Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.uittreksels.detail.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Uittreksel van Deputatie Limburg , zitting van 3 februari 2022, 08:30

Datum publicatie: 11 februari 2022

Besloten behandeling van agendapunt

de wijziging van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale centra voor volwassenenonderwijs

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/fb21d14b-734b-48f4-bd4e-888163fd08e8

Openbare titel besluit:

besloten tot de wijziging van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale centra voor volwassenenonderwijs​
 

Korte openbare beschrijving:

​De deputatie van de provincie Limburg,


Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, in het bijzonder hoofdstuk Vbis. Functiebeschrijving en hoofdstuk Vter. Evaluatie, zoals gewijzigd;


Gelet op de ministeriële omzendbrief van 29 oktober 2007, PERS/2007/09, Functiebeschrijving en evaluatie;


Gelet op het besluit van de provincieraad van 15 oktober 2008 tot de vaststelling van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale centra voor volwassenenonderwijs, in het bijzonder hoofdstuk IX Functiebeschrijving en evaluatie, zoals gewijzigd;


Overwegende dat
met ingang van 1 september 2021 het principe van de geïndividualiseerde functiebeschrijvingen wordt verlaten en enkel de kerntaken mogen worden vastgelegd in de functiebeschrijvingen die lokaal per ambt, en desgevallend binnen een ambt per functie, worden vastgelegd; dat dit onder andere de volgende wijzigingen van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale centra voor volwassenenonderwijs tot gevolg heeft:

-       dat de tot dan toe gebruikte modellen van functiebeschrijving moeten worden vervangen door nieuwe, die aan deze criteria voldoen; dat wordt gewerkt aan de redactie ervan;

-       dat het overzicht van de bijlagen met de functiebeschrijvingen moet worden geactualiseerd;

-       dat de instellingsgebonden taken niet langer thuishoren in de functiebeschrijvingen, maar dat van het personeel toch nog een beperkt aantal instellingsgebonden opdrachten kan worden gevraagd;

dat van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het overzicht van de evaluatoren te actualiseren;


Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;


Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;


Gelet op het akkoordprotocol van de vergadering van 18 januari 2022 van het afzonderlijk bijzonder comité
over de wijziging van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale centra voor volwassenenonderwijs;


Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 juni 2020 tot de delegatie van de bevoegdheid met betrekking tot de vaststelling en de wijziging van de rechtspositieregeling van het personeel van de provinciale onderwijsinstellingen aan de deputatie (het aanvullend statuut, het arbeidsreglement, het
reglement psychosociale risico’s op het werk personeel provinciaal onderwijs, het evaluatiereglement, …);


Gehoord het verslag van Bert Lambrechts, lid van het college;

 
BESLUIT

Artikel 1 - De tekst van artikel 30 van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale centra voor volwassenenonderwijs, vastgesteld bij besluit van de provincieraad van 15 oktober 2008 en verder genoemd “het aanvullend statuut”, wordt vervangen door de volgende:

Artikel 30

De functiebeschrijving, respectievelijk de evaluatie, worden geregeld in:

- titel II, hoofdstuk Vbis-Functiebeschrijving, respectievelijk titel II, hoofdstuk Vter-Evaluatie van het decreet van 27 maart 1991;

- het evaluatiereglement van het personeel van de provinciale centra voor volwassenenonderwijs;

- dit hoofdstuk.”.

Artikel 2 - De tekst van artikel 31 van het aanvullend statuut wordt vervangen door de volgende:

“Artikel 31

§1. De functiebeschrijvingen zijn opgenomen als bijlage bij het aanvullend statuut, als volgt:

Bestuurspersoneel

Directeur: bijlage 1.1

Adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs: bijlage 1.2

Technisch adviseur-coördinator: bijlage 1.3

Technisch adviseur: bijlage 1.4

Onderwijzend personeel

Leraar secundair volwassenenonderwijs: bijlage 1.5

Ondersteunend personeel

 

Administratief medewerker: bijlage 1.6

 

Stafmedewerker: bijlage 1.7

 

ICT-coördinator: bijlage 1.8

 


§2.
Van de personeelsleden kan een beperkt aantal instellingsgebonden opdrachten worden gevraagd, zoals:

-               het opnemen van verantwoordelijkheden die het les- of klasgebeuren overschrijden (vakverantwoordelijke, organisatie culturele en andere activiteiten, ...);

-               het opnemen van één of andere specifieke rol of opdracht (onthaal nieuwe cursisten, mentorschap, coördinatiefuncties, ...);

-               afwezige collega’s vervangen en vertegenwoordiging in schoolexterne organen (bij de koepelorganisatie, …).
De lijst van de instellingsgebonden opdrachten wordt opgemaakt door de directeur en onderhandeld in het betrokken vakbondsoverleg.”.

Artikel 3 - De tekst van artikel 32 van het aanvullend statuut wordt vervangen door de volgende:

“Artikel 32

§1. De provinciegriffier is enige evaluator voor de directeur. De provinciegriffier kan deze bevoegdheid toevertrouwen aan een ander personeelslid van de provincie.

§2. Voor de overige, niet in §1 bepaalde personeelsleden, stelt de deputatie twee evaluatoren vast, op basis van het volgende overzicht:

 

Eerste evaluator

Tweede evaluator

Adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs

 

Directeur

Provinciegriffier.

Deze kan de bevoegdheid toevertrouwen aan een ander personeelslid van de provincie.

 

Technisch adviseur-coördinator, technisch adviseur

 

Directeur

Algemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen

Leraar secundair volwassenenonderwijs,

lector

Directeur

Algemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen

 

Adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs

 

Directeur, adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs, algemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen

 

Technisch adviseur- coördinator

 

Directeur, algemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen

 

Technisch adviseur

Directeur, adjunct-directeur

 

Administratief medewerker,

stafmedewerker,

ICT-coördinator

Directeur

 

Algemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen

 

Adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs

 

Directeur, technisch adviseur,
adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs, a
lgemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen

 

Technisch adviseur-coördinator

 

Directeur, algemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen

 

Technisch adviseur

 

Directeur, adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs

 

 

Artikel 4 - Dit besluit treedt in werking op 1 september 2021.