Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.uittreksels.detail.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Uittreksel van Deputatie Limburg , zitting van 12 mei 2022, 07:30

Datum publicatie: 20 mei 2022

Besloten behandeling van agendapunt

de wijziging van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale centra voor volwassenenonderwijs

Openbare titel besluit:

besloten tot de wijziging van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale centra voor volwassenenonderwijs​

Korte openbare beschrijving:


De deputatie​
​van de provincie Limburg


Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, zoals gewijzigd;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 29 oktober 2007, PERS/2007/09, Functiebeschrijving en evaluatie;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 15 oktober 2008 tot de vaststelling van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale centra voor volwassenenonderwijs, zoals gewijzigd; 

Overwegende dat met ingang van 1 september 2021 het principe van de geïndividualiseerde functiebeschrijvingen wordt verlaten en enkel de kerntaken mogen worden vastgelegd in de functiebeschrijvingen die lokaal per ambt, en desgevallend binnen een ambt per functie, worden vastgelegd; dat de tot dan toe gebruikte modellen van functiebeschrijving moeten worden vervangen door nieuwe, die aan deze criteria voldoen; dat het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale onderwijsinstellingen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg derhalve in die zin moet worden gewijzigd; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;

Gelet op het akkoordprotocol van de vergadering van 3 mei 2022 van het afzonderlijk bijzonder comité over de wijziging van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale centra voor volwassenenonderwijs;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 juni 2020 tot de delegatie van de bevoegdheid met betrekking tot de vaststelling en de wijziging van de rechtspositieregeling van het personeel van de provinciale onderwijsinstellingen aan de deputatie (het aanvullend statuut, het arbeidsreglement, het reglement psychosociale risico’s op het werk personeel provinciaal onderwijs, het evaluatiereglement, …);

Gehoord het verslag van Bert Lambrechts, lid van het college; 


Beslist,

Artikel 1

De huidige functiebeschrijvingen worden vervangen door deze als bijlage bij dit besluit en dit voor de volgende ambten:

- directeur: bijlage 1.1;

- adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs: bijlage 1.2;

- technisch adviseur-coördinator: bijlage 1.3;

- technisch adviseur: bijlage 1.4;

- leraar secundair volwassenenonderwijs: bijlage 1.5;

administratief medewerker: bijlage 1.6;

- stafmedewerker: bijlage 1.7.

Bijlagen