Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 24 april 2023

Notulen van de Gemeenteraad Baarle-Hertog, van 16/02/2023 20:03

Geplande start: 16/02/2023 20:00

Locatie: Gemeentehuis Baarle-Hertog

Onderbrekingen

Van 16/02/2023 20:30 tot 16/02/2023 20:32 na 10. Toelichting gebruik fractievergoedingen

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)
 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)

De voorzitter opent de zitting op 16/02/2023 20:03 .

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. 01. Opening

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. 02. Uitloting voorstemmer

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. 03. CIPAL – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. 04. PIDPA – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. 05. Kunstacademie De Noorderkempen – aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  6. 06. Onderwijs – aanduiding vertegenwoordiger plaatselijk comité van VBS De Horizon

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  7. 07. SECAP en LEKP – rapportering 2022 - kennisneming

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  8. 08. Ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen – advies

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  9. 09. Ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen – advies over het voorstel van omschrijving of aanduiding van de onderdelen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan die niet langer geldig zouden zijn

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  10. 10. Toelichting gebruik fractievergoedingen

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  11. 11. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de vergaderingen van de gemeenteraad van 13 december 2022 en van 22 december 2022

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  12. 12. Sluiting

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

01. Opening (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)
 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Om 20.03 uur opent de voorzitter de vergadering.

Openbare behandeling van agendapunt

02. Uitloting voorstemmer (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)
 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Als voorstemmer wordt uitgeloot: raadslid B. Mertens.

Openbare behandeling van agendapunt

03. CIPAL – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)
 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen geheim

stemming over het voorstel van besluit:

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Philip Loots
 • Bart Mertens
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Leo Van Tilburg

Effectieve stemmers

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Philip Loots
 • Bart Mertens
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Leo Van Tilburg

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

3. CIPAL – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de dienstverlenende vereniging CIPAL; 

Gelet op de statuten van CIPAL; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;

Overwegende dat conform de decretale en statutaire bepalingen elke vennoot bij CIPAL recht heeft op één volmachtdrager op de algemene vergadering; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 februari 2019 houdende CIPAL – aanduiding vertegenwoordiger en voordracht kandidaat-bestuurders; 

Overwegende dat ingevolge voormelde gemeenteraadsbeslissing Silvie Segers werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van CIPAL; 

Gelet op het ontslag van Silvie Segers als gemeenteraadslid; 

Overwegende dat ingevolge voormeld ontslag de gemeenteraad een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van CIPAL dient aan te duiden; 

Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 en artikel 41 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;

Gelet op artikel 34, tweede lid, 2° van het decreet over het lokaal bestuur ten aanzien van de aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen, welke bij geheime stemming dient te gebeuren; 

Gaat over tot geheime stemming tot aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van CIPAL; 

Aan de stemming hebben 9 leden deelgenomen. Een gelijk aantal stembiljetten wordt in de stembus gevonden, waarvan geen ongeldig stembiljet.

De stemming geeft volgende uitslag :

- plaatsvervangend vertegenwoordiger: Mano Jansens: 9 ja-stemmen;

Besluit

Artikel 1

Als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van CIPAL aan te duiden voor de resterende duur van de lopende legislatuur 2019-2024: raadslid Mano Jansens.

Artikel

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met uitvoering van deze beslissing en onder meer de dienstverlenende vereniging CIPAL hiervan in kennis te stellen.

Openbare behandeling van agendapunt

04. PIDPA – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)
 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen geheim

stemming over het voorstel van besluit:

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Philip Loots
 • Bart Mertens
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Leo Van Tilburg

Effectieve stemmers

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Philip Loots
 • Bart Mertens
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Leo Van Tilburg

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

4. PIDPA – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de opdrachthoudende vereniging PIDPA; 

Gelet op de statuten van PIDPA; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;

Overwegende dat conform de decretale en statutaire bepalingen elke vennoot bij PIDPA recht heeft op één volmachtdrager op de algemene vergadering; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 februari 2019 houdende PIDPA – aanduiding vertegenwoordiger en voordracht kandidaat-bestuurders; 

Overwegende dat ingevolge voormelde gemeenteraadsbeslissing Silvie Segers werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van PIDPA; 

