Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.uittreksels.detail.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Uittreksel van Provincieraad Limburg , zitting van 15 juni 2022, 15:00

Datum publicatie: 24 juni 2022

Openbare behandeling van agendapunt

Provinciale Basisschool Voeren en Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren – vaststelling van het schoolreglement met ingang van 1 september 2022 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Carine Achten (Provincieraadslid)
 • Koen Albregts (Provincieraadslid)
 • Ismail Ayed (Provincieraadslid)
 • Huub Broers (Provincieraadslid)
 • Marijke Bruninx (Provincieraadslid)
 • Jessie De Weyer (Provincieraadslid)
 • Peter Deltour (Provincieraadslid)
 • Danny Deneuker (Provincieraadslid)
 • Liesbeth Fransen (Provincieraadslid)
 • Liesbet Gabriels (Provincieraadslid)
 • Myrthe Hoffmeister (Provincieraadslid)
 • Tine Jans (Provincieraadslid)
 • Leo Joosten (Provincieraadslid)
 • Rita Keunen (Provincieraadslid)
 • Yasin Kilic (Provincieraadslid)
 • Bert Lambrechts (Provincieraadslid)
 • Katrien Lambrechts (Provincieraadslid)
 • Ann Leyssens (Provincieraadslid)
 • Liesbeth Maris (Provincieraadslid)
 • Inge Moors (Provincieraadslid)
 • Philippe Nys (Provincieraadslid)
 • Koen Ooms (Provincieraadslid)
 • Jean-Paul Peuskens (Provincieraadslid)
 • Igor Philtjens (Provincieraadslid)
 • Jochen Schuermans (Provincieraadslid)
 • Raf Truyens (Provincieraadslid)
 • Frederick Vandeput (Provincieraadslid)
 • Tom Vandeput (Provincieraadslid)
 • Maurice Webers (Provincieraadslid)
 • Luc Wouters (Provincieraadslid)
 • Erhan Yilmaz (Provincieraadslid)

Voorzitter: Jessie De Weyer

Secretaris: Wim Schoepen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

het voorstel van besluit

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Carine Achten
 • Koen Albregts
 • Ismail Ayed
 • Huub Broers
 • Marijke Bruninx
 • Jessie De Weyer
 • Peter Deltour
 • Danny Deneuker
 • Liesbeth Fransen
 • Liesbet Gabriels
 • Myrthe Hoffmeister
 • Tine Jans
 • Leo Joosten
 • Rita Keunen
 • Yasin Kilic
 • Bert Lambrechts
 • Katrien Lambrechts
 • Ann Leyssens
 • Liesbeth Maris
 • Inge Moors
 • Philippe Nys
 • Koen Ooms
 • Jean-Paul Peuskens
 • Igor Philtjens
 • Jochen Schuermans
 • Raf Truyens
 • Frederick Vandeput
 • Tom Vandeput
 • Maurice Webers
 • Luc Wouters
 • Erhan Yilmaz

Effectieve stemmers

 • Carine Achten
 • Koen Albregts
 • Ismail Ayed
 • Huub Broers
 • Marijke Bruninx
 • Jessie De Weyer
 • Peter Deltour
 • Danny Deneuker
 • Liesbeth Fransen
 • Liesbet Gabriels
 • Myrthe Hoffmeister
 • Tine Jans
 • Leo Joosten
 • Rita Keunen
 • Yasin Kilic
 • Bert Lambrechts
 • Katrien Lambrechts
 • Ann Leyssens
 • Liesbeth Maris
 • Inge Moors
 • Philippe Nys
 • Koen Ooms
 • Jean-Paul Peuskens
 • Igor Philtjens
 • Jochen Schuermans
 • Raf Truyens
 • Frederick Vandeput
 • Tom Vandeput
 • Maurice Webers
 • Luc Wouters
 • Erhan Yilmaz

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

Provinciale Basisschool Voeren en Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren – vaststelling van het schoolreglement met ingang van 1 september 2022 


De provincieraad van Limburg, 


 • Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 juni 2002 tot de vaststelling van het pedagogisch project van de provinciale onderwijsinstellingen;
 • Gelet op het besluit van de provincieraad van 16 juni 2021 tot de vaststelling, met ingang van 1 september 2021, van het schoolreglement van de Provinciale Basisschool Voeren en de Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren;
 • Gelet op het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, zoals gewijzigd;
 • Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, zoals gewijzigd;
 • Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2007 betreffende het onderwijs aan huis voor zieke kinderen en jongeren; 
 • Gelet op het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding, zoals gewijzigd;
 • Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager onderwijs en de engagementsverklaring tussen de school en de ouders in het basis- en secundair onderwijs, zoals gewijzigd;
 • Gelet op de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016;
 • Gelet op het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding; 
 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 17 juni 1997, BaO/97/5, Tijdelijk onderwijs aan huis, permanent onderwijs aan huis en vrijstelling van leerplicht in het basisonderwijs;
 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001, BaO/2001/10, Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs;
 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 21 november 2001, BaO/2001/13, Extra-murosactiviteiten in het onderwijs;
 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002, BaO/2020/03, Informatie bij inschrijving en schoolreglement;
 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 16 augustus 2002, BaO/2002/11, Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs;
 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 27 april 2009, BaO/2009/02, Engagementsverklaring in het basisonderwijs;
 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 5 juni 2012, BaO/2012/01, Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs;
 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014, BaO/2014/04, Preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014;
 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 12 november 2020, Bao/2020/03, Organisatie van het schooljaar in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs;
 • Overwegende dat het schoolreglement van de Provinciale Basisschool Voeren en de Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren met ingang van 1 september 2022 moet worden aangepast, voornamelijk aan de gewijzigde regelgeving; dat van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het schoolreglement opnieuw in zijn geheel vast te stellen met ingang van 1 september 2022;
 • Gelet op het akkoord van de schoolraad van de Provinciale Basisschool Voeren en de Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren over het ontwerpschoolreglement met ingang van 1 september 2022;
 • Gelet op artikel 42,§3 van het provinciedecreet;​​


Beslist,

Artikel 1
Dit besluit is van toepassing op de Provinciale Basisschool Voeren en de Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren. 
Artikel 
Het schoolreglement (met het pedagogisch project en de engagementsverklaring) van de in artikel 1 van dit besluit vermelde scholen wordt vastgesteld overeenkomstig het ontwerpschoolreglement, als bijlage bij dit besluit, dat er integrerend deel van uitmaakt. 
Artikel 
De deputatie wordt belast met de concrete uitvoering van het in artikel 2 van dit besluit vermelde schoolreglement (met het pedagogisch project en de engagementsverklaring).
Artikel 

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2022.

Het besluit van de provincieraad van 16 juni 2021 tot de vaststelling, met ingang van 1 september 2021, van het model van schoolreglement van de Provinciale Basisschool Voeren en de Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren, wordt opgeheven met ingang van 1 september 2022.
Bijlagen