Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.uittreksels.detail.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Uittreksel van Deputatie Limburg , zitting van 27 januari 2022, 08:30

Datum publicatie: 4 februari 2022

Besloten behandeling van agendapunt

de vaststelling van het evaluatiereglement van het personeel van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding met ingang van 1 september 2021

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/fb21d14b-734b-48f4-bd4e-888163fd08e8

Openbare titel besluit:

besloten tot de vaststelling van het evaluatiereglement van het personeel van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding met ingang van 1 september 2021​
 

Korte openbare beschrijving:

​De deputatie van de provincie Limburg, 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, zoals gewijzigd, in het bijzonder hoofdstuk Vbis. Functiebeschrijving en hoofdstuk Vter. Evaluatie;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 29 oktober 2007, Pers/2007/09, Functiebeschrijving en evaluatie;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 24 september 2019, PERS/2019/03, De tijdelijke aanstelling van bepaalde duur en van doorlopende duur in een wervingsambt;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 juni 2021, SO/2021/04, TADD vanaf 1 september 2021. Krachtlijnen en overgangsmaatregelen;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 15 september 2010 houdende de vaststelling van het aanvullend statuut van het personeel van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg, in het bijzonder hoofdstuk IX. Functiebeschrijving en evaluatie;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 juni 2015 tot de vaststelling van het evaluatiereglement van het personeel van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding;

Overwegende dat het systeem van functionering en evaluatie met ingang van 1 september 2021 grondig werd gewijzigd:

-        Het principe van de geïndividualiseerde functiebeschrijvingen wordt verlaten. In de functiebeschrijvingen mogen nog enkel de kerntaken worden vastgelegd, lokaal per ambt en desgevallend binnen een ambt per functie.

-        Het evaluatieproces is bedoeld als en moet gezien worden als een constructief en positief personeelsbeleidsinstrument, dat het mee mogelijk moet maken een autonoom personeelsbeleid te voeren gericht op het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs.

-        Evaluatie mag geen momentopname zijn, maar moet eerder een procesmatig gebeuren vormen, waarbij ook de ondersteuning en de begeleiding van het personeelslid een zeer belangrijke plaats innemen. Evaluatoren moeten daartoe een gedegen opleiding krijgen. Vanaf 1 september 2021 moeten zij die opleiding verplicht gevolgd hebben binnen de twee jaar na hun aanduiding als evaluator om nadien nog te kunnen evalueren.

-        Er is geen verplichting meer om ieder personeelslid minstens vierjaarlijks te evalueren. De evaluatiegesprekken worden nog enkel voorbehouden voor de personeelsleden bij wie ernstige tekortkomingen worden vastgesteld die aanleiding geven tot het vastleggen van persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen in het verslag van een formeel functioneringsgesprek. Voor hen wordt ook een verplicht begeleidingstraject van minstens 120 dagen voorzien na de overhandiging van het verslag van het eerste formele functioneringsgesprek met daarin de persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen.

-        Met alle andere personeelsleden moet enkel nog op regelmatige basis een (informeel) functioneringsgesprek worden gehouden. Personeelsleden krijgen ook het recht om zelf een functioneringsgesprek aan te vragen wanneer zij daar nood aan hebben;

dat daarnaast het systeem van de aanvangsbegeleiding verder moet worden uitgeschreven in het evaluatiereglement; dat het derhalve aangewezen is om het evaluatiereglement van het personeel van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding opnieuw in zijn geheel vast te stellen;

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;

Gelet op het akkoordprotocol van de vergadering van 18 januari 2022 van het afzonderlijk bijzonder comité over de (nieuwe) vaststelling van het evaluatiereglement van het personeel van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 juni 2020 tot de delegatie van de bevoegdheid met betrekking tot de vaststelling en de wijziging van de rechtspositieregeling van het personeel van de provinciale onderwijsinstellingen aan de deputatie (het aanvullend statuut, het arbeidsreglement, het reglement psychosociale risico’s op het werk personeel provinciaal onderwijs, het evaluatiereglement, …);

Gehoord het verslag van Bert Lambrechts, lid van het college;

BESLUIT

Enig artikel -

Het evaluatiereglement van het personeel van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding, wordt met ingang van 1 september 2021 vastgesteld zoals bepaald als bijlage, die integrerend deel uitmaakt van dit besluit.


Bijlagen