Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.uittreksels.detail.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Uittreksel van Deputatie Limburg , zitting van 27 januari 2022, 08:30

Datum publicatie: 4 februari 2022

Besloten behandeling van agendapunt

de wijziging van het arbeidsreglement

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/fb21d14b-734b-48f4-bd4e-888163fd08e8

Openbare titel besluit:

besloten tot de wijziging van het arbeidsreglement​
 

Korte openbare beschrijving:


De deputatie van de  provincie Limburg,

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, in het bijzonder 
hoofdstuk Vbis. Functiebeschrijving en hoofdstuk Vter. Evaluatie, zoals gewijzigd;

Ministeriële omzendbrief van 29 oktober 2007, PERS/2007/09, Functiebeschrijving en evaluatie;

Ministeriële omzendbrief van 24 september 2019, SO/2019/03, De tijdelijke aanstelling van bepaalde duur en van doorlopende duur in een wervingsambt;

Ministeriële omzendbrief van 10 juni 2021, SO/2021/04, TADD vanaf 1 september 2021. Krachtlijnen en overgangsmaatregelen;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 22 januari 2020 tot de vaststelling van het arbeidsreglement van de Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren en de Provinciale Basisschool Voeren; 

Overwegende dat het aangewezen is om het arbeidsreglement aan te passen, concreet onder andere:

- Artikels 8,§1, 9,§1, 72,§2.
Ten gevolge van de organisatie van
betrekkingen van het nieuwe ambt van beleidsondersteuner met ingang van 1 januari 2022.

- Artikels 65,§1 (wervingsambt) en 67,§1 (directeur).

(Aanvulling van) de ernstige tekortkomingen voor het ontslag om dringende redenen, die het voortduren van de betrekking onmiddellijk en definitief kunnen onmogelijk maken: grensoverschrijdend gedrag (agressie, geweld, …); diefstal en fraude; ...

- “Hoofdstuk 3 - Arbeidsduur en prestaties”, artikel 72,§2 , “Bijlage 12 - Functiebeschrijvingen”,  
“Bijlage 5 - Evaluatiereglement”.

Ten gevolge van de wijziging van de regeling over de functiebeschrijving en de evaluatie op 1 september 2021.

- De actualisering van de bijlage bij “Bijlage 3 - Reglement psychosociale risico’s op het werk” (overzicht van onder andere de antennes in de scholen), en “Bijlage 4 - Samenstelling van het ABC, HOC(-PBW) en het OCSGZOL”;

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;

Gelet op het akkoordprotocol van 18 januari 2022 van de vergadering van het afzonderlijk bijzonder comité van het Provinciaal Onderwijs over de bovenvermelde wijziging van het arbeidsreglement;

Gelet op de codex secundair onderwijs, zoals gewijzigd, in het bijzonder de artikels 57,3° en 76,§1;

Gelet op het akkoordprotocol van 18 januari 2022 van de vergadering van het onderhandelingscomité van de Scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg over de bovenvermelde wijziging van het arbeidsreglement;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 juni 2020 tot de delegatie van de bevoegdheid met betrekking tot de vaststelling en de wijziging van de rechtspositieregeling van het personeel van de provinciale onderwijsinstellingen aan de deputatie (het aanvullend statuut, het arbeidsreglement, het reglement psychosociale risico’s op het werk personeel provinciaal onderwijs, het evaluatiereglement, …);

Gehoord het verslag van Bert Lambrechts, lid van het college;BESLUIT


 

Artikel 1 Aan het arbeidsreglement van de Provinciale Basisschool Voeren en de Provinciale Kleuterschool

St.-Martens-Voeren, verder genoemd: het arbeidsreglement, wordt vóór “hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen" de volgende inhoudstabel toegevoegd