Gelet op het ontslag van Silvie Segers als gemeenteraadslid; 

Overwegende dat ingevolge voormeld ontslag de gemeenteraad een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van PIDPA dient aan te duiden; 

Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 en artikel 41 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;

Gelet op artikel 34, tweede lid, 2° van het decreet over het lokaal bestuur ten aanzien van de aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen, welke bij geheime stemming dient te gebeuren; 

Gaat over tot geheime stemming tot aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van PIDPA; 

Aan de stemming hebben 9 leden deelgenomen. Een gelijk aantal stembiljetten wordt in de stembus gevonden, waarvan geen ongeldig stembiljet.

De stemming geeft volgende uitslag :

- plaatsvervangend vertegenwoordiger: Mano Jansens: 9 ja-stemmen;

Besluit

Artikel 1

Als nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van PIDPA aan te duiden voor de resterende duur van de lopende legislatuur 2019-2024: raadslid Mano Jansens.

Artikel

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met uitvoering van deze beslissing en onder meer de opdrachthoudende vereniging PIDPA hiervan in kennis te stellen.

Openbare behandeling van agendapunt

05. Kunstacademie De Noorderkempen – aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)
 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen geheim

stemming over het voorstel van besluit:

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Philip Loots
 • Bart Mertens
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Leo Van Tilburg

Effectieve stemmers

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Philip Loots
 • Bart Mertens
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Leo Van Tilburg

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

5. Kunstacademie De Noorderkempen – aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de BGTS Kunstacademie De Noorderkempen; 

Gelet op het Benelux-verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking van 20 februari 2014;

Gelet op de statuten van Kunstacademie De Noorderkempen; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;

Overwegende dat conform de decretale en statutaire bepalingen elke deelnemer van de Kunstacademie De Noorderkempen recht heeft op één volmachtdrager op de algemene vergadering; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 februari 2019 houdende ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD DE NOORDERKEMPEN – aanduiding vertegenwoordiger en voordracht kandidaat-bestuurders; 

Overwegende dat ingevolge voormelde gemeenteraadsbeslissing Silvie Segers werd aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van de Kunstacademie De Noorderkempen; 

Gelet op het ontslag van Silvie Segers als gemeenteraadslid; 

Overwegende dat ingevolge voormeld ontslag de gemeenteraad een nieuwe vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van de Kunstacademie De Noorderkempen dient aan te duiden; 

Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 en artikel 41 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;

Gelet op artikel 34, tweede lid, 2° van het decreet over het lokaal bestuur ten aanzien van de aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen, welke bij geheime stemming dient te gebeuren; 

Gaat over tot geheime stemming tot aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van de Kunstacademie De Noorderkempen; 

Aan de stemming hebben 9 leden deelgenomen. Een gelijk aantal stembiljetten wordt in de stembus gevonden, waarvan geen ongeldig stembiljet.

De stemming geeft volgende uitslag :

- vertegenwoordiger: Mano Jansens: 9 ja-stemmen;

Besluit

Artikel 1

Als nieuwe vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van de BGTS Kunstacademie De Noorderkempen aan te duiden voor de resterende duur van de lopende legislatuur 2019-2024: raadslid Mano Jansens.

Artikel

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met uitvoering van deze beslissing en onder meer de BGTS Kunstacademie De Noorderkempen hiervan in kennis te stellen.

Openbare behandeling van agendapunt

06. Onderwijs – aanduiding vertegenwoordiger plaatselijk comité van VBS De Horizon (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)
 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen geheim

stemming over het voorstel van besluit:

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Philip Loots
 • Bart Mertens
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Leo Van Tilburg

Effectieve stemmers

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Philip Loots
 • Bart Mertens
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Leo Van Tilburg

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

6. Onderwijs – aanduiding vertegenwoordiger plaatselijk comité van VBS De Horizon

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2019 houdende onderwijs – aanduiding vertegenwoordigers plaatselijk comité van de Vrije Basisscholen waarbij de vertegenwoordigers van de gemeente Baarle-Hertog voor de plaatselijke comités van de Vrije Basisscholen De Vlinder (Baarle-Hertog-centrum) en De Horizon - ’t Spoor (Zondereigen) werden aangeduid;

