Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.uittreksels.detail.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Uittreksel van Deputatie Limburg , zitting van 17 november 2021, 08:30

Datum publicatie: 26 november 2021

Openbare behandeling van agendapunt

de wijziging van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale onderwijsinstellingen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/fb21d14b-734b-48f4-bd4e-888163fd08e8

Openbare titel besluit:

besloten tot de wijziging van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale onderwijsinstellingen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg​
 

Korte openbare beschrijving:

 
De deputatie van de provincie Limburg,

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, in het bijzonder hoofdstuk Vbis. Functiebeschrijving en hoofdstuk Vter. Evaluatie, zoals gewijzigd;


Gelet op de ministeriële omzendbrief van 29 oktober 2007, PERS/2007/09, Functiebeschrijving en evaluatie;


Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 september 2008 tot de vaststelling van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg, in het bijzonder hoofdstuk XI Functiebeschrijving en evaluatie, zoals gewijzigd; 

 
Overwegende dat met ingang van 1 september 2021 het principe van de geïndividualiseerde functiebeschrijvingen wordt verlaten en enkel de kerntaken mogen worden vastgelegd in de functiebeschrijvingen die lokaal per ambt, en desgevallend binnen een ambt per functie, worden vastgelegd; dat de instellingsgebonden taken dus niet langer thuishoren in de functiebeschrijvingen; dat het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale onderwijsinstellingen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg derhalve in die zin moet worden aangepast;


Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;


Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;

 
Gelet op het akkoordprotocol van de vergaderingen van 26 oktober en 9 november 2021 van het afzonderlijk bijzonder comité over de wijziging van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale scholen van de scholengemeenschap;


Gelet op
de codex secundair onderwijs, zoals gewijzigd, in het bijzonder de artikels 57,3° en 76,§1;


Gelet op het akkoordprotocol van de vergaderingen van 26 oktober en 9 november 2021 van het onderhandelingscomité van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg over de wijziging van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale scholen van de scholengemeenschap; 

Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 juni 2020 tot de delegatie van de bevoegdheid met betrekking tot de vaststelling en de wijziging van de rechtspositieregeling van het personeel van de provinciale onderwijsinstellingen aan de deputatie (het aanvullend statuut, het arbeidsreglement, het reglement psychosociale risico’s op het werk personeel provinciaal onderwijs, het evaluatiereglement, …); ​​

Gehoord het verslag van Bert Lambrechts, lid van het college; ​


Beslist,

Artikel 1
 

§1. De tekst van de eerste alinea van artikel 36 van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg, verder genoemd “het aanvullend statuut”, wordt vervangen door de volgende:

§1. Overzicht van de functiebeschrijvingen per ambt, als bijlage bij dit besluit:”

§2. De tekst van artikel 36,§3 van het aanvullend statuut wordt geschrapt.

Artikel 2 

De huidige functiebeschrijvingen worden, voor de volgende ambten, vervangen door deze als bijlage bij dit besluit :

Functiebeschrijving

 

Huidige

Nieuwe (bijlage)

Gewoon secundair onderwijs

(Gewoon SO)

Buitengewoon Secundair Onderwijs

(BuSO)

Godsdienstleraar

Leraar N.-C. zedenleer

Leerkracht LBV

(levensbeschouwelijk vak)

Leerkracht LBV

 

Leraar

Leraar

 

Leraar OV4

 

Leraar OV4

Leraar ASV(-LO)

(aanvullende sociale vorming)

 

Leraar ASV(-LO)

 

Leraar BGV

(beroepsgerichte vorming)

 

Leraar BGV

 

Kinesitherapeut, logopedist, ergotherapeut

 

Kinesitherapeut, logopedist, ergotherapeut

Orthopedagoog, psycholoog

 

Orthopedagoog, psycholoog

Verpleger

 

Verpleger


Artikel 3 
Dit besluit treedt in werking op 1 september 2021.​
Bijlagen