Inhoud

1.      Algemene bepalingen
        1.1. Toepassingsgebied
        1.2. Definities

2.      Organisatie schooljaar, aanvang en einde lessen, individuele uurroosters, rustpauzes en middagpauze, rustdagen

3.      Arbeidsduur en prestaties
        3.1. Het beleids- en ondersteunend personeel
        3.2. Het onderwijzend personeel
        3.3. Het paramedisch personeel
        3.4. Gemeenschappelijk voor alle personeelscategorieën
        3.5. Schoolvakanties en extra prestaties

4.      Betaling van het salaris

5.      Preventie en bescherming op het werk
        5.1. Algemeen
        5.2. Psychosociale belasting op het werk
        5.3. Rookverbod
        5.4. Verbod van
alcohol- en druggebruik
        5.5.
Bewakingscamera’s

6.      Vakbondsoverleg

7.      Aansprakelijkheid

8.      Dossier van het personeel in de school
         8.1. Algemeen
         8.2. Administratief dossier
         8.3. Evaluatiedossier
         8.4. Tuchtdossier

9.      Plichten en onverenigbaarheden en bescherming van het privéleven
        9.1. Het schoolbestuur, de algemeen directeur en de directeur
        9.2. De personeelsleden: betrekkingen met het schoolbestuur, de algemeen directeur, de directeur, de collega’s en derden
        9.3. De personeelsleden: overige
        9.3.1. Algemeen
        9.3.2. Prestaties en afwezigheden
        9.3.3. Houding ten opzichte van de leerlingen en ouders
        9.3.4. Varia (privacy; toegang tot en verwerking van persoonsgegevens;
communicatie- en informaticatoepassingen; auteursrechten; …)

10.   Werving
       10.1. Algemeen
       10.2.
Beëindiging van de tijdelijke aanstelling, vaste benoeming

11.   Bevordering: ambt van directeur
      11.1. Algemeen
      11.2.
Beëindiging van de tijdelijke aanstelling, vaste benoeming

12.   Affectatie en mutatie

13.   Administratieve standen (verloven, afwezigheden en terbeschikkingstelling
       13.1. Algemeen
       13.2. Verloven, afwezigheden en terbeschikkingstellingen

14.   Functiebeschrijving en evaluatie

15.   Definitieve ambtsneerlegging

16.   Tuchtregeling

17.   De vergoeding voor reis- en verblijfkosten bij dienstreizen.

18.   Slotbepalingen”.

Artikel 2​ Artikel 2,§2 van het arbeidsreglement wordt gewijzigd als volgt:

De tekst van littera 14 wordt vervangen door de volgende:

-        “14. het bestuurs- en onderwijzend personeel:
het bestuurspersoneel:
- de directeur (bevorderingsambt);
het onderwijzend personeel:
- de kleuteronderwijzer, de onderwijzer, de leermeester-godsdienst, de leermeester niet-confessionele zedenleer, de leermeester lichamelijke opvoeding (wervingsambt);
het beleids- en ondersteunend personeel:
- de zorgcoördinator, de ICT-coördinator, de administratief medewerker en de beleidsondersteuner (wervingsambt);
het paramedisch personeel:
- de kinderverzorger (wervingsambt).”
.

-        Er wordt een littera 19bis en 19ter toegevoegd:
“19bis. Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990: het besluit van de Vlaamse Regering van
27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs.
19ter. het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990: het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars.”.

-        De tekst van littera 20 wordt vervangen door de volgende:
20. het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991: het besluit van de Vlaamse Regering van
17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs, georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.”.

-        Littera 33 wordt geschrapt.

Artikel 3 De eerste zin van artikel 7 van het arbeidsreglement wordt vervangen door de volgende:

De jaarlijkse vakantie wordt geregeld door het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991.”.

Artikel 4 De tekst van artikel 8,§1 van het arbeidsreglement wordt vervangen door de volgende:

“De zorgcoördinator, de ICT-coördinator, de administratief medewerker en de beleidsondersteuner worden aangesteld in en geaffecteerd aan één of meer scholen van de scholengemeenschap.”.

