Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 8 maart 2024

Notulen van de Gemeenteraad Kortenberg, van 05/02/2024 20:00

Geplande start: 05/02/2024 20:00

Locatie: Administratief Centrum, Kortenberg

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Sofie Lapiere (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Jelke Segers (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)

De voorzitter opent de zitting op 05/02/2024 20:00 .

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. 1. Deontologische commissie - wijziging samenstelling

  N.a.v. het ontslag van een gemeenteraadslid werd de samenstelling van de deontologische commissie gewijzigd.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. 2. Raadscommissies - wijziging samenstelling

  N.a.v. het ontslag van een gemeenteraadslid werden nieuwe leden van een aantal gemeentelijke raadscommissies door de gemeenteraad als verkozen verklaard op basis van een geldige voordrachtakte.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. 3. Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform en goedkeuring bijhorend retributiereglement vastgoedinformatie en toetredingsovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens

  De gemeenteraad keurde de ingebruikname van het Vastgoedinformatieplatform, bijhorend retributiereglement en toetredingsovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens, goed.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. 4. Retributie op de aanvragen voor of melding van stedenbouwkundige handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten in het kader van een omgevingsvergunning attesten en organisatie van een kwaliteitskamer voor de aanslagjaren 2023 – 2025 – aanpassing

  De gemeenteraad keurde het retributiereglement op de aanvragen voor of melding van stedenbouwkundige handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten in het kader van een omgevingsvergunning,  attesten en organisatie van een kwaliteitskamer voor de aanslagjaren 2024 – 2025 – aanpassing, goed. De retributie m.b.t. het afleveren van vastgoedinformatie werd geschrapt aangezien dit geregeld is via het Vastgoedinformatieplatform.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. 5. Kerkenbeleidsplan - Goedkeuring

  Het kerkenbeleidsplan werd goedgekeurd.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  6. 6. Uitbreiding kleedkamers en doucheruimte voetbal Everberg - Goedkeuring opdrachtdocumenten, raming en aanbestedingsprocedure

  De gemeenteraad keurde de ontwerpplannen, bestek, raming en aanbestedingsprocedure goed voor het dossier “Voetbal Everberg – Uitbreiding kleedkamers en doucheruimte”, opgemaakt door SAN - CMU ARCHITECTEN BV BVBA, Barelstraat 44 te 2880 Bornem. De raming voor Voetbal Everberg – Uitbreiding kleedkamers en doucheruimte bedraagt 363.246,07 euro excl. btw of  439.527,74 euro incl. 21% btw.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  7. 7. Notulen

  De notulen van de vorige gemeenteraadszitting werden goedgekeurd.

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

1. Deontologische commissie - wijziging samenstelling (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Sofie Lapiere (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Jelke Segers (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

N.a.v. het ontslag van een gemeenteraadslid werd de samenstelling van de deontologische commissie gewijzigd.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sofie Lapiere
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Stef Ryckmans
 • Jelke Segers
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sofie Lapiere
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Stef Ryckmans
 • Jelke Segers
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Kennisname, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

1. Deontologische commissie - wijziging samenstelling


Korte openbare beschrijving:

N.a.v. het ontslag van een gemeenteraadslid werd de samenstelling van de deontologische commissie gewijzigd.


Gemeenteraad,


 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;

 • Gelet op artikel 39 van het decreet over het lokaal bestuurdat stelt dat de gemeenteraad een deontologische code dient aan te nemen en dat zij eveneens een deontologische commissie dient op te richten die bestaat uit minstens één vertegenwoordiger per fractie uit de gemeenteraad;

 • Overwegende dat een deontologische code de lokale mandatarissen een kader geeft waarbinnen ze hun mandaat moeten uitoefenen;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 oktober 2023 houdende goedkeuring van de deontologische code;

 • Gelet op artikel 32 van de deontologische code(s) dat stelt dat de commissie uit 8 leden bestaat en dat de mandaten evenredig worden verdeeld, conform het systeem D’Hondt toegepast op basis van het stemmenaantal, over de fracties waaruit de gemeenteraad werd samengesteld tijdens de installatievergadering en dat niet vertegenwoordigde fracties een lid met raadgevende stem kunnen voordragen;

 • Overwegende dat deze berekening volgend resultaat geeft: 3 Team Burgemeester – 2 UnieK – 2 N-VA – 1 Groen – 1 Pro Kortenberg met raadgevende stem;

 • Gelet op de het besluit van de gemeenteraad van 6 november 2023 houdende samenstelling van de deontologische commissie waarin de heer Axel Degreef werd aangesteld als 2e plaatvervanger voor de Groen-fractie;

 • Gelet op het ontslag van de heer Axel Degreef als gemeenteraadslid voor de Groen-fractie, met ingang vanaf 8 januari 2024;

 • Overwegende dat de fractie Groen derhalve een nieuwe kandidaat mag voordragen om de heer Axel Degreef te vervangen in bovenvermelde deontologische commissie;

 • Gelet op de geldig ingediende voordrachtakte van de Groen-fractie van 9 januari 2024;

 • Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-commissielid ondertekend is door een meerderheid van de leden van de fractie waar het kandidaat-commissielid deel van is;

 • Overwegende dat het voorgedragen lid als verkozen wordt verklaard en de aanstelling van kracht is tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad;

 • Gelet op de voorgedragen kandidaat als plaatsvervanger 2 voor de vervanging van de heer Axel Degreef: mevrouw Jelke Segers;Beslist,

Artikel 1

Wordt verkozen verklaard als 2e plaatsvervangend lid voor de Groen-fractie in de deontologische commissie: Jelke Segers.

