Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.uittreksels.detail.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Uittreksel van Provincieraad Limburg , zitting van 15 juni 2022, 15:00

Datum publicatie: 24 juni 2022

Openbare behandeling van agendapunt

Provinciale scholen voor gewoon secundair onderwijs van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg – vaststelling van het schoolreglement met ingang van 1 september 2022 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Carine Achten (Provincieraadslid)
 • Koen Albregts (Provincieraadslid)
 • Ismail Ayed (Provincieraadslid)
 • Huub Broers (Provincieraadslid)
 • Marijke Bruninx (Provincieraadslid)
 • Jessie De Weyer (Provincieraadslid)
 • Peter Deltour (Provincieraadslid)
 • Danny Deneuker (Provincieraadslid)
 • Liesbeth Fransen (Provincieraadslid)
 • Liesbet Gabriels (Provincieraadslid)
 • Myrthe Hoffmeister (Provincieraadslid)
 • Tine Jans (Provincieraadslid)
 • Leo Joosten (Provincieraadslid)
 • Rita Keunen (Provincieraadslid)
 • Yasin Kilic (Provincieraadslid)
 • Bert Lambrechts (Provincieraadslid)
 • Katrien Lambrechts (Provincieraadslid)
 • Ann Leyssens (Provincieraadslid)
 • Liesbeth Maris (Provincieraadslid)
 • Inge Moors (Provincieraadslid)
 • Philippe Nys (Provincieraadslid)
 • Koen Ooms (Provincieraadslid)
 • Jean-Paul Peuskens (Provincieraadslid)
 • Igor Philtjens (Provincieraadslid)
 • Jochen Schuermans (Provincieraadslid)
 • Raf Truyens (Provincieraadslid)
 • Frederick Vandeput (Provincieraadslid)
 • Tom Vandeput (Provincieraadslid)
 • Maurice Webers (Provincieraadslid)
 • Luc Wouters (Provincieraadslid)
 • Erhan Yilmaz (Provincieraadslid)

Voorzitter: Jessie De Weyer

Secretaris: Wim Schoepen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

het voorstel van besluit

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Carine Achten
 • Koen Albregts
 • Ismail Ayed
 • Huub Broers
 • Marijke Bruninx
 • Jessie De Weyer
 • Peter Deltour
 • Danny Deneuker
 • Liesbeth Fransen
 • Liesbet Gabriels
 • Myrthe Hoffmeister
 • Tine Jans
 • Leo Joosten
 • Rita Keunen
 • Yasin Kilic
 • Bert Lambrechts
 • Katrien Lambrechts
 • Ann Leyssens
 • Liesbeth Maris
 • Inge Moors
 • Philippe Nys
 • Koen Ooms
 • Jean-Paul Peuskens
 • Igor Philtjens
 • Jochen Schuermans
 • Raf Truyens
 • Frederick Vandeput
 • Tom Vandeput
 • Maurice Webers
 • Luc Wouters
 • Erhan Yilmaz

Effectieve stemmers

 • Carine Achten
 • Koen Albregts
 • Ismail Ayed
 • Huub Broers
 • Marijke Bruninx
 • Jessie De Weyer
 • Peter Deltour
 • Danny Deneuker
 • Liesbeth Fransen
 • Liesbet Gabriels
 • Myrthe Hoffmeister
 • Tine Jans
 • Leo Joosten
 • Rita Keunen
 • Yasin Kilic
 • Bert Lambrechts
 • Katrien Lambrechts
 • Ann Leyssens
 • Liesbeth Maris
 • Inge Moors
 • Philippe Nys
 • Koen Ooms
 • Jean-Paul Peuskens
 • Igor Philtjens
 • Jochen Schuermans
 • Raf Truyens
 • Frederick Vandeput
 • Tom Vandeput
 • Maurice Webers
 • Luc Wouters
 • Erhan Yilmaz

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

Provinciale scholen voor gewoon secundair onderwijs van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg – vaststelling van het schoolreglement met ingang van 1 september 2022 De provincieraad van Limburg, 


 • Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 juni 2002 tot de vaststelling van het pedagogische project van de provinciale onderwijsinstellingen​​;
 • Gelet op het besluit van de provincieraad van 16 juni 2021 tot de vaststelling, met ingang van 1 september 2021, van het schoolreglement van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg;
 • Gelet op de codex secundair onderwijs;
 • ​Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs;
 • ​Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs;
 • ​Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad;
 • ​Gelet op de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers;
 • ​Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2007 betreffende het onderwijs aan huis voor zieke kinderen en jongeren;
 • ​Gelet op het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding;
 • ​Gelet op de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016;
 • ​Gelet op het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding;
 • ​Gelet op de ministeriële omzendbrief van 25 juni 1999, SO 64, Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs;
 • ​Gelet op de ministeriële omzendbrief van 12 juni 2001, SO 74, Organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs;
 • ​Gelet op de ministeriële omzendbrief van 27 november 2001, SO 78, Zorgvuldig bestuur in het secundair onderwijs;
 • ​Gelet op de ministeriële omzendbrief van 13 juli 2004, GD/2004/03, Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs;
 • ​Gelet op de ministeriële omzendbrief van 5 mei 2004, SO/2004/06, Extra-murosactiviteiten in het secundair onderwijs;
 • ​Gelet op de ministeriële omzendbrief van 8 juli 2005, SO/2005/04, Afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs en het deeltijds secundair onderwijs;
 • ​Gelet op de ministeriële omzendbrief van 22 juli 2005, SO/2005/05, Tijdelijk onderwijs aan huis en permanent onderwijs aan huis;
 • ​Gelet op de ministeriële omzendbrief van 5 juni 2012, SO/2012/01, Omzendbrief duaal leren en de aanloopfase;
 • ​Overwegende dat het schoolreglement van de provinciale scholen voor gewoon secundair onderwijs van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg, met uitzondering van de Provinciale Secundaire School Hasselt, opleiding Verpleegkunde, moet worden vastgesteld met ingang van 1 september 2022;
 • ​dat onder andere de volgende wijzigingen nodig zijn:
  • Wijziging aan het onderwijsaanbod
  • Geen verplichte organisatie meer van een geïntegreerde proef in het 2de leerjaar van de 3de graad kso, tso en bso, en de specialisatiejaren bso
  • Gewijzigde regels rond overzitten. Er is bijvoorbeeld geen advies van het CLB meer nodig bij het overzitten na een A- of B-attest
  • Veiligheidsmaatregelen. Het bestuur, de school kan maatregelen nemen om de veiligheid van het schoolgebeuren zoveel als mogelijk te vrijwaren: bijvoorbeeld het verplicht dragen van een mondmasker, het respecteren van voldoende afstand, het scheiden van leerlingengroepen, het afwijken van normale schooluren, ....
  • Verfijning en actualisering van een aantal bepalingen, bijvoorbeeld deze met betrekking tot het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding en het duaal leren en de aanloopfase;
 • Gelet op het akkoord van de schoolraden van de provinciale scholen voor gewoon secundair onderwijs van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg over het schoolreglement met ingang van 1 september 2022;​
 • ​Gelet op artikel 42,§3 van het provinciedecreet;


Beslist,

Artikel 1
Dit besluit is van toepassing op de provinciale scholen voor gewoon secundair onderwijs van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg, met uitzondering van de Provinciale Secundaire School Hasselt, opleiding Verpleegkunde.
Artikel 
Het schoolreglement (met het pedagogisch project en de engagementsverklaring) van de in artikel 1 van dit besluit vermelde scholen wordt vastgesteld overeenkomstig het ontwerpschoolreglement als bijlage bij dit besluit, dat er integrerend deel van uitmaakt.
Artikel 
De deputatie wordt belast met de concrete uitvoering van het in artikel 2 van dit besluit vermelde schoolreglement.
Artikel 
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2022.
​Het besluit van de provincieraad van 16 juni 2021 tot de vaststelling, met ingang van 1 september 2021, van het model van schoolreglement van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg, wordt voor de provinciale scholen voor gewoon secundair onderwijs, opgeheven met ingang van 1 september 2022.
Bijlagen