Artikel 5 De tekst van de eerste zin van artikel 9,§1 van het arbeidsreglement wordt vervangen door de volgende:

“De wekelijkse opdracht van de zorgcoördinator, de ICT-coördinator, de administratief medewerker en de beleidsondersteuner die voltijds fungeren, bedraagt 36 klokuren.”.

Artikel 6 §1. In “Hoofdstuk 3 - Arbeidsduur en prestaties” van het arbeidsreglement wordt rubriek

“3.4. Schoolvakanties en extra prestaties”, rubriek “3.5. Schoolvakanties en extra prestaties".


§2.Aan hetzelfde hoofdstuk wordt een nieuwe rubriek 3.4 toegevoegd waarvan de tekst luidt als volgt:  

3.4. Gemeenschappelijk voor alle personeelscategorieën

Artikel 13bis

§1. Van de personeelsleden kan een beperkt aantal instellingsgebonden opdrachten worden gevraagd,

zoals:
- het opnemen van verantwoordelijkheden die het les- of klasgebeuren overschrijden;
- het opnemen van een of andere specifieke rol of opdracht;
- het vervangen van afwezige leraars en aanvullend toezicht houden;
- vertegenwoordiging in schoolexterne organen.

De volgende taken behoren, conform het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 niet tot het taken- en opdrachtenpakket van het personeel:

1° het organiseren van busvervoer;

2° het uitvoeren van materieel onderhoud en/of herstellingen van en in de school;

3° het bijwonen van en het meewerken aan godsdienstige, levensbeschouwelijke of socio-culturele activiteiten buiten schoolverband;

4° de opvang van kinderen tijdens klasvrije namiddagen en de schoolvakanties;

5° bijlessen of therapie geven vóór en na de schooluren;

6° huisbezoeken afleggen;

7° middagtoezicht houden;

8° verzekeren van busbegeleiding;

9° het verkeer regelen op de openbare weg;

10° het vervullen van administratieve en/of organisatorische taken die niet eigen zijn aan het uitgeoefende ambt.

In afwijking hiervan:

-        kunnen 1° en 10° tot de opdracht behoren van de personeelsleden belast met beleidsondersteuning, vermeld in artikel 154,§2 van het decreet basisonderwijs (personeel ten laste van het werkingsbudget);

-        kan 2° tot de opdracht van de ICT-coördinator behoren voor zover het uitvoeren van materieel onderhoud en/of herstellingen eigen is aan het ambt.

-        kan 6° tot de opdracht van de zorgcoördinator behoren, voor zover deze belast is met de taken en opdrachten in het kader van de bevordering van de kleuterparticipatie en op voorwaarde dat de huisbezoeken afgelegd worden in dat kader;

-        kunnen 5° tot en met 10°, in uitzonderlijke omstandigheden en op een niet-systematische wijze worden opgelegd aan de personeelsleden. De toepassing hiervan is afhankelijk van de onderhandelingen in het bevoegde vakbondscomité met betrekking tot de invulling van de begrippen "op niet-systematische wijze" en "in uitzonderlijke omstandigheden".

Voor- en naschools toezicht buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen en zelfstandig uitvoeren van een lesopdracht mogen in geen geval deel uitmaken van de opdracht van de kinderverzorger.

§2. De directeur stelt de lijst vast van de instellingsgebonden opdrachten.”.

Artikel 7 De tekst van artikel 16 van het arbeidsreglement wordt vervangen door de volgende:

“§1. Het salaris van de in artikel 1 van dit reglement vermelde personeelsleden die onder het toepassingsgebied vallen van het decreet van 27 maart 1991 wordt door het Departement Onderwijs van de Vlaamse overheid rechtstreeks aan de personeelsleden uitbetaald, in principe op de laatste werkdag van de maand, door overschrijving via de bankinstellingen

Het personeelslid kan zijn persoonlijke loonstaat inzien op het secretariaat van de school of zelf raadplegen via https://onderwijspersoneel.vlaanderen.be.