Artikel 2

Deze aanstelling is van kracht vanaf heden tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad.

Openbare behandeling van agendapunt

2. Raadscommissies - wijziging samenstelling (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Sofie Lapiere (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Jelke Segers (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

N.a.v. het ontslag van een gemeenteraadslid werden nieuwe leden van een aantal gemeentelijke raadscommissies door de gemeenteraad als verkozen verklaard op basis van een geldige voordrachtakte.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sofie Lapiere
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Stef Ryckmans
 • Jelke Segers
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sofie Lapiere
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Stef Ryckmans
 • Jelke Segers
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Kennisname, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

2. Raadscommissies - wijziging samenstelling


Korte openbare beschrijving:

N.a.v. het ontslag van een gemeenteraadslid werden nieuwe leden van een aantal gemeentelijke raadscommissies door de gemeenteraad als verkozen verklaard op basis van een geldige voordrachtakte.


Gemeenteraad,


 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid art. 37 betreffende de oprichting van commissies;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 juni 2019 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement waarin volgende raadscommissies werden opgericht:

  1. raadscommissie financiën

  2. raadscommissie ruimtelijke ordening, duurzaamheid en mobiliteit

  3. raadscommissie sociaal beleid, cultuur, sport, lokale economie, senioren en jeugd

  4. raadscommissie ad hoc;

 • Gelet op het feit dat het decreet over het lokaal bestuurbepaalt dat de mandaten in iedere commissie evenredig dienen verdeeld te worden over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten die worden ingediend door de fracties bij de voorzitter van de gemeenteraad;

 • Gelet op het huishoudelijk reglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 3 juni 2019 waarin wordt bepaald dat 8 mandaten evenredig worden verdeeld volgens het systeem D’Hondt, nl.:

  3 CD&V (huidig Team Burgemeester)– 2 Open Vld (huidig UnieK) – 2 N-VA – 1 Groen;

 • Gelet op het feit dat het huishoudelijk reglement voorziet dat de fracties per effectief lid ook een plaatsvervanger kunnen aanduiden die de effectieve collega vervangt als deze verhinderd is;

 • Gelet op het feit dat de burgemeester of schepenen geen voorzitter kunnen zijn van de commissies;

 • Gelet op het feit dat de aanstellingen van kracht zijn tot de eerste volledige vernieuwing van de gemeenteraad;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 maart 2019, waarin de heer Axel Degreef werd verkozen verklaard als :

  a) plaatsvervangend lid in de raadscommissie ruimtelijke ordening, duurzaamheid en mobiliteit

  b) plaatsvervangend lid in de raadscommissie Ad hoc;

 • Gelet op het ontslag van de heer Axel Degreef als gemeenteraadslid voor de Groen-fractie, met ingang vanaf 8 januari 2024;

 • Overwegende dat de fractie Groen derhalve nieuwe kandidaten mag voordragen om de heer Axel Degreef te vervangen in bovenvermelde raadscommissies;

 • Gelet op de geldig ingediende voordrachtakte van de Groen-fractie van 9 januari 2024;

 • Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-commissieleden ondertekend is door een meerderheid van de leden van de fractie waar de kandidaat-commissieleden deel van zijn;

 • Overwegende dat de voorgedragen leden als verkozen worden verklaard en de aanstellingen van kracht zijn tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad;

 • Gelet op de voorgedragen kandidaten voor:

   

  raadscommissie ruimtelijke ordening, duurzaamheid en mobiliteit

  Plaatsvervangend lid voor Walter De Brouwer: Jelke Segers

   

  raadscommissie Ad hoc

  Plaatsvervangend lid voor Mia Vandervelde: Jelke Segers

   

Beslist,

Artikel 1

Wordt verkozen verklaard als plaatsvervangend lid van de raadscommissie ruimtelijke ordening, duurzaamheid en mobiliteit:

 

raadscommissie ruimtelijke ordening, duurzaamheid en mobiliteit

Plaatsvervangend lid: Jelke Segers

 

Artikel 2

Wordt verkozen verklaard als plaatsvervangend lid van de raadscommissie Ad hoc:

 

raadscommissie Ad hoc

Plaatsvervangend lid: Jelke Segers

 

Artikel 3

Deze aanstellingen zijn van kracht vanaf heden tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad.