Overwegende dat ingevolge voormelde beslissing Silvie Segers werd aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in het plaatselijk comité van Vrije Basisschool De Horizon - ’t Spoor voor de periode 2022 tot en met 2024;

Gelet op het ontslag van Silvie Segers als gemeenteraadslid;

Overwegende dat ingevolge voormeld ontslag de gemeenteraad een vertegenwoordiger namens de gemeente in het plaatselijk comité van Vrije Basisschool De Horizon - ’t Spoor dient aan te duiden;

Gelet op artikel 34, tweede lid, 2° van het decreet over het lokaal bestuur ten aanzien van de aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen, welke bij geheime stemming dient te gebeuren;

​Gaat over tot geheime stemming tot aanduiding van de vertegenwoordiger van de gemeente in het plaatselijk comité van Vrije Basisschool De Horizon - ‘t Spoor (Zondereigen);

Aan de stemming hebben 9 leden deelgenomen. Een gelijk aantal stembiljetten wordt in de stembus gevonden, waarvan geen ongeldig stembiljet.

De stemming geeft volgende uitslag :

- vertegenwoordiger: Jeroen Van den Bogaert: 9 ja-stemmen;

Besluit

Artikel 1

Als nieuwe vertegenwoordiger van de gemeente Baarle-Hertog aan te duiden voor het plaatselijk comité van de Vrije Basisschool De Horizon - ’t Spoor (Zondereigen): schepen Jeroen Van den Bogaert. 

Artikel

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige beslissing en hiervan kennis te geven aan de VBS De Horizon - 't Spoor.

Openbare behandeling van agendapunt

07. SECAP en LEKP – rapportering 2022 - kennisneming (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)
 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

stemming over het voorstel van besluit:

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Philip Loots
 • Bart Mertens
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Leo Van Tilburg

Effectieve stemmers

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Philip Loots
 • Bart Mertens
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Leo Van Tilburg

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

7. SECAP en LEKP – rapportering 2022 - kennisneming

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 september 2019 houdende goedkeuring van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2021 houdende goedkeuring van het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan dat werd opgemaakt in kader van het Burgemeestersconvenant (Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)); 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor klimaatacties ter uitvoering van het lokaal energie- en klimaatpact (LEKP); 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 oktober 2021 waarbij ingestemd wordt met het afsluiten het Lokaal Energie- en Klimaatplan (LEKP 1.0)  met de Vlaamse overheid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2022 houdende toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 december 2022 waarbij ingestemd wordt met het afsluiten van het Lokaal Energie- en Klimaatplan (LEKP 2.0)  met de Vlaamse overheid; 

Gelet op de deelname aan het door IOK en de provincie gecoördineerd streekproject Kempen2030 dat kadert binnen dit vernieuwde Burgemeestersconvenant 2030 en één gezamenlijke visie vormt op vlak van energie en klimaat onder alle 29 Kempense lokale besturen; 

Overwegende dat in uitvoering van artikel 6 van voormeld besluit van de  Vlaamse regering van 4 juli 2021 de gemeente uiterlijk voor 1 maart 2023 een rapportage met betrekking tot de voortgang van het Lokaal Energie- en Klimaatplan dient te bezorgen aan het Agentschap Binnenlands bestuur nadat deze aan de gemeenteraad is voorgelegd; 

Overwegende dat hiervoor gebruik gemaakt wordt van het Lokaal Klimaatpactportaal, waar de Vlaamse overheid de monitoring van de doelstellingen bijhoudt; 

Besluit

Artikel 1

Kennis te nemen van de rapportage 2022 in verband met het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan (SECAP)  en van de rapportage 2022 in verband met het lokaal energie- en klimaatpact (LEKP 1.0).