§2. Het salaris van de in artikel 1 van dit reglement vermelde personeelsleden die niet onder het toepassingsgebied vallen van het decreet van 27 maart 1991 wordt door het provinciebestuur rechtstreeks aan de personeelsleden uitbetaald door overschrijving via de bankinstellingen, in principe op de laatste werkdag van de maand.
Het personeelslid kan zijn persoonlijke loonstaat inzien op het secretariaat van de school.

§3. De salarisschalen per ambt en op basis van de bekwaamheidsbewijzen zijn deze vastgesteld bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 en 26 september 1990.”.

Artikel 8 De tekst van artikel 18,§6 van het arbeidsreglement wordt vervangen door de volgende:

“Bij ongevallen op het werk en van en naar het werk kan het personeelslid zich wenden tot de arbeidsgeneesheer of tot een geneesheer naar keuze.

Bij een arbeidsongeval moet het personeelslid de ter zake geldende regelgeving correct naleven, in het bijzonder de bepalingen van de ministeriële omzendbrief van 15 december 1999, 13AC/IF./ONG.28.1, Arbeidsongevallen: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9142.”
 

Artikel 9 In de artikels 27 en 41 van het arbeidsreglement wordt “Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming” vervangen door “Departement Onderwijs van de Vlaamse overheid”.

Artikel 10 De tekst van de eerste zin van artikel 52,§4 van het arbeidsreglement wordt vervangen door de volgende:

Bij afwezigheid wegens ziekte of arbeidsongeval moeten de personeelsleden de ter zake geldende regelgeving correct naleven:

-        voor een afwezigheid wegens ziekte: in het bijzonder de ministeriële omzendbrief van
20 januari 1999, 13AC/B.ph./SH/js, Controle op de afwezigheid wegens ziekte:
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9246

-        voor een afwezigheid wegens arbeidsongeval: in het bijzonder de ministeriële omzendbrief van 15 december 1999, 13AC/IF./ONG.28.1, Arbeidsongevallen:
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9142.”.

Artikel 11 Artikel 60 van het arbeidsreglement wordt geschrapt.

Artikel 12 §1. In “Hoofdstuk 10 - Werving” van het arbeidsreglement wordt rubriek “10.2. Benoeming in vast verband: inaanmerkingneming van diensten bij een ander schoolbestuur van de SG ZOL”, geschrapt.

§2. In hetzelfde hoofdstuk wordt de tekst van rubriek “10.3. Beëindiging van de tijdelijke aanstelling, vaste benoeming” vervangen door de volgende:

10.2. Beëindiging van de tijdelijke aanstelling, vaste benoeming

Artikel 65                                                    

§1. De aanstelling van een personeelslid tijdelijk aangesteld voor bepaalde duur in een wervingsambt eindigt:

-     van rechtswege en zonder vooropzeg: zoals bepaald in artikel 21 van het decreet van 27 maart 1991;

-     door ontslag door opzegging door het schoolbestuur: zoals bepaald in de artikels 4,§ 3,  24  en 27 tot en met 29 van het decreet van 27 maart 1991;

-     door ontslag door opzegging door het personeelslid: zoals bepaald in de artikels 26 en 27 van het decreet van 27 maart 1991;

-     door ontslag om dringende redenen: zoals bepaald in artikel 25 van het decreet van 27 maart 1991.
Volgende ernstige tekortkomingen kunnen het voortduren van de betrekking onmiddellijk en definitief onmogelijk maken, onder voorbehoud van de beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep van het gesubsidieerd officieel onderwijs:
- opzettelijke wanprestatie;
- grove beledigingen aan het adres van de directeur, collega's, leerlingen, ...;
- (herhaald) objectief waarneembaar alcohol- of drugbezit of -gebruik
binnen het schooldomein en tijdens activiteiten in het kader van het onderwijs buiten het schooldomein;
-
verhandelen van drugs op het schooldomein en tijdens activiteiten in het kader van het onderwijs buiten het schooldomein diefstal; geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag; bedrog, ...
- ernstige inbreuken op het rookverbod, zoals roken op verboden plaatsen in de school in aanwezigheid van leerlingen, het rookbeleid van de school in vraag stellen of ondermijnen in aanwezigheid van leerlingen, anderen op school aanzetten tot roken, ...
- grensoverschrijdend gedrag (agressie, geweld, …);
- diefstal en fraude.
Deze lijst is niet limitatief.