Openbare behandeling van agendapunt

3. Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform en goedkeuring bijhorend retributiereglement vastgoedinformatie en toetredingsovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Sofie Lapiere (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Jelke Segers (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad keurde de ingebruikname van het Vastgoedinformatieplatform, bijhorend retributiereglement en toetredingsovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens, goed.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sofie Lapiere
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Stef Ryckmans
 • Jelke Segers
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sofie Lapiere
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Stef Ryckmans
 • Jelke Segers
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

3. Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform en goedkeuring bijhorend retributiereglement vastgoedinformatie en toetredingsovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens


Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad keurde de ingebruikname van het Vastgoedinformatieplatform, bijhorend retributiereglement en toetredingsovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens, goed.


Gemeenteraad,


 • Gelet artikel 173, van de Grondwet;

 • Gelet op artikel 40, §3, van het decreet over het lokaal bestuur

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende definiëring begrip dagelijks bestuur;

 • Gelet op de artikelen 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 april 2023 waarin de gemeenteraad de aansluiting bij het vastgoedinformatieplatform goedkeurde en tevens het reglement goedkeurde voor de retributie die verschuldigd is voor de aanvragen die via dat platform worden ingediend en afgehandeld;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 september 2023 waarin een aanpassing van de goedkeuring van de aansluiting op het vastgoedinformatieplatform i.f.v. een nieuw retributiereglement, goedkeurde;

 • Overwegende de noodzaak om de financiële toestand van de gemeente en het budget in evenwicht te houden;

 • Overwegende dat aanvragers informatie over onroerende goederen van verschillende overheidsinstanties, waaronder gemeenten, centraal en gebundeld wensen te ontvangen;

 • Overwegende dat de gemeente het belangrijk vindt dat potentiële kopers met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen over een onroerend goed;

 • Overwegende dat gemeenten op zoek zijn naar mogelijkheden om informatie over onroerende goederen efficiënter en veiliger te delen;

 • Overwegende dat het Vastgoedinformatieplatform een elektronisch informatiesysteem is om vastgoedinformatie te ontsluiten, samen te voegen en ter beschikking te stellen, en uit te wisselen tussen aanleverende entiteiten en aanvragers;

 • Overwegende dat het Vastgoedinformatieplatform beheerd wordt door het Vlaams Datanutsbedrijf (ook “Athumi” genoemd) zoals geregeld in het decreet over het Vastgoedinformatieplatform

 • Overwegende dat de gemeente via het Vastgoedinformatieplatform de door aanvragers aangevraagde vastgoedinformatie kan verzamelen in een product en dit product met vastgoedinformatie kan ontsluiten;

 • Overwegende dat het verzamelen en ontsluiten, via het Vastgoedinformatieplatform, van vastgoedinformatie en het samenvoegen van deze vastgoedinformatie in een product, op verzoek van aanvragers voor de gemeente een administratieve last en bijhorende kost met zich meebrengt;

 • Overwegende dat de gemeente Kortenberg de kost voor het ontsluiten, samenvoegen en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie via producten op de aanvrager ervan wenst te verhalen;

 • Overwegende dat een ontwerp-verwerkersovereenkomst werd overeengekomen:

  • Betrokken activiteiten:

  • Vastgoedinformatiestromen tussen overheid, bedrijven en burgers veilig en efficiënt organiseren

  • Geen afwijkingen t.o.v. model-verwerkingsovereenkomst van VVSG.

 • Overwegende dat de DPO een positief advies afleverde;Beslist,

Artikel 1

Goedkeuring ingebruikname van het Vastgoedinformatieplatform en het hieronder opgenomen retributiereglement.

 

Retributiereglement:

Artikel 1:  Definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1° vastgoedinformatie: gebouw-, grond- of omgevingsgebonden gegevens inzake een onroerend goed, inclusief informatie met betrekking tot het juridische, administratieve of fysieke statuut van dit onroerend goed;

2° lokale gegevensbron: vastgoedinformatie die een gemeente of de rechtspersonen die ervan afhangen, beheert;

3° centrale gegevensbron: vastgoedinformatie die een Vlaamse instantie of een externe overheid beheert;

4° Vastgoedinformatieplatform of VIP: elektronisch informatiesysteem om vastgoedinformatie te ontsluiten, samen te voegen en ter beschikking te stellen;

5° product: een welbepaalde combinatie van vastgoedinformatie over één perceel, of een onderdeel ervan, die vooraf door het Vlaams Datanutsbedrijf is vastgelegd, die op aanvraag wordt ontsloten door de aanleverende entiteiten, vermeld in het VIP-decreet in artikel 10, eerste tot en met derde lid, die wordt samengevoegd via het VIP, en die ter beschikking wordt gesteld aan de aanvrager via het VIP;

6° externe overheid: overheidsinstanties, vermeld in artikel I.3, 8° van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

