Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 29 september 2023

Notulen van de Gemeenteraad Baarle-Hertog, van 22/06/2023 20:57

Geplande start: 22/06/2023 20:57

Locatie: Cultuurcentrum Baarle

Aanwezige leden

 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)

De voorzitter opent de zitting op 22/06/2023 20:57 .

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. 01. Opening

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. 02. Uitloting voorstemmer

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. 03. Bekrachtiging besluiten Enclaveraad van 22 juni 2023

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. 04. Sluiting

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

01. Opening (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Om 20.57 uur opent de voorzitter de vergadering.

Openbare behandeling van agendapunt

02. Uitloting voorstemmer (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Als voorstemmer wordt uitgeloot: burgemeester F. de Bont.

Openbare behandeling van agendapunt

03. Bekrachtiging besluiten Enclaveraad van 22 juni 2023 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

stemming over het voorstel van besluit:

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Mano Jansens
 • Philip Loots
 • Bart Mertens
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Jeroen Van den Bogaert
 • Leo Van Tilburg

Effectieve stemmers

 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Mano Jansens
 • Philip Loots
 • Bart Mertens
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Jeroen Van den Bogaert
 • Leo Van Tilburg

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

03. Bekrachtiging besluiten Enclaveraad van 22 juni 2023

Gelet op het Benelux Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking van 20 februari 2014, in voege sinds 1 januari 2019;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 september 2021 houdende samenwerking Baarle-Hertog – Baarle-Nassau – oprichting en toetreding Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking Baarle (BGTS Baarle) – goedkeuring statuten en beheersoverdracht;

Gelet op de vergadering van de Enclaveraad van de BGTS Baarle van heden;

Overwegende dat navolgende voorstellen tijdens de vergadering van de Enclaveraad op heden werden goedgekeurd en/of ter kennisgeving werden aangenomen met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in elk van beide gemeentelijke afvaardigingen:

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 2. Uitloting voorstemmer

 3. Goedkeuring en vaststelling van het verslag van de vergadering gehouden op 14 maart 2023

 4. Cultuurcentrum Baarle – jaarrekening 2022 – goedkeuring

 5. Bibliotheek Theek 5 – jaarrekening 2022 – goedkeuring

 6. Bibliotheek Theek 5 – begroting 2023 – goedkeuring

 7. Rondvraag en mededelingen

 8. Sluiting

Overwegende dat krachtens artikel 14 lid 4 van de statuten van de BGTS Baarle de besluiten van de Enclaveraad in gelijkluidende voorstellen ter bekrachtiging dienen voorgelegd te worden aan de afzonderlijke gemeenteraden;

Besluit

Artikel 1

Voormelde beslissingen van de Enclaveraad van de BGTS Baarle van 22 juni 2023, goedgekeurd met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in beide delegaties, te bekrachtigen.

Openbare behandeling van agendapunt

04. Sluiting (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Mark Bruurs (Gemeenteraadslid)
 • Frans De Bont (Gemeenteraadslid)
 • Mano Jansens (Gemeenteraadslid)
 • Philip Loots (Gemeenteraadslid)
 • Bart Mertens (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Raeijmaekers (Gemeenteraadslid)
 • Tom Sommen (Gemeenteraadslid)
 • Jef Van de Perre (Gemeenteraadslid)
 • Jeroen Van den Bogaert (Gemeenteraadslid)
 • Leo Van Tilburg (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Ann Brosens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Om 20.58 uur sluit de voorzitter de vergadering.

De voorzitter sluit de zitting op 22/06/2023 20:58 .