-     in de gevallen bepaald in hoofdstuk VII - Definitieve ambtsneerlegging van het decreet van
27 maart 1991 (onder andere vrijwillig ontslag; ontslag na één definitieve evaluatie met eindconclusie "onvoldoende"; ...).

§2. De aanstelling van een personeelslid tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur eindigt onder andere:

-     van rechtswege en zonder vooropzeg: zoals bepaald in artikel 21 van het decreet 27 maart 1991;

-     in de gevallen bepaald in hoofdstuk VII - Definitieve ambtsneerlegging van het decreet 27 maart 1991 (onder andere vrijwillig ontslag; ontslag als het personeelslid in éénzelfde school voor het betrokken ambt ofwel twee opeenvolgende definitieve evaluaties met eindconclusie “onvoldoende” ofwel drie definitieve evaluaties met eindconclusie “onvoldoende” in zijn loopbaan heeft gekregen; ontslag of afzetting bij tuchtmaatregel, …).

§3 De aanstelling van een vastbenoemd of een gereaffecteerd/wedertewerkgesteld personeelslid eindigt in de gevallen bepaald in hoofdstuk VII - Definitieve ambtsneerlegging van het decreet 27 maart 1991 (onder andere vrijwillig ontslag; ontslag als het personeelsllid in éénzelfde school voor het betrokken ambt ofwel twee opeenvolgende definitieve evaluaties met eindconclusie “onvoldoende” ofwel drie definitieve evaluaties met eindconclusie “onvoldoende” in zijn loopbaan heeft gekregen; …).”. ​

Artikel 13 De tekst van artikel 67,§1 van het arbeidsreglement wordt vervangen door de volgende:

“De tijdelijke aanstelling van een directeur eindigt:

-     van rechtswege en zonder vooropzeg: zoals bepaald in artikel 21, §1,a,b,c,d en g van het decreet van 27 maart 1991;

-     door ontslag door opzegging door het schoolbestuur of het personeelslid: zoals bepaald in artikel 42,§ 4 van het decreet van 27 maart 1991;

-     om dringende redenen: zoals bepaald in artikel 42,§ 4 van het decreet van 27 maart 1991.
Volgende ernstige tekortkomingen kunnen het voortduren van de betrekking onmiddellijk en definitief onmogelijk maken, onder voorbehoud van de beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep van het gesubsidieerd officieel onderwijs:
- opzettelijke wanprestatie;
- grove beledigingen aan het adres van de directeur, collega's, leerlingen, ...;
- (herhaald) objectief waarneembaar alcohol- of drugbezit of -gebruik
binnen het schooldomein en tijdens activiteiten in het kader van het onderwijs buiten het schooldomein;
-
verhandelen van drugs op het schooldomein en tijdens activiteiten in het kader van het onderwijs buiten het schooldomein diefstal; geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag; bedrog, ...
- ernstige inbreuken op het rookverbod, zoals roken op verboden plaatsen in de school in aanwezigheid van leerlingen, het rookbeleid van de school in vraag stellen of ondermijnen in aanwezigheid van leerlingen, anderen op school aanzetten tot roken, ...
- grensoverschrijdend gedrag (agressie, geweld, …);
- diefstal en fraude.
Deze lijst is niet limitatief.

-     in de gevallen bepaald in hoofdstuk VII - Definitieve ambtsneerlegging van het decreet van
27 maart 1991 (onder andere ontslag na één definitieve evaluatie met eindconclusie "onvoldoende"...).”.