7° Vlaamse instantie: een Vlaamse instantie als vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap; 8° aanvrager: een professionele aanvrager (zoals vermeld in artikel 2, 18° van het VIP-decreet) of een burger (zoals vermeld in artikel 2, 7° van het VIP-decreet) of zijn vertegenwoordiger die een aanvraag indient via het VIP;

9° algemene verordening gegevensbescherming: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

10° persoonsgegevens: de gegevens, vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;

11° verwerking: een verwerking als vermeld in artikel 4, 2), van de algemene verordening gegevensbescherming;

12° verwerkingsverantwoordelijke: een verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming;

13° betrokkene: een betrokkene als vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;

14° VIP-decreet: decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;

15° gemeentelijke bronretributie: de retributie die de aanvrager verschuldigd is aan een lokaal bestuur voor het ontsluiten, samenvoegen en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie in een product;  

 

Artikel 2:  Algemeen

De aanvrager dient elektronisch een aanvraag in bij Athumi om een product via het Vastgoedinformatieplatform te ontvangen. Athumi ontvangt op elektronische wijze de vastgoedinformatie van de aanleverende entiteiten (de lokale gegevensbronnen en de centrale gegevensbronnen). De relevante vastgoedinformatie per perceel, of een onderdeel daarvan, wordt automatisch opgeladen in een product in het VIP of wordt door de aanleverende entiteiten aan het VIP bezorgd. Athumi en de gemeente stellen het product via het VIP ter beschikking aan de aanvrager.

In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van een product, verwerkt de gemeente die persoonsgegevens met als doeleinde om het product ter beschikking te kunnen stellen aan de aanvragers in het kader van hun beroepsactiviteiten of in het kader van één van de doelstellingen opgesomd in artikel 6 van het VIP-decreet.

Voor alle aanvragen die via het VIP verlopen, wordt ten voordele van gemeente Kortenberg een gemeentelijke bronretributie geheven op aanvragen tot het verkrijgen van een product met vastgoedinformatie uit een lokale gegevensbron.

 

Artikel 3: Aanvrager van vastgoedinformatie

Alle aanvragen van producten, zoals vermeld in artikel 7 van het VIP-decreet, worden geacht via het VIP te verlopen. Het verplicht gebruik van het Vastgoedinformatieplatform wordt voor producten met vastgoedinformatie uit een lokale gegevensbron geregeld in het VIP-decreet.

Een oplijsting van alle organisaties die als aanvrager toegang krijgen tot het Vastgoedinformatieplatform voor aanvragen van producten wordt door Athumi ter beschikking gesteld op de website van Athumi[1].

De gemeentelijke bronretributie is, overeenkomstig artikel 21 van het VIP-decreet, verschuldigd door de aanvrager. Van zodra het VIP-decreet in werking treedt is eveneens de platformretributie in de zin van artikel 2, 15°, en 19, eerste lid, 1°, van het VIP-decreet verschuldigd door de aanvrager.

Dezelfde instanties die overeenkomstig artikel 23, §3, van het VIP-decreet zijn vrijgesteld van de platformretributie in de zin van artikel 2, 15°, en 19, eerste lid, 1°, van het VIP-decreet worden vrijgesteld van de betaling van gemeentelijke bronretributie. Het gaat in concreto over deze organisaties:

 • externe overheden; een overheidsinstantie als vermeld in artikel I.3, 8°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 • Vlaamse instanties, als vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 2 december 2022.

 • lokale overheden, als vermeld in artikel I.3, 5°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 • gerechtelijke overheden;

 • hulpverleningszones als vermeld in het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones;

 • politiezones als vermeld in artikel 9 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

 

Artikel 4: Bedrag

Het bedrag van de gemeentelijke bronretributie wordt vastgelegd als volgt:

Voorwerp aanvraag

Retributiebedrag per kadastraal perceel

Product Vastgoedinlichtingen, zoals vermeld in hoofdstuk 8 van het VIP-decreet

100 EUR

 

Daarbovenop komt het bedrag van de platformretributie of platformvergoeding zoals vastgelegd in het VIP-decreet.

 

Artikel 5: Inning

Athumi int de gemeentelijke bronretributie conform artikel 21 van het VIP-decreet via het VIP in naam en voor rekening van de lokale overheden. De bronretributie wordt periodiek (maandelijks) integraal doorgestort aan de gemeente voor alle aangevraagde producten.

 

Artikel 6: Verwerking van persoonsgegevens

§1. In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van de ontsluiting, samenvoeging en ter beschikkingstelling van vastgoedinformatie in een product, treden de gemeente Kortenberg en Athumi voor de doeleinden omschreven in artikel 2 op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Athumi treedt op als verwerker voor de gemeente Kortenberg wat betreft de verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van de heffing en de inning van de gemeentelijke bronretributie via het Vastgoedinformatieplatform.