Bijlagen

Openbare behandeling van agendapunt

08. Ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen – advies (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)
 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

stemming over het voorstel van besluit:

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Philip Loots
 • Bart Mertens
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Leo Van Tilburg

Effectieve stemmers

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Philip Loots
 • Bart Mertens
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Leo Van Tilburg

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

8. Ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen – advies


Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO); 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 tot bepaling van nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering in het kader van de regeling van de ruimtelijke beleidsplanning; 

Gelet op de beslissing van de provincieraad Antwerpen  van 27 oktober 2022 houdende voorlopige vaststelling van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen; 

Overwegende dat het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Antwerpen tot 2050 bevat bestaande uit een strategische visie voor de lange termijn enerzijds en uit een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie anderzijds; 

Overwegende dat na definitieve vaststelling van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen door de provincieraad Antwerpen  dit Provinciaal Beleidsplan Ruimte het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) vervangt; 

Overwegende dat  het ontwerp van Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen en het daarbij horende plan-milieueffectrapport (plan MER) onderworpen worden aan een openbaar onderzoek van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023; 

Gelet op het aangetekend schrijven van 14 november 2022, kenmerk PROJ-2018-0012, van het Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit, Dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Antwerpen betreffende de adviesvraag ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen; 

Overwegende dat de gemeenteraad een advies kan formuleren over het ontwerp van Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen; 

Overwegende dat het advies van de gemeenteraad over het ontwerp Beleidsplan uiterlijk 15 maart 2013 dient overgemaakt te worden aan de deputatie van de provincie Antwerpen per mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be of per brief gericht aan de deputatie, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen; 


Besluit

Artikel 1

Navolgend advies met betrekking tot het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen zoals voorlopig vastgesteld door de  provincieraad Antwerpen dd. 27 oktober 2022 goed te keuren en over te maken aan de deputatie van de provincie Antwerpen: 

1. Aansnijden van woonreservegebieden 

De gemeenteraad maakt bezwaar tegen eventuele ongewenste impact die de inhoud van het beleidskader ‘Levendige kernen’ kan hebben op het woonbeleid dat de gemeente Baarle-Hertog gedwongen is te voeren. In dit beleidskader wordt Baarle-Hertog toebedeeld aan de woningmarkt Turnhout en de kern van Baarle wordt aangeduid als een dorpskern terwijl Zondereigen wordt aangeduid als een kleine dorpskern. 
In het hoofdstuk met betrekking tot de huishoudenstransitie lezen we volgende ontwikkelingsperspectieven voor de dorpskernen: 
De dorpskernen zijn geschikt om de lokale huishoudensgroei op te vangen, maar in verhouding tot hun profiel. 

 • Er is ook nog een beperkte opvang van huishoudens mogelijk om levendige kernen te behouden en om te vermijden dat er buiten de dorpskernen bijkomende huishoudens komen. Dit gebeurt door aan kernversterking te doen. Daarbij zal het evenwicht in deze kernen vooral liggen in enerzijds het behouden van de identiteit en anderzijds de mogelijkheden binnen het bestaand ruimtebeslag en binnen de bestemming ‘woongebied’. 

 • Indien deze mogelijkheden zijn uitgeput en er een kwantitatieve (aantonen dat woonprogramma niet is opgevangen door stedelijke kerntypes, strategische dorpskernen of dorpskernen met potenties) én kwalitatieve motivatie is, kan het verantwoord zijn om op strategische locaties in de kern nieuwe uitbreidingsmogelijkheden te voorzien. Dit zijn grotere onbebouwde gebieden in woongebied, maar buiten het huidig ruimtebeslag. Aansnijden van woonreservegebied is niet wenselijk.” 


Tegelijk vraagt de provincie Antwerpen aan de gemeentebesturen om 

 • het voorgesteld woonprogramma en ontwikkelingsperspectieven in eigen gemeentelijk beleid te implementeren. 

 • Een visie uit te werken voor de woonreservegebieden en ruimtelijke uitvoeringsplannen op te starten. 


