Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.uittreksels.detail.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Uittreksel van Deputatie Limburg , zitting van 3 februari 2022, 08:30

Datum publicatie: 11 februari 2022

Besloten behandeling van agendapunt

de wijziging van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale onderwijsinstellingen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/fb21d14b-734b-48f4-bd4e-888163fd08e8

Openbare titel besluit:

besloten tot de wijziging van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale onderwijsinstellingen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg​
 

Korte openbare beschrijving:

​​
​De deputatie van de provincie Limburg,


Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, in het bijzonder hoofdstuk Vbis. Functiebeschrijving en hoofdstuk Vter. Evaluatie, zoals gewijzigd;


Gelet op de ministeriële omzendbrief van 29 oktober 2007, PERS/2007/09, Functiebeschrijving en evaluatie;


​Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 september 2008 tot de vaststelling van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg, in het bijzonder hoofdstuk XI Functiebeschrijving en evaluatie, zoals gewijzigd;


Overwegende dat
met ingang van 1 september 2021 het principe van de geïndividualiseerde functiebeschrijvingen wordt verlaten en enkel de kerntaken mogen worden vastgelegd in de functiebeschrijvingen die lokaal per ambt, en desgevallend binnen een ambt per functie, worden vastgelegd; dat dit onder andere de volgende wijzigingen van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale onderwijsinstellingen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg tot gevolg heeft:

-       dat de instellingsgebonden taken niet langer thuishoren in de functiebeschrijvingen, maar dat niettegenstaande dit het personeel toch nog kan worden belast met een beperkt aantal instellingsgebonden opdrachten;

-       dat de tot dan toe gebruikte modellen van functiebeschrijving moeten worden vervangen door nieuwe, die aan de bovenvermelde criteria voldoen; dat dit reeds is gebeurd voor de leraar levensbeschouwelijke vakken, de leraar, de leraar aanvullende sociale vorming, de leraar beroepsgerichte vorming, de kinesitherapeut, de logopedist, de ergotherapeut, de orthopedagoog, de psycholoog (besluit van de deputatie van 17 november 2021); dat voor de overige functiebeschrijvingen nog wordt gewerkt aan de redactie ervan;

-       dat het overzicht van de bijlagen met de functiebeschrijvingen moet worden geactualiseerd;


Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;


Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;


Gelet op het akkoordprotocol van de vergadering van 18 januari  2022 van het afzonderlijk bijzonder comité
over de wijziging van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale scholen van de scholengemeenschap;


Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 juni 2020 tot de delegatie van de bevoegdheid met betrekking tot de vaststelling en de wijziging van de rechtspositieregeling van het personeel van de provinciale onderwijsinstellingen aan de deputatie (het aanvullend statuut, het arbeidsreglement, het
reglement psychosociale risico’s op het werk personeel provinciaal onderwijs, het evaluatiereglement, …);


Gehoord het verslag van Bert Lambrechts, lid van het college;
 

 
BESLUIT

Artikel 1 - De tekst van artikel 35 van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg zoals vastgesteld bij het besluit van de provincieraad van 17 september 2008 en verder genoemd “het aanvullend statuut”, wordt vervangen door de volgende:

Artikel 35

De functiebeschrijving, respectievelijk de evaluatie, worden geregeld in:

- titel II, hoofdstuk Vbis-Functiebeschrijving, respectievelijk titel II, hoofdstuk Vter-Evaluatie van het decreet van 27 maart 1991;

- het evaluatiereglement van het personeel van de provinciale scholen van de SG PSOL;

- dit hoofdstuk.”.


Artikel 2 -
De tekst van artikel 36 van het aanvullend statuut wordt vervangen door de volgende:

Artikel 36

§1. De functiebeschrijvingen zijn opgenomen als bijlage bij het aanvullend statuut, als volgt:

Bestuurspersoneel

Beheerder internaat: bijlage 1.1

Directeur : bijlage 1.2

Adjunct-directeur: bijlage 1.3

Coördinator DBSO: bijlage 1.4

Technisch adviseur-coördinator: bijlage 1.5

Technisch adviseur: bijlage 1.6

Onderwijzend personeel

Begeleider: bijlage 1.7

Leraar (gewoon SO): bijlage 1.8.1

Leraar (BuSO-OV4): bijlage 1.8.2

Godsdienstleraar (leraar levensbeschouwelijk vak): bijlage 1.9

 

Leraar N.-C. zedenleer (leraar levensbeschouwelijk vak): bijlage 1.9

 

Leraar algemene en sociale vorming (ASV): bijlage 1.10

 

Leraar algemene en sociale vorming lichamelijke opvoeding (ASV LO): bijlage 1.11

 

Leraar beroepsgerichte vorming (BGV): bijlage 1.12

 

Opvoedend hulppersoneel (internaat)

 

Studiemeester-opvoeder internaat: bijlage 1.13

 

Ondersteunend personeel

 

Opvoeder: bijlage 1.14

 

Administratief medewerker: bijlage 1.15

 

ICT-coördinator: bijlage 1.16

 

Paramedisch personeel (BuSO)

 

Verpleger: bijlage 1.17

 

Logopedist: bijlage 1.18

 

Kinesitherapeut: bijlage 1.19

 

Ergotherapeut: bijlage 1.20

 

Psychologisch personeel (BuSO)

 

Psycholoog: bijlage 1.21

 

Orthopedagogisch personeel (BuSO)

 

Orthopedagoog: bijlage 1.22

 

Sociaal personeel (BuSO)

 

Maatschappelijk werker: bijlage 1.23

 

 

 

ALDI: bijlage 1.24

 


§2.
Van de personeelsleden kan een beperkt aantal instellingsgebonden opdrachten worden gevraagd, zoals:

- het opnemen van verantwoordelijkheden die het les- of klasgebeuren overschrijden (vakverantwoordelijke, organisatie culturele en andere activiteiten, klassendirectie, ...);

- het opnemen van één of andere specifieke rol of opdracht (onthaal nieuwe leerlingen, mentorschap, coördinatiefuncties, ...);

- afwezige collega’s vervangen en aanvullend toezicht houden en vertegenwoordiging in schoolexterne organen (bij de koepelorganisatie, …).
De lijst van de instellingsgebonden opdrachten wordt opgemaakt door de directeur en onderhandeld in betrokken vakbondsoverleg.”.


Artikel 3 -
De tekst van artikel 37,§§1 en 2 van het aanvullend statuut wordt vervangen door de volgende:

Artikel 37

§1. De provinciegriffier is enige evaluator voor de algemeen directeur, de directeur en de beheerder internaat. De provinciegriffier kan deze bevoegdheid toevertrouwen aan een ander personeelslid van de provincie.

§2. De directeur is eerste evaluator voor de adjunct-directeur, de provinciegriffier tweede evaluator. De provinciegriffier kan deze bevoegdheid toevertrouwen aan een ander personeelslid van de provincie.”.


Artikel 4 -
Dit besluit treedt in werking op 1 september 2021.