De afspraken rond en de modaliteiten van de verwerkingen die de gemeente Kortenberg en Athumi uitvoeren als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken respectievelijk als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker zijn geregeld in de Toetredingsovereenkomst die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

 

Artikel 7: Ondertekening

De vastgoedinformatie in het product die de gemeente Kortenberg via het Vastgoedinformatieplatform ter beschikking stelt, wordt niet ondertekend aangezien het product een louter informatief document betreft dat geen beleidsmatige stellingname inhoudt en niet kwalificeert als stuk of briefwisseling in de zin van artikel 279 van het Decreet lokaal bestuur.

 

Artikel 8: Vervanging voorgaande reglementering

Dit reglement vervangt vanaf 6 februari 2024 alle retributiereglementen die betrekking hebben op aanvragen van producten, die kunnen worden aangevraagd via het Vastgoedinformatieplatform.

 

Artikel 9: Bekendmaking

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.


[1] https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/athumi-het-vlaams-datanutsbedrijf/vastgoedinformatieplatform/gebruikersomgeving-vastgoedinformatieplatform

Artikel 2

Goedkeuring toetredingsovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het Vastgoedinformatieplatform met nv Het Vlaams Datanutsbedrijf met merknaam Athumi, met administratieve zetel te Havenlaan 88 bus C te 1000 Brussel en ondernemingsnummer 0795.547.478 zoals vermeld in bijlage.

Openbare behandeling van agendapunt

4. Retributie op de aanvragen voor of melding van stedenbouwkundige handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten in het kader van een omgevingsvergunning attesten en organisatie van een kwaliteitskamer voor de aanslagjaren 2023 – 2025 – aanpassing (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Sofie Lapiere (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Jelke Segers (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad keurde het retributiereglement op de aanvragen voor of melding van stedenbouwkundige handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten in het kader van een omgevingsvergunning, attesten en organisatie van een kwaliteitskamer voor de aanslagjaren 2024 – 2025 – aanpassing, goed. De retributie m.b.t. het afleveren van vastgoedinformatie werd geschrapt aangezien dit geregeld is via het Vastgoedinformatieplatform.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sofie Lapiere
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Stef Ryckmans
 • Jelke Segers
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sofie Lapiere
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Stef Ryckmans
 • Jelke Segers
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

4. Retributie op de aanvragen voor of melding van stedenbouwkundige handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten in het kader van een omgevingsvergunning attesten en organisatie van een kwaliteitskamer voor de aanslagjaren 2023 – 2025 – aanpassing


Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad keurde het retributiereglement op de aanvragen voor of melding van stedenbouwkundige handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten in het kader van een omgevingsvergunning,  attesten en organisatie van een kwaliteitskamer voor de aanslagjaren 2024 – 2025 – aanpassing, goed. De retributie m.b.t. het afleveren van vastgoedinformatie werd geschrapt aangezien dit geregeld is via het Vastgoedinformatieplatform.


Gemeenteraad,


 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuurmet in bijzonder artikels 40§3, 41 tweede lid 14°, 286 en 330;

 • Gelet op artikel 170§4 van de Grondwet;

 • Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO);

 • Gelet op het Decreet betreffende de omgevingsvergunning

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 september 2023 betreffende de retributie op de aanvragen voor of melding van stedenbouwkundige handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten in het kader van een omgevingsvergunning en op het afleveren van stedenbouwkundige inlichtingen, uittreksels en attesten en de organisatie van een kwaliteitskamer voor de aanslagjaren 2022 – 2025 – aanpassing i.v.m. de organisatie van een kwaliteitskamer;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 5 februari 2024 betreffende de ingebruikname van het Vastgoedinformatieplatform en het bijhorende retributiereglement worden de kosten betreffende vastgoedinformatie uit dit retributiereglement geschrapt;Beslist,

Artikel 1

Het besluit van de gemeenteraad van 4 september 2023 betreffende de retributie op de aanvragen voor of melding van stedenbouwkundige handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten in het kader van een omgevingsvergunning en op het afleveren van stedenbouwkundige inlichtingen, uittreksels en attesten voor de aanslagjaren en de organisatie van een kwaliteitskamer 2023 – 2025 – aanpassing wordt opgeheven.

Artikel 2

§1. Er wordt voor de aanslagjaren 2024 – 2025 een retributie gevestigd op de aanvragen tot stedenbouwkundig attest, omgevingsvergunning of voor de melding van stedenbouwkundige handelingen en het exploiteren van een IIOA (ingedeelde inrichtingen of activiteiten) in toepassing van het Omgevingsvergunningendecreet van 25 april 2014. De retributie wordt als volgt vastgesteld:

a) Dossiers waarvoor de gemeente de vergunningverlenende overheid is:

1. aanvraag eenvoudige procedure voor: 80 euro;

