - Het behandelen van omgevingsvergunningsdossiers en de werking van POVC

 • Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 oktober 2014, dat een procedureel kader schept waarin zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten van een voorgenomen project beoordeeld worden volgens een geïntegreerde procedure, met als resultaat een ééngemaakte omgevingsvergunning;​​
 • ​Gelet op het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 23 februari 2016, waardoor de omgevingsvergunning in werking trad vanaf 23 februari 2017;
 • ​Gelet op het feit dat artikel 12 van het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 voor de provincie een dossiertaks invoert bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag tot omgevingsvergunning (behalve in het geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering); dat in deze gevallen door de beroepers een dossiertaks verschuldigd is van 100,00 euro;
 • ​Gelet op het feit dat dat in het Omgevingsvergunningsdecreet en het uitvoeringsbesluit voor wat betreft het indienen van vergunningsaanvragen en verzoeken tot bijstelling in eerste aanleg, geen bepalingen zijn opgenomen die de gemeentelijke en provinciale dossiertaksen regelen, dat bijgevolg de lokale autonomie geldt;
 • ​Gelet op hoofdstuk 3 van titel 1 van de toelichting aan de Vlaamse Regering, toegevoegd als bijlage 20 bij het uitvoeringsbesluit van 27 november 2015, waarin expliciet vermeld wordt dat gemeenten en provincies voortaan ook dossiertaksen kunnen vragen voor aanvragen ingediend in eerste aanleg;
 • ​Gelet op de vergadering van 3 november 2016 van de A-commissie van de VVP, waarop werd afgesproken om naar een uniform tarief te gaan voor de invoering van een dossiertaks omgevingsvergunning voor de 5 provincies tezamen;
 • ​Gelet op de vergadering van 4 mei 2022 van de B-commissie Ruimtelijke Planning en Vergunningen van de VVP, waarop werd goedgekeurd om de dossiervergoedingen uniform te verhogen bij de indiening van omgevingsvergunningsdossiers in eerste administratieve aanleg;
 • ​Overwegende dat het voorstel tot innen van dossiertaksen in het kader van de omgevingsvergunning in elke provincie ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de provincieraad;
 • ​Gelet op de artikelen 2, 42 en 43 §2, 2° en 15° en 180 van het provinciedecreet;


Beslist,

PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE HET BETALEN VAN EEN DOSSIERVERGOEDING BIJ DE INDIENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNINGSDOSSIER

Artikel 1
Onder dossiervergoeding in het kader van dit reglement wordt verstaan de vergoeding die wordt aangerekend in één van de volgende gevallen:
​a) bij de indiening van een aanvraag voor een omgevingsvergunning in eerste aanleg bij de provincie Limburg;
​b) bij de indiening van een verzoek tot bijstelling van een omgevingsvergunning bij de provincie Limburg;
​c) bij de indiening van een melding bij de provincie Limburg.
Artikel 
§1. De dossiervergoeding is verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de aanvraag of het verzoek indient.

​§2. In afwijking van §1 is ingeval van verzoek tot bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden in toepassing van artikel 82 van het Omgevingsdecreet alleen een dossiervergoeding verschuldigd door de vergunninghouder, exploitant en het betrokken publiek.

​§3. In afwijking van §1 is ingeval van verzoek tot bijstelling van het voorwerp of de duur van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting in toepassing van artikel 83 van het Omgevingsvergunningsdecreet alleen een dossiervergoeding verschuldigd door het betrokken publiek.

​§4. De provincie Limburg is vrijgesteld van het betalen van een dossiervergoeding voor wat haar eigen aanvragen, verzoeken of meldingen betreft.  Ook de aanvragen, verzoeken of meldingen van de autonome provinciebedrijven zijn vrijgesteld van het betalen van een dossiervergoeding.
Artikel 
§1. De dossiervergoeding bedraagt:
​a) 500,00 euro voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de gewone procedure (cf. art. 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet) doorloopt of een verzoek tot bijstelling van een omgevingsvergunning (cfr. hoofdstuk 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet);
​b) 250,00 euro voor een omgevingsvergunning in eerste aanleg die de vereenvoudigde procedure (cf. art. 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet) doorloopt;
​c) 50,00 euro voor een melding (cfr. hoofdstuk 10 van het Omgevingsvergunningsdecreet).

​§2. Er is één dossiervergoeding verschuldigd per aanvraag van omgevingsvergunning of verzoek tot bijstelling van omgevingsvergunning of melding.  Indien een aanvraag meerdere onderdelen bevat die volgens verschillende procedures zouden kunnen behandeld worden, wordt enkel het hoogste van toepassing zijnde tarief aangerekend.

​§3. In afwijking van §1 wordt tijdelijk een uitzondering toegestaan voor de omgevingsvergunningsaanvragen in eerste aanleg, die ingediend worden tot het bekomen van een korte verlenging van de vergunningstermijn in het kader van de stikstofproblematiek (PAS).  De dossiervergoeding voor een gewone aanvraag zonder Milieueffectenrapport (MER) of omgevingsveiligheidsrapport (OVR) bedraagt in dit geval 250,00 euro en dit tot en met 31 december 2023.  Vanaf 1 januari 2024 vervalt deze uitzonderingsregeling.
Artikel 
§1. De dossiervergoeding wordt betaald voor de indiening van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, verzoek tot bijstelling van een omgevingsvergunning of een melding.

​§2. De dossiervergoeding wordt overgeschreven op het rekeningnummer:
​      IBAN BE18 0910 1811 3565
​      BIC GKCCBEBB
​op naam van de Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, te 3500 Hasselt
​met vermelding van "OV nummer - gemeente waar de stedenbouwkundige handeling wordt uitgevoerd en/of waar de ingedeelde inrichting/activiteit gelegen is - naam indiener van de aanvrager".

​§3. Bij de indiening van de aanvraag voor een omgevingsvergunning, verzoek tot bijstelling van een omgevingsvergunning of een melding, wordt het bewijs van overschrijving toegevoegd.

​§4. Het dossier is onvolledig zolang de dossiervergoeding niet betaald werd en het bewijs van overschrijving niet is toegevoegd.
Artikel 
§1. Er is geen dossiervergoeding verschuldigd wanneer een aanvraag voor een omgevingsvergunning, of het verzoek tot bijstelling van een omgevingsvergunning, of een melding verkeerdelijk wordt gericht aan de provincie Limburg.

​§2. Er is geen dossiervergoeding verschuldigd voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning of het verzoek tot bijstelling van een omgevingsvergunning die opnieuw wordt ingediend binnen een periode van 6 maanden nadat de eerste aanvraag of verzoek onvolledig en/of onontvankelijk werd verklaard, voor zover de onvolledigheid niet te wijten was aan de niet-betaling van de dossiervergoeding.
Artikel 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2023.
Artikel 
Dit reglement wordt bekendgemaakt door middel van publicatie op de provinciale website.