Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 24 april 2023

Notulen van de Gemeenteraad Baarle-Hertog, van 14/03/2023 20:32

Geplande start: 14/03/2023 20:00

Locatie: Cultuurcentrum Baarle

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)
 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)

De voorzitter opent de zitting op 14/03/2023 20:32 .

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. 01. Opening

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. 02. Uitloting voorstemmer

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. 03. Bekrachtiging besluiten Enclaveraad van 13 december 2022

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. 04. Cultuurcentrum Baarle - toekomst huisvesting - gunningsdocumenten nieuwbouw CCB - goedkeuren

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. 05. Sluiting

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

01. Opening (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)
 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Om 20.32 uur opent de voorzitter de vergadering.

Openbare behandeling van agendapunt

02. Uitloting voorstemmer (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)
 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Als voorstemmer wordt uitgeloot: raadslid A. Brosens.

Openbare behandeling van agendapunt

03. Bekrachtiging besluiten Enclaveraad van 13 december 2022 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)
 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

stemming over het voorstel van besluit:

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Philip Loots
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Jeroen Van den Bogaert
 • Leo Van Tilburg

Effectieve stemmers

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Philip Loots
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Jeroen Van den Bogaert
 • Leo Van Tilburg

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

03. Bekrachtiging besluiten Enclaveraad van 14 maart 2023


Gelet op het Benelux Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking van 20 februari 2014, in voege sinds 1 januari 2019; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 september 2021 houdende samenwerking Baarle-Hertog – Baarle-Nassau – oprichting en toetreding Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking Baarle (BGTS Baarle) – goedkeuring statuten en beheersoverdracht; 

Gelet op de vergadering van de Enclaveraad van de BGTS Baarle van heden; 

Overwegende dat navolgende voorstellen tijdens de vergadering van de Enclaveraad op heden werden goedgekeurd en/of ter kennisgeving werden aangenomen met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in elk van beide gemeentelijke afvaardigingen: 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
2. Uitloting voorstemmer 
3. Goedkeuring en vaststelling van het verslag van de vergadering gehouden op 13 december 2022 
4. Cultuurcentrum Baarle - toekomst huisvesting - gunningsdocumenten (kennisname) en samenwerkingsovereenkomst nieuwbouw CCB (goedkeuren) 
5. Rondvraag 
6. Sluiting 

Overwegende dat krachtens artikel 14 lid 4 van de statuten van de BGTS Baarle de besluiten van de Enclaveraad in gelijkluidende voorstellen ter bekrachtiging dienen voorgelegd te worden aan de afzonderlijke gemeenteraden; 

Besluit

Artikel 1

Voormelde beslissingen van de Enclaveraad van de BGTS Baarle van 14 maart 2023, goedgekeurd met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in beide delegaties, te bekrachtigen. 

Openbare behandeling van agendapunt

04. Cultuurcentrum Baarle - toekomst huisvesting - gunningsdocumenten nieuwbouw CCB - goedkeuren (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)
 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

stemming over het voorstel van besluit:

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Philip Loots
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Jeroen Van den Bogaert
 • Leo Van Tilburg

Effectieve stemmers

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Philip Loots
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Jeroen Van den Bogaert
 • Leo Van Tilburg

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

04. Cultuurcentrum Baarle - toekomst huisvesting - gunningsdocumenten nieuwbouw CCB - goedkeuren

Gelet op de beslissing van de Enclaveraad van heden houdende kennisname van de gunningsdocumenten nieuwbouw cultuurcentrum Baarle en houdende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Cultuurcentrum Baarle (SCCB), de gemeente Baarle-Nassau en de gemeente Baarle-Hertog t.b.v. de realisatie van een oprichting van een nieuwbouwproject, zijnde een nieuw cultuurcentrum met aanhorigheden;

Overwegende dat door middel van voormelde samenwerkingsovereenkomst de opdracht voor de uitvoering van de werken werd samengevoegd tot één geheel en de SCCB werd aangeduid om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid-penhouder op te treden;

Gelet op artikel 2 van voormelde samenwerkingsovereenkomst:

“ …. In het kader van deze opdracht dient elke partij evenwel afzonderlijk goedkeuring te verlenen voor de verschillende stappen die deze samenwerking behelzen. Slechts na het bekomen van een schriftelijke, voorafgaande en ondubbelzinnige goedkeuring, door de respectievelijke bevoegde interne organen, kan dus overgegaan worden tot de goedkeuring van de plaatsingsprocedure, van de opdrachtdocumenten, van de gunning, en tot uitvoering van de opdracht (bijvoorbeeld enige wijziging aan de opdracht,  de voorlopige en definitieve oplevering,  de vrijgave van de borg edm (niet-limitatieve opsomming)).”;

Overwegende dat in uitvoering van voormelde samenwerkingsoverkomst de gunningsdocumenten dienen goedgekeurd te worden door de bevoegde organen van de drie partijen, te weten het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau, de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Hertog en het bestuur van de SCCB;

Besluit

Artikel 1

De bij onderhavige beslissing gevoegde gunningsdocumenten voor de nieuwbouw cultuurcentrum Baarle goed te keuren bestaande uit:

 • Gunningsleidraad;

 • Offerteformulier;

 • Rekenblad energieverbruik;

 • Modelovereenkomst;

 • Verificatie (met ruimtestaat en verificatietabel);

 • Vraagspecificatie (met annexen o.a. vlekkenplan);

 • Onderhoudsbestek (met demarcatielijst);

 • Verstrekte gegevens (bestemmingsplan + bijbehorend beeldkwaliteitsplan, Ruimtelijk Uitvoeringsplan, gegevens nutsleidingen);

 • Verzekeringen;

 • Procesbeheer.

Openbare behandeling van agendapunt

05. Sluiting (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)
 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Om 20.33 uur sluit de voorzitter de vergadering.

De voorzitter sluit de zitting op 14/03/2023 20:33 .