2. aanvraag gewone procedure voor: 160 euro;

stedenbouwkundige handelingen: 160 euro per begonnen 300 m³ met een minimum van 160 euro;

gemengd project: hetzij 160 euro voor de IIOA, hetzij 160 euro per begonnen 300m³ met een minimum van 160 euro voor de stedenbouwkundige handelingen waarbij enkel het hoogste bedrag geldt;

aanvraag tot verkavelen van gronden zonder wegenis: 80 euro per bouwlot;

aanvraag tot verkavelen van gronden met wegenis: 160 euro per bouwlot;

bijstelling van een verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden zonder wegenis: 80 euro per bouwlot;

bijstelling van een verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden met wegenis: 80 euro per bouwlot;

3. melding: 80 euro;

4. omzetting van milieuvergunning naar permanente omgevingsvergunning: 80 euro;

5. omzetting omgevingsvergunning na klassenverhoging door wijziging van de indelingslijst: 80 euro;

6. aanvraag planologisch attest: 2.500 euro;

7. aanvraag stedenbouwkundig attest: 80 euro;

b) Dossiers waarvoor de provincie of de Vlaamse Overheid de vergunningverlenende overheid is:

1. aanvraag eenvoudige procedure: 80 euro;

2. aanvraag gewone procedure: 2.500 euro;

3. aanvraag gewone procedure onderworpen aan een milieueffectrapport of veiligheidsrapport: 2.500 euro.

 

§2. Voor de aanvragen vermeld in §1 a) 2. geldt elk deel van een kubieke meter als gehele kubieke meter. De bepaling van het volume wordt berekend vanaf de buitenzijde van de constructiedelen. De bruikbare ondergrondse gedeeltes worden mee in het volume opgenomen, alsook overkappingen. Een gemeenschappelijke muur wordt vanaf het midden van deze muur meegeteld in de berekening. Het volume wordt berekend en bepaald door de dienst Omgeving van de gemeente Kortenberg. Bij discussie omtrent het vastgelegde volume is het college van burgemeester en schepenen bevoegd om hierin uitsluitsel te brengen.

 

§3. Er is een bijkomende retributie verschuldigd die overeenkomt met de reële kosten:

 • voor het publiceren van berichten in dag- of weekbladen, zoals bepaald in o.a. artikel 22 en 61 van het Besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het Omgevingsvergunningendecreet van 25 april 2014;

 • indien hydraulisch advies werd ingewonnen bij Aquafin;

 • bij de organisatie van een kwaliteitskamer;

 • voor organisatie van een openbaar onderzoek.

 

§4. Bij een aanvraag tot het houden van een projectvergadering, zoals bepaald in artikel 8 van het Omgevingsvergunningendecreet is een retributie verschuldigd van 300 euro door de aanvrager van de vergadering.

 

§5. Bij de toepassing van een administratieve lus zoals bepaald in artikel 13 van het Omgevingsvergunningendecreet van 25 april 2014 is een bijkomende kost verschuldigd van 80 euro.

 

§6. Voor aanvragen die analoog worden ingediend, is een bijkomende kost verschuldigd van 80 euro.

 

§7. Voor regularisatieaanvragen worden de tarieven, zoals opgenomen in artikel 2 §1, verdubbeld.

Artikel 3

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de gewenste dienstverlening en bij gebreke hieraan de vergunninghouder of exploitant. De retributie is verschuldigd na toezending van de factuur door het gemeentebestuur van Kortenberg. Indien de retributie niet wordt betaald, zal de retributie worden gevorderd op het moment dat de aanvraag verwerkt is.

 

Volgende aanvragen en meldingen zijn van retributie vrijgesteld:

- afkomstig van openbare besturen en daarmee gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut

- voor de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) of door de VMSW erkende maatschappijen

- voor tijdelijke bijkomende woongelegenheden voor burgers wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden t.g.v. de oorlog in Oekraïne.

Artikel 4

De retributie is eveneens verschuldigd na aflevering van een negatief stedenbouwkundig attest, weigering van een vergunning of na ‘geen aktename’ van een melding. Indien een aanvraag voortijdig wordt ingetrokken, zijn uitsluitend de reëel gemaakte kosten verschuldigd.

Artikel 5

Dit reglement treedt in werking met onmiddellijke ingang.

Artikel 6

Dit retributiereglement wordt verzonden aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

Openbare behandeling van agendapunt

5. Kerkenbeleidsplan - Goedkeuring (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Sofie Lapiere (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Jelke Segers (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Het kerkenbeleidsplan werd goedgekeurd.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sofie Lapiere
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Jelke Segers
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sofie Lapiere
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Jelke Segers
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 17

Totaal aantal tegenstanders: 6

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 2

Voorstanders

 • René De Becker
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Harold Vanheel
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems

Tegenstanders

 • Melody Debaetselier
 • Sofie Lapiere
 • Bart Nevens
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Hans Vanhoof
 • Chris Wynants

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Walter De Brouwer
 • Jelke Segers

Met als gevolg,

Goedgekeurd

Openbare titel besluit:

5. Kerkenbeleidsplan - Goedkeuring


Korte openbare beschrijving:

Het kerkenbeleidsplan werd goedgekeurd.