De gemeente Baarle-Hertog kan er niet mee akkoord gaan dat dit zou betekenen dat er geen gemeentelijk beleid meer gevoerd kan worden in de woonreservegebieden zoals die aanwezig zijn in Baarle-Hertog. Gezien de specifieke omstandigheden is het noodzakelijk dat de gemeente zelf een gemotiveerd en actueel beleid voor deze gebieden kan voeren. 
Voor het woonuitbreidingsgebied Kastelein is hiervoor reeds een specifieke ontwikkeling vooropgesteld.  Deze visie werd reeds verankerd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zoals goedgekeurd door de deputatie op 10 juli 2014 en wordt nog steeds onderschreven. Daarin werd in de gewenste nederzettingsstructuur een woningprogrammatie opgenomen met het oog op een doelmatig aanbodbeleid. Daarin werd het woonuitbreidingsgebied Kastelein aangeduid als prioritaire ruimte voor wonen om het gemeentelijk aanbodbeleid verder uit te rollen richting specifieke woonbehoeften. 
Baarle-Hertog heeft immers specifieke woonbehoeften. De toebedeling tot de regionale woonmarkt Turnhout waarbij voor Baarle-Hertog geen rekening wordt gehouden met de specifieke grens- en enclaveligging volstaat niet als basis om hierover uitspraken te doen. 
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd reeds gewezen op een aantal specifieke factoren naar aanleiding van de grens- en enclavesituatie van de lokale woonmarkt. Op basis van een combinatie van factoren, uitgaande van de globale gemeenschap Baarle waarbinnen Baarle-Hertog niet doorweegt, over de dure vastgoedmarkt tot de daaruit volgende diverse specifieke migratoire stromen ten nadele van de eigen jonge bevolking, werd aangetoond dat Baarle-Hertog een bijzonder atypische gemeente is. 
Ook recentere cijfers (bron: rijksregister, Provincies.incijfers.be) bevestigen dit: 

 • In Baarle-Hertog ging het aantal inwoners met een niet-Belgische huidige nationaliteit van 737 in 1990 naar 1.582 in 2021. 

 • In Baarle-Hertog ging het aandeel inwoners met een niet-Belgische herkomst van 43,7% in 1990 naar 71,0% in 2021. Het aandeel personen met een buitenlandse EU-herkomst was in 1990 43,3% en in 2021 65,0%. Het aandeel niet-Belgische niet-EU herkomst ging van 0,4% in 1990 naar 6,0% in 2021. 

 • In 2019 bestond de groep van nieuwkomers in de gemeente voor 57% uit 18-34 jarigen. 


De enclavesituatie zorgt voor een enorme druk op de lokale vastgoedmarkt en dit dient mee in acht genomen te worden bij het ruimtelijk woonaanbodbeleid.  Dit betekent bijvoorbeeld dat de eigen jonge doelgroepen met name bereikt kunnen worden indien betaalbare kavels/woningen in eigen beheer uitgegeven kunnen worden aan de welomlijnde doelgroep. 
Daarom wenst de gemeenteraad van Baarle-Hertog uitdrukkelijk te benadrukken dat men niet akkoord kan gaan met de aanduiding als dorpskern indien dit zou betekenen dat er geen woonreservegebied kan aangesneden worden, of met de uitspraak dat aansnijden van woonreservegebied niet wenselijk is in dorpskernen indien dit ongenuanceerd doorvertaald zou worden naar de situatie van Baarle-Hertog. 
De gemeente beroept zich op de vraag van de provincie Antwerpen aan de gemeentebesturen om een visie uit te werken voor de woonreservegebieden en vraagt begrip van de provincie Antwerpen voor de impact van de specifieke grenssituatie in deze materie. 

2. Bedrijvigheid 

De gemeente staat er op, gezien de historiek, de reeds gestelde handelingen uit het verleden en het lopende traject, dat de mogelijkheid tot het realiseren van het bijkomende bedrijventerrein behouden blijft. Het Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen mag het lopende planningsproces voor de opmaak van het RUP ‘herziening Baarle Oost’ niet hypothekeren. 

In het ontwerp beleidskader ‘Verdichten en ontdichten van de ruimte’, op p.45-46 lezen we dat behoud en herstructurering van de bestaande economische ruimte prioritair zijn, maar dat herbestemming van nieuwe ruimte niet volledig uitgesloten wordt.  De gemeente vindt het alvast waardevol dat op die manier de mogelijkheid voor het ontwikkelen van bijkomende ruimte voor bedrijvigheid behouden blijft. 
Hier worden in het ontwerp beleidskader evenwel randvoorwaarden aan gekoppeld, nl. dat herbestemmen van open ruimte naar bedrijvigheid maar kan wanneer: 

 • dit een wezenlijke bijdrage levert tot de herstructurering van het bestaande bedrijventerrein of 

 • een nieuwe locatie een slecht gelegen ruimtebeslag compenseert, om zo de doelstelling te halen om bijkomend ruimtebeslag in te perken of 

 • bijkomende ruimte nodig is om zich conform te stellen naar de energie- en milieuwetgeving. 