Artikel 14 De tekst van “Hoofdstuk 14 - Functiebeschrijving en evaluatie” van het arbeidsreglement wordt vervangen door de volgende:

Hoofdstuk 14 - Functiebeschrijving en evaluatie

Artikel 71

Voor de algemene regeling van de functiebeschrijving en de evaluatie wordt verwezen naar titel II,

hoofdstuk Vbis - Functiebeschrijving en hoofdstuk Vter - Evaluatie van het decreet van 27 maart 1991;

Artikel 72

§1. De algemene afspraken inzake functionering en evaluatie zijn vastgelegd in het evaluatiereglement, als bijlage 5 bij dit arbeidsreglement.

§2. De functiebeschrijvingen zijn opgenomen in de volgende bijlagen:

directeur (bijlage 12.1)

kleuteronderwijzer (bijlage 12.2)

onderwijzer (bijlage 12.3)

leermeester lichamelijke opvoeding (bijlage 12.4)

leermeester godsdienst/N.-C. zedenleer (bijlage 12.5)

administratief medewerker (bijlage 12.6)

beleidsondersteuner (bijlage 12.7)

ICT-coördinator (bijlage 12.8)

zorgcoördinator (bijlage 12.9)

kinderverzorger (bijlage 12.10)

Artikel 73

De provinciegriffier is de evaluator voor de directeur.

De provinciegriffier kan deze bevoegdheid delegeren aan een ander personeelslid van de provincie.

Voor de overige personeelsleden is de directeur eerste evaluator en de algemeen directeur tweede evaluator.”.

Artikel 15

§1. Vóór “Bijlage 1 - Aanvang en einde van de lessen, rustpauzes en middagpauze” van het arbeidsreglement wordt de volgende inhoudstabel toegevoegd:

Inhoud

-        Bijlage 1 - Aanvang en einde van de lessen, rustpauzes en middagpauze

-        Bijlage 2 -  Mededelingen inzake preventie en bescherming op het werk (artikel 17,§1)

-        Bijlage 3 - Reglement psychosociale risico’s op het werk van de Provinciale Basisschool Voeren en de Provinciale Kleuterschool St. -Martens-Voeren (artikel 17,§2)

-        Bijlage 4 - Samenstelling van het ABC, HOC(-PBW) en het OCSGZOL (artikel 23)

-        Bijlage 5 - Evaluatiereglement van het personeel van de Provinciale Basisschool Voeren en de Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren (artikel 71)

-       Bijlage 6 - Reglement tot de vaststelling van de procedure voor de invulling van de betrekking van directeur (artikel 65)

-       Bijlage 7 - Gedragscode alcohol- en druggebruik (artikel 23)

-       Bijlage 8 - Gedragscode communicatie- en informaticatoepassingen (artikel 59)

-        Bijlage 9 - Rookverbod en sanctionering van overtredingen (artikel 22)

-       Bijlage 10 - Verloven, afwezigheden en terbeschikkingstellingen (artikel 70)

-       Bijlage 11 - Het pedagogisch project van het Provinciaal Onderwijs

-        Bijlage 12 - Functiebeschrijvingen
12.1. D
irecteur
12.2. Kleuteronderwijzer
12.3. Onderwijzer
12.4. Leermeester lichamelijke opvoeding
12.5. Leermeester godsdienst/N.-C. zedenleer
12.6. Administratief medewerker
12.7. Beleidsondersteuner
12.8. ICT-coördinator
12.9. Zorgcoördinator
12.10. Kinderverzorger
”.

§2. De bijlage bij “Bijlage 3 - Reglement psychosociale risico’s op het werk van de Provinciale Basisschool Voeren en de Provinciale Kleuterschool St. -Martens-Voeren” van het arbeidsreglement, wordt vervangen door de nieuwe bijlage bij dit besluit.

§3. Bijlage 4 - Samenstelling van het ABC, HOC(-PBW) en het OCSGZOLvan het arbeidsreglement, wordt vervangen door de nieuwe bijlage bij dit besluit.