Gemeenteraad,


 • Gelet op artikel 40 van het decreet over het lokaal bestuur

 • Gelet op het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, art. 2.1 31°/1 dat oplegt dat het kerkenbeleidsplan eerst dient goedgekeurd te worden door het bisdom, wat gebeurde op 5 december 2023 en vervolgens door de gemeenteraad;

 • Gelet op het decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst;

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 (citeeropschrift: "het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014")

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2016 houdende wijziging  van het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013

 • Gelet op het besluit nr. 5 van de gemeenteraad van 8 januari 2024 houdende aflevering van een positief advies m.b.t. de samenvoeging van de parochies Sint-Martinus en Sint-Lodewijk Everberg, Sint-Antonius Meerbeek en Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg;

 • Overwegende dat na de goedkeuring door het bisdom de goedkeuring van de gemeenteraad de laatste stap is alvorens het plan kan ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed;

 • Overwegende dat het ontwerp-kerkenbeleidsplan op 9 maart 2023 aan de gemeenteraadsleden en op 24 maart 2023 aan alle geïnteresseerden uit het socio-culturele veld en de parochianen werd voorgesteld;

 • Overwegende dat het werkdocument van dat ontwerp-kerkenbeleidsplan op 6 april 2023 vertrouwelijk aan de gemeenteraadsleden werd bezorgd;

  De lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden hebben van de Vlaamse overheid de opdracht gekregen om samen een globaal kerkenbeleidsplan op te maken voor de gemeente. Het door bisdom en gemeenteraad goedgekeurde kerkenbeleidsplan moet voorgelegd worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Het kerkenbeleidsplan is noodzakelijk voor het in de toekomst kunnen verkrijgen van verhoogde restauratiepremies alsook van premies van binnenlands bestuur voor kerken die voor de erediensten open blijven.

  Naast het bestaan van een lokaal kerkenbeleidsplan als voorwaarde voor het verkrijgen van subsidies, zijn er nog andere redenen waarom het aanbevolen is een plan op te stellen. De toekomst van de parochiekerken is een dermate gevoelig thema dat noopt tot eensgezindheid. Die eensgezindheid kan er enkel komen als resultaat van doorgedreven lokaal overleg in een sfeer van respect en vertrouwen. Een parochiekerkenplan kan dienen in allerlei beleids- en beheersplannen. Het kan een objectief beeld geven over het gebruik van parochiekerken en alle gunstige en minder gunstige gevolgen die daaraan verbonden zijn.

 • Overwegende dat de gemeente op haar grondgebied 5 parochiekerken heeft, evenals de Oude Abdij. Deze abdij had in het verleden ook een band met verscheidene parochies in Kortenberg. Zo heeft de abdijsite van Kortenberg een belangrijke geschiedenis en heeft zij ook een rol gespeeld in de ontwikkeling van de omliggende parochies.

  De opmaak van het kerkenbeleidsplan is een samenwerking tussen de kerkelijke verantwoordelijken van de katholieke eredienst en de gemeente Kortenberg. Het Centraal Kerkbestuur, de pastoraal coördinator en de leden van de federatieraad Kortenberg, de vicariale verantwoordelijken van het “tijdelijke”en de pastoraal hebben zich gebogen over het nieuwe masterplan m.b.t. het kerkenbeleidsplan 2.0 waarin in hoofdzaak het actueel en toekomstig gebruik en de functie van de kerkgebouwen werden bekeken.

 • Overwegende dat in 2016 een eerste kerkenbeleidsplan werd goedgekeurd door de gemeente, maar er was echter geen pastoraal plan opgenomen in dit eerste kerkenbeleidsplan. Dit is de reden waarom de hogere overheid volgens de nieuwe regelgeving dit plan niet heeft goedgekeurd en gevraagd heeft om een nieuw kerkenbeleidsplan op te stellen, waarin deze pastorale visie ook zou geïntegreerd worden. Het eerste kerkenbeleidsplan blijft geldig tot het eerste jaar van de volgende legislatuur (2025).

  Het Centraal Kerkbestuur heeft i.s.m. de kerkfabrieken de verschillende kerkgebouwen geanalyseerd en al deze gegevens gebundeld in fiches per gebouw. Hierbij werd rekening gehouden met de aanbevelingen uit de inspiratienota van het agentschap Onroerend Erfgoed d.d. 2 december 2016 (aangepast d.d. 17 januari 2017).Beslist,

Artikel 1

Goedkeuring van het kerkenbeleidsplan van de gemeente Kortenberg.