Dit betekent dat een grondige oefening aan initiatieven tot herbestemmingen ten grondslag moet liggen. 
De gemeente is echter van mening dat het behoud van de mogelijkheid tot realisatie van bijkomende ruimte voor bedrijvigheid in overeenstemming is met het ontwerp provinciaal beleidsplan. We gaan er vanuit dat deze voorwaarden niet bedoeld zijn om bijkomende economische ruimte die noodzakelijk is om oplossingen te kunnen voorzien op basis van een doordachte visievorming met de betrekking tot herstructurering en ontwikkeling van economische ruimte binnen de gemeente in de weg te staan. 
Het reeds doorlopen traject toont dat de gemeente heel sterk inzet op herstructurering. Het RUP wordt opgemaakt als sluitstuk voor specifieke problematieken inzake ruimte voor bedrijvigheid in Baarle-Hertog. Er is effectief ruimte nodig voor herlokalisatie van specifieke activiteiten die momenteel problematisch dan wel zonevreemd gelegen zijn en niet (langer) verweefbaar zijn in de kern. Het gaat om uitbreidings- en herlokalisatiebehoeften van bestaande bedrijven waaronder economische activiteiten met verweefbaarheidsproblemen. In het bijzonder stippen we de behoefte aan ruimte voor vuurwerkopslag en -handel aan die dermate zwaar op de kern van Baarle-Hertog weegt dat jaarlijks straten afgesloten moeten worden om de overlast enigszins te beheersen. Daarnaast is er ook de noodzaak tot herlokalisatie van de gemeentelijke werkplaatsen waarvoor de huisvesting ontoereikend wordt en waar situering in school- en gemeentehuisomgeving een behoud met uitbreiding in de weg staat. Er wordt dan nog geen rekening gehouden met eventuele behoeften van bedrijven die geen verweefbare plek in de kern kunnen vinden, zoals vooropgesteld wordt in het ontwerp provinciaal beleidsplan ruimte Antwerpen. Verweving in de kern kan immers gestimuleerd maar niet afgedwongen worden. 
Hierdoor kan gemotiveerd worden dat het bijkomend bedrijventerrein in bijzondere mate zal bijdragen aan een herstructurering van economische niet-verweefbare activiteiten, dat hiermee slecht gelegen ruimtebeslag gecompenseerd wordt en dat de herlokalisatie van vuurwerkactiviteiten (uiteraard te bekijken als specifieke ruimtevragers) vooropgesteld wordt om een bijzondere en specifieke hinderproblematiek voor de kern van Baarle-Hertog op te lossen. Enkel hierdoor kan hier voor de toekomst een ruimtelijk kwalitatieve oplossing voorzien worden op een hiervoor geschikte locatie. Er wordt met andere woorden niet onbezonnen overgegaan tot het herbestemmen van de open ruimte in Baarle-Hertog. 

Bijlagen

Openbare behandeling van agendapunt

09. Ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen – advies over het voorstel van omschrijving of aanduiding van de onderdelen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan die niet langer geldig zouden zijn (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)
 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

stemming over het voorstel van besluit:

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Philip Loots
 • Bart Mertens
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Leo Van Tilburg

Effectieve stemmers

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Philip Loots
 • Bart Mertens
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Leo Van Tilburg

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

9. Ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen – advies over het voorstel van omschrijving of aanduiding van de onderdelen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan die niet langer geldig zouden zijn


Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO); 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 tot bepaling van nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering in het kader van de regeling van de ruimtelijke beleidsplanning; 

Gelet op de beslissing van de provincieraad Antwerpen  van 27 oktober 2022 houdende voorlopige vaststelling van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen; 

Overwegende dat het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Antwerpen tot 2050 bevat bestaande uit een strategische visie voor de lange termijn enerzijds en uit een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie anderzijds; 