§4. “Bijlage 5 - Evaluatiereglement  van het personeel van de Provinciale Basisschool Voeren en de Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren” van het arbeidsreglement, wordt vervangen door de nieuwe bijlage bij dit besluit.

§5. De tekst van “Bijlage 6 - Reglement tot de vaststelling van de procedure voor de invulling van de betrekking van directeur” van het arbeidsreglement, wordt aangepast als volgt:

-        de volgende zin wordt toegevoegd aan het einde van punt 6.1.2:
“Wanneer er geen wervingsreserve (meer) is voor de invulling van de betrekking, kan de deputatie ook beslissen, onverminderd de toepassing van de ter zake geldende regelgeving, om een personeelslid, dat reeds geslaagd is voor een selectieproef van directeur, tijdelijk aan te stellen (in afwachting van een vaste benoeming) of vast te benoemen.”.

-        de tekst van punt 6.1.3 wordt vervangen door de volgende:
“6.1.3. Gunstig advies van de algemeen directeur
Behalve voor een kandidaat uit een wervingsreserve voor de betrokken vacature, is voor een tijdelijke aanstelling of vaste benoeming als directeur het gunstig advies
van de algemeen directeur vereist. Indien de deputatie afwijkt van het advies van de algemeen directeur moet zij haar beslissing motiveren.”.

§6. De tekst van punt 9.2 van ”Bijlage 9 - Rookverbod en sanctionering van overtredingen” van het arbeidsreglement, wordt vervangen door de volgende:

“9.2. Sanctionering van overtredingen op het rookverbod
Bij een inbreuk op het rookverbod kan worden opgetreden met alle gepaste middelen die in het decreet van 27 maart 1991 worden voorzien.

Dit kan tot gevolg hebben:

-        voor de vastbenoemde personeelsleden, de gereaffecteerde/wedertewerkgestelde personeelsleden en de personeelsleden met een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur: dat de tuchtprocedure wordt gestart zoals vermeld in titel II, hoofdstuk IX van het decreet van 27 maart 1991; 

-        voor de overige personeelsleden: dat de tijdelijke aanstelling wordt beëindigd of niet wordt verlengd.”.

§7. Aan “Bijlage 10 - Verloven, afwezigheden en terbeschikkingstellingen” van het arbeidsreglement, wordt vóór punt 10.1 de volgende link toegevoegd: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verloven-en-afwezigheden.

§8. De functiebeschrijvingen van “Bijlage 12 - Functiebeschrijvingen” van het arbeidsreglement worden vervangen door de nieuwe in bijlage bij dit besluit en dit als volgt:

directeur (bijlage 12.1)

kleuteronderwijzer (bijlage 12.2)

onderwijzer (bijlage 12.3)

leermeester lichamelijke opvoeding (bijlage 12.4)

leermeester godsdienst/N.-C. zedenleer (bijlage 12.5)

administratief medewerker (bijlage 12.6)

beleidsondersteuner (bijlage 12.7)

ICT-coördinator (bijlage 12.8)

zorgcoördinator (bijlage 12.9)

kinderverzorger (bijlage 12.10)


Artikel 16 §1. Elk personeelslid krijgt, tegen ontvangstbewijs, een kopie van deze wijziging van het arbeidsreglement.

§2. De wijziging van het arbeidsreglement wordt gestuurd naar:

- de Inspectie van de Sociale Wetten,

- het regionaal bureau van de Inspectie van de Sociale Wetten,

die het toezicht uitoefenen op de correcte toepassing van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.

§3. Op een voor het personeel goed zichtbare plaats wordt een bericht uitgehangen waarin aan het personeel wordt meegedeeld waar het arbeidsreglement, met de wijzigingen, en de regelgeving waarnaar het verwijst, kunnen worden geraadpleegd. De personeelsleden kunnen er op elk ogenblik en zonder tussenpersoon inzage kunnen van nemen.

Artikel 17

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022


Bijlagen