Openbare behandeling van agendapunt

6. Uitbreiding kleedkamers en doucheruimte voetbal Everberg - Goedkeuring opdrachtdocumenten, raming en aanbestedingsprocedure (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Sofie Lapiere (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Jelke Segers (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad keurde de ontwerpplannen, bestek, raming en aanbestedingsprocedure goed voor het dossier “Voetbal Everberg – Uitbreiding kleedkamers en doucheruimte”, opgemaakt door SAN - CMU ARCHITECTEN BV BVBA, Barelstraat 44 te 2880 Bornem. De raming voor Voetbal Everberg – Uitbreiding kleedkamers en doucheruimte bedraagt 363.246,07 euro excl. btw of 439.527,74 euro incl. 21% btw.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sofie Lapiere
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Jelke Segers
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sofie Lapiere
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Jelke Segers
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

6. Uitbreiding kleedkamers en doucheruimte voetbal Everberg - Goedkeuring opdrachtdocumenten, raming en aanbestedingsprocedure


Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad keurde de ontwerpplannen, bestek, raming en aanbestedingsprocedure goed voor het dossier “Voetbal Everberg – Uitbreiding kleedkamers en doucheruimte”, opgemaakt door SAN - CMU ARCHITECTEN BV BVBA, Barelstraat 44 te 2880 Bornem. De raming voor Voetbal Everberg – Uitbreiding kleedkamers en doucheruimte bedraagt 363.246,07 euro excl. btw of  439.527,74 euro incl. 21% btw.


Gemeenteraad,


 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuurinzonderheid artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;

 • Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 • Gelet op het decreet Bestuursdecreet

 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuurmeer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 • Gelet op de wet [betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies]

 • Gelet op de wet inzake overheidsopdrachteninzonderheid artikel 36

 • Gelet op het koninklijk besluit [tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten]

 • Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

 • Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15 februari 2023 waarbij het bestek, de raming, de gunningswijze en de te contacteren dienstverleners goedgekeurd werden in het kader van het dossier “Aanstellen ontwerper - Voetbal Everberg - Uitbreiding kleedkamers en doucheruimte”;

 • Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26 april 2023 waarbij de ontwerpopdracht gegund werd aan SAN - CMU ARCHITECTEN BV BVBA, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0540774406, Barelstraat 44 te 2880 Bornem tegen een ereloonpercentage van 6,9%;

 • Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22 november 2023 waarbij de opdracht “Uitvoering van sonderingen en peilbuis” wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Verbeke, ’t Lindeke 13 te 8880 Sint-Eloois-Winkel tegen het offertebedrag van 706,00 euro, excl. btw of 854,26 euro, incl. 21% btw);

 • Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 6 december 2023 waarbij de opdracht “Studie stabiliteit” wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Stabico, Ninoofsesteenweg 37 te 1750 Lennik tegen het offertebedrag van 1.050,00 euro, excl. btw of 1.270,50 euro, incl. 21% btw;

 • Overwegende dat in het kader van de ontwerp opdracht door SAN - CMU ARCHITECTEN BV BVBA, Barelstraat 44 te 2880 Bornem de voorliggende finale documenten werden opgemaakt bestaande uit de ontwerpplannen, meetstaten, bestek en de daarbij horende ramingen ter opstart van de aanbestedingsprocedure;

 • Overwegende dat de uitgave voor Voetbal Everberg – Uitbreiding kleedkamers en doucheruimte wordt geraamd op 363.246,07 euro, excl. btw of 439.527,74 euro, incl. 21% btw;

 • Overwegende dat voorliggende documenten zullen gepubliceerd worden volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking ;

 • Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op actie 2024/ACT-6.3.3/0742-20/22103507/GEMEENTE/CBS/IP-03;

 • Gelet op het visum nr. 2024/07 d.d. 12 januari 2024 van de financieel directeur;Beslist,

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan de aanbestedingsprocedure zijnde de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en de opdrachtdocumenten bestaande uit de ontwerpplannen, meetstaat, bestek en de daarbij horende raming voor de bouw van Voetbal Everberg – Uitbreiding kleedkamers en doucheruimte door SAN - CMU ARCHITECTEN BV BVBA, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0540774406, Barelstraat 44 te 2880 Bornem.

Artikel 2

De raming bedraagt 363.246,07 euro, excl. btw of 439.527,74 euro, incl. 21% btw.

Artikel 3

De uitgave voor deze opdracht is voorzien op actie 2024/ACT-6.3.3/0742-20/22103507/GEMEENTE/ CBS/IP-03.

Openbare behandeling van agendapunt

7. Notulen (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Sofie Lapiere (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Jelke Segers (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De notulen van de vorige gemeenteraadszitting werden goedgekeurd.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sofie Lapiere
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Jelke Segers
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sofie Lapiere
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Jelke Segers
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 19

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 6

Voorstanders

 • René De Becker
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Walter De Brouwer
 • Sofie Lapiere
 • Bart Nevens
 • Jelke Segers
 • Mia Vandervelde
 • Hans Vanhoof

Met als gevolg,

Goedgekeurd

Openbare titel besluit:

7. Notulen


Korte openbare beschrijving:

De notulen van de vorige gemeenteraadszitting werden goedgekeurd.


Gemeenteraad,
Beslist,

Artikel 1

De notulen van de vorige gemeenteraadszitting worden goedgekeurd.

De voorzitter sluit de zitting op 05/02/2024 21:40 .