Overwegende dat na definitieve vaststelling van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen door de provincieraad Antwerpen  dit plan het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) vervangt; 

Overwegende dat  het ontwerp van Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen en het daarbij horende plan-milieueffectrapport (plan MER) onderworpen worden aan een openbaar onderzoek van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023; 

Overwegende dat in toepassing van de VCRO en voormeld besluit van de Vlaamse regering van 30 maar 2018 de provincieraad tijdens de opmaak van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte onderdelen van de gemeentelijke beleidskaders of gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen kan omschrijven of aanduiden die meer geldig zouden zijn; 

Gelet op het aangetekend schrijven van 14 november 2022, kenmerk PROJ-2018-0012, van het Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit, Dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Antwerpen betreffende de adviesvraag over de aanduiding en omschrijving van de onderdelen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan die niet langer geldig zouden zijn na definitieve vaststelling van het ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen; 

Overwegende dat de gemeenteraad een advies kan formuleren over het voorstel van omschrijving of aanduiding of omschrijving van de onderdelen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan die niet langer geldig zouden zijn; 

Overwegende dat het advies van de gemeenteraad over het ontwerp Beleidsplan uiterlijk 15 maart 2013 dient overgemaakt te worden aan de deputatie van de provincie Antwerpen per mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be of per brief gericht aan de deputatie, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen; 


Besluit

Artikel 1

Het bij onderhavige beslissing gevoegde advies over het voorstel van omschrijving of aanduiding van de onderdelen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan die volgens het schrijven van de provincie Antwerpen van 14 november 2022 niet langer geldig zouden zijn, goed te keuren en over te maken aan de deputatie van de provincie Antwerpen.


Bijlagen

Openbare behandeling van agendapunt

10. Toelichting gebruik fractievergoedingen (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)
 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

10. Toelichting gebruik fractievergoedingen


Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018 betreffende het statuut van de lokale mandataris, inzonderheid artikel 36; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 februari 2019 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 16 mei 2019, inzonderheid artikel 38 §5; 

Overwegende dat in toepassing van voormeld besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018 ter ondersteuning van gemeenteraadsfracties jaarlijks aan elke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, een toelage ten laste van de gemeente wordt verstrekt van 250,00 euro onder volgende modaliteiten: 

 • de fractie kan de ontvangen toelage enkel gebruiken voor de ondersteuning van de eigen werking en voor de werking van de raden waar zij deel van uitmaakt. De middelen mogen niet gebruikt worden voor partijwerking, verkiezingen of ter compensatie van presentiegeld, wedde enz.,

 • op het einde van het werkjaar licht de fractie in een nota met bewijsstukken aan de raad toe hoe ze de ontvangen middelen gebruikte, 

 • jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de aanwending van alle middelen voor de ondersteuning van de fracties. Dat overzicht is openbaar, 

 • wanneer een fractie financiële middelen aanwendde voor andere doeleinden dan de ondersteuning van de eigen werking, vordert het gemeentebestuur die middelen terug of brengt het dat bedrag in mindering van de toelage van het volgend werkjaar; 

  Gelet op de nota met bewijsstukken met betrekking tot het gebruik van de fractievergoeding voor het werkingsjaar 2022 (250,00 euro) zoals overgemaakt door de heer Mark Bruurs, fractievoorzitter CDK, per mail van 24 januari 2023; 


Besluit

Artikel 1

Kennis te nemen van de nota met bewijsstukken met betrekking tot het gebruik van de fractievergoeding voor het werkingsjaar 2022 zoals overgemaakt door de heer Mark Bruurs, fractievoorzitter CDK.

Bijlagen

.

Openbare behandeling van agendapunt

11. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de vergaderingen van de gemeenteraad van 13 december 2022 en van 22 december 2022 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)
 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Daar tijdens de vergadering van de gemeenteraad geen opmerkingen zijn gemaakt, worden de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad van 13 december 2022 en de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad van 22 december 2022 als goedgekeurd beschouwd, en worden voormelde notulen ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

Openbare behandeling van agendapunt

12. Sluiting (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)
 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Om 20.47 uur sluit de voorzitter de vergadering.

De voorzitter sluit de zitting op 16/02/2